Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie

Zloženie komisie

 
PREDSEDA:
Ing. Ján Himpán

ČLENOVIA: 
Ing. Rastislav  Jurina PhD.
Ing. Jozef  Sečen
Mgr. Matej Godáň
Oľga Buchová
Erik  Štefanek
Ing. arch. Róbert Kráľ
Bc. Adrián  Ševeček, MPA
Ing. Lukáš  Nešťák 
 
TAJOMNÍK:
Ing. Marianna Grillová
 

Náplň práce

Posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v oblasti rozvoja mesta a životného prostredia, investičné činnosti mesta, zaujíma stanoviská k základným koncepciám rozvoja mesta, k územno-plánovacím podkladom a dokumentácii mesta, k ochrane a tvorbe životného prostredia, ku koncepcii dopravnej infraštruktúry.
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2022-12-07
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond