Komisia školská a športová

Zloženie komisie

 
PREDSEDA:
PaedDr. Slávka Kramárová
 
ČLENOVIA:
  • Bc. Anton Dúbravec
  • prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc.
  • Erik Štefanek
  • Jozef Blaho
  • Mgr. Martin Lámala
  • Božena Vydarená
  • Ing. Martin Slahučka
  • Ing. Stanislav Horváth
 
TAJOMNÍČKA:
Mgr. Jana Vadovičová
 

Náplň práce

Komisia plní najmä tieto úlohy: posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď pre oblasť športu, mládeže, výchovy a vzdelávania, schvaľuje výzvy, kritériá a návrhy na oceňovanie športovcov, pedagógov a žiakov, prerokováva materiály predkladané na rokovanie mestského zastupiteľstva, vypracováva k nim stanoviská a odporúčania.
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-11-21
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď