Matričný úrad

MATRIKA

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Predmetom zápisu do matriky sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.
 
Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Matrika je verejná listina, verejnými listinami sú rodný list, sobášny list a úmrtný list, ďalej potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík. 

Matrika vydáva potvrdenia k sobášu do zahraničia, spolupracuje s úradmi, plní oznamovaciu povinnosť, vykonáva štatistické hlásenia, vykonáva uznanie otcovstva k nenarodenému alebo k narodenému dieťaťu, zápisy do Osobitnej matriky v Bratislave pre občanov SR, ak sa udalosti stali v cudzine/narodenie, sobáš, úmrtie/. Ďalej vydáva prvopisy a druhopisy matričných dokladov – rodných, sobášnych a úmrtných listov.
 
Vybavuje:
Vavrová Karmen
tel. č. 031/7892094, klapka 261
tel. č. 031 789 2215
e-mail: matrika@sered.sk
Kancelária č. 7
 

INFORMÁCIE K VYBAVENIU RODNÉHO LISTU DIEŤAŤA

Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila. Ak sa nezistí, kde sa osoba narodila, vykoná zápis matričný úrad, v ktorého obvode sa narodená osoba našla. 
Rodný list dieťaťa vydáva príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia dieťaťa /v sídle nemocnice/. Matričný úrad vydá spolu s rodným listom aj žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Príspevok pri narodení dieťaťa si rodičia uplatňujú na:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny oddelenie štátnych dávok Vonkajší rad 795/4, Sereď /na poschodí/

Matričný úrad v Seredi vykonáva uznanie otcovstva k nenarodenému aj k narodenému dieťaťu.

Ak chce určiť otcovstvo slobodná matka alebo matka rozvedená viac ako 300 dní od právoplatného rozhodnutia súdu /právoplatnosť musí byť vyznačená na rozhodnutí/, musia sa na matričný úrad dostaviť obidvaja rodičia a predložiť nasledujúce doklady:
 
1. k nenarodenému dieťaťu:
 • občianske preukazy
 • rodné listy
 • právoplatný rozsudok o rozvode matky
2. k narodenému dieťaťu:
 • občianske preukazy
 • rodné listy
 • právoplatný rozsudok o rozvode matky
 • rodný list dieťaťa
Oznamovaciu povinnosť do miesta trvalého pobytu pri narodení dieťaťa má príslušná rodná matrika.
Mestský úrad v Seredi uskutočňuje slávnosť - uvítanie detí do života. Slávnosti sú vždy v sobotu v obradnej miestnosti úradu, slávnostný príhovor má poslanec MsZ /sobášiaci/. Rodičia sa zapisujú do Pamätnej knihy mesta Sereď, kde je aj meno dieťatka a každé dieťa dostane malý darček.

Hľadáte meno pre svoje novonarodené dieťa ?
 

INFORMÁCIE PRE SNÚBENCOV PRI UZATVÁRANÍ MANŽELSTVA

Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom štátu, žiadosť sa podáva na príslušnom matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, žiadosť sa podáva na príslušnom matričnom úrade v sídle farského úradu. Žiadosť o zavretie manželstva snúbenci vypisujú na Matričnom úrade v Seredi a musia byť prítomní obidvaja.

K žiadosti o uzavretie manželstva snúbenci /občania SR/ predkladajú tieto doklady:
 
A: SLOBODNÍ
 • rodné listy – originál
 • platné občianske preukazy
B: ROZVEDENÍ
 • doklady uvedené v bode A/ a k tomu
 • právoplatný rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou na rozhodnutí
C: OVDOVELÍ
 • doklady uvedené v bode A/ a k tomu
 • úmrtný list manžela/ky
D: CUDZINCI
 • rodný list
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • právoplatný rozsudok o rozvode, ak ide o rozvedeného cudzincal
 • úmrtný list zomretého manžela/ky, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
Doklady uvedené v bode D/ nesmú byť staršie ako šesť mesiacov okrem rodného listu a musia byť matričnému úradu doručené najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva. Ak sú doklady vydané v cudzom jazyku, musia byť preložené súdom stanoveným prekladateľom a ak je to potrebné, doklady musia spĺnať požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín – Apostille alebo superlegalizácia. 

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem dokladov uvedených v bode A/ právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo. 

Matričný úrad v Seredi vykonáva sobáše v obradnej sieni MsÚ a v muzeálnej záhrade. Bližšie informácie o sobášoch a matričných poplatkoch získate na webovej stránke mesta.
 
 

INFORMÁCIE PRE POZOSTALÝCH PRI VYBAVOVANÍ ÚMRTIA

Na vykonanie zápisu úmrtia do knihy úmrtí je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode osoba zomrela. Ak sa nezistí, kde osoba zomrela, vykoná zápis matričný úrad, v ktorého obvode sa zomretá osoba našla. 

Úmrtný list vydá príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia na základe listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár zavolaný k úmrtiu. Lekár na tlačive uvedie dátum úmrtia, miesto a čas úmrtia, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ako aj prvotnú príčinu úmrtia a svoju pečiatku. Na liste o prehliadke mŕtveho je aj pečiatka ošetrujúceho lekára a súčasťou listu o prehliadke mŕtveho je aj občiansky preukaz zomretého. Úmrtie môžu vybaviť priamo pozostalí, alebo poveriť na základe splnomocnenia pohrebnú službu. Súčasťou úmrtného listu je aj žiadosť o príspevok na pohreb. Príspevok je štátna dávka vo výške 79,67 eur, ktorý vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je príslušný podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu zomretého. Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého. 

Príspevok na pohreb si občan môže uplatniť na:
Úrad práce, sociálnych vecí rodiny Galanta, so sídlom v Seredi, Vonkajší rad 795/4, oddelenie štátnych dávok.

Pohrebné služby v Seredi poskytujú tieto pohrebníctva:
Peter Janský-ASTRA
Kúpeľné námestie 2636/8, Sereď 92601
Telofónny kontakt: 0904 053 600 alebo 0915 607 897

Pohrebná služba Edita Kašíková
Kasárenská 3088, Sereď (cintorín)
tel : 031 789 6380, 0905 542 388, 0908 603 893
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď