Kancelária prvého kontaktu

Jej cieľom je rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občanov, zjednodušiť vybavovanie ich žiadostí, uľahčiť im orientáciu v rámci úradu a v mestských službách.
Kancelária prvého kontaktu sa nachádza vo vestibule mestského úradu vpravo.
 

Služby poskytované v kancelárii prvého kontaktu:
 
Príjem žiadostí, písomností
Príjem námetov, pripomienok, podnetov, pochvaly, alebo kritiky na činnosti súvisiace so samosprávou
Poskytovanie tlačív k žiadostiam
Osvedčovanie listín a podpisov
Kopírovanie za účelom overovania fotokópií a vybavovania na mestskom úrade
Poskytovanie informácii o samospráve mesta Sereď
Poskytovanie propagačných materiálov

Sadzobník poplatkov za osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch:
 
za osvedčenie podpisu 2,00 €
za osvedčenie fotokópie (za každú i načatú stranu v slovenskom jazyku) 2,00 €
za osvedčenie fotokópie v českom jazyku 3,00 €

Cenník kopírovacích služieb
 
A4 – listinné 0,20 €
A3 a obojstranne A4 listinné 0,40 €
A3 obojstranne – voľné 0,80 €

Kancelária prvého kontaktu:
Podateľňa 031/ 789 23 93 e-mail: podatelna@sered.sk
Ústredňa 031/789 23 93
Osvedčovanie listín a podpisov 031/ 789 23 93 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-03-02
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond