Kancelária prvého kontaktu

Jej cieľom je rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občanov, zjednodušiť vybavovanie ich žiadostí, uľahčiť im orientáciu v rámci úradu a v mestských službách.
Kancelária prvého kontaktu sa nachádza vo vestibule mestského úradu vpravo.
 

Služby poskytované v kancelárii prvého kontaktu:
  • Príjem žiadostí, písomností
  • Príjem námetov, pripomienok, podnetov, pochvaly, alebo kritiky na činnosti súvisiace so samosprávou
  • Poskytovanie tlačív k žiadostiam
  • Osvedčovanie listín a podpisov
  • Kopírovanie za účelom overovania fotokópií a vybavovania na mestskom úrade
  • Poskytovanie informácii o samospráve mesta Sereď
  • Poskytovanie propagačných materiálov

Sadzobník poplatkov za osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch:
 
za osvedčenie podpisu 2,00 €
za osvedčenie fotokópie (za každú i načatú stranu v slovenskom jazyku) 2,00 €
za osvedčenie fotokópie v českom jazyku 3,00 €

Cenník kopírovacích služieb
 
A4 – listinné 0,20 €
A3 a obojstranne A4 listinné 0,40 €
A3 obojstranne – voľné 0,80 €

Kancelária prvého kontaktu:
Podateľňa 031/ 789 23 93 e-mail: podatelna@sered.sk
Ústredňa 031/789 23 93
Osvedčovanie listín a podpisov 031/ 789 23 93 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe