Zdroje znečisťovania ovzdušia

Vydanie súhlasu / povolenia stacionárneho zdroja
(malý zdroj znečisťovania ovzdušia)

Mesto Sereď pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia vo veciach malých zdrojov a vybraných osobitných činností vydáva v zmysle zákona NR SR č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení (ďalej len „zákon“), najmä:
 • povolenia malého zdroja podľa §27 ods. 1zákona, preskúmava ich, a ak je to potrebné, zmení ich,
 • vydáva súhlasy pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia podľa § 26 ods. 1 písm. a) až c) a písm. i),
 • ukladá povinnosť vypracovať dokumenty podľa § 35 ods. 1 písm. h) a § 36 ods. 1 písm. e),
 • oznamuje príslušnému okresnému úradu a prevádzkovateľovi malého zdroja zistenie prekročenia prahovej kapacity ustanovenej pre malý zdroj,
 • vykonáva štátny dozor podľa § 47 ods. vo veciach dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov a prevádzkovateľov vykonávajúcich osobitnú činnosť a prešetruje podnety podľa § 47 ods. 7,
 • spolupracuje s inšpekciou pri vykonávaní kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo podľa § 51 a odstupuje im podnety; upozorňuje prevádzkovateľa na porušenia povinnosti podľa § 35 ods. 1,
 • kontroluje dodržiavanie zákazov podľa § 32,
 • pri zistení porušenia povinností ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia:
 1. ukladá opatrenia na nápravu,
 2. ukladá pokuty,
 3. rozhoduje o priestupkoch,
 4. rozhoduje o obmedzení alebo zastavení prevádzky malého zdroja podľa § 53 ods. 4 alebo vykonávania osobitnej činnosti podľa § 53 ods. 5.
 
Stacionárny zdroj je technologický celok, sklad palív, surovín alebo produktov, lom, plocha alebo stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie, a je vymedzený ako súhrn všetkých častí, súčastí a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku. Stacionárne zdroje sa podľa miery znečisťovania ovzdušia a prahových kapacít členia na:
 • veľké zdroje,
 • malé zdroje,
 • osobitné činnosti.
 
Malé spaľovacie zariadenie je spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.
Podľa § 27 ods. 2 písm. b) povolenie zdroja sa nevydáva pre malý zdroj, ktorý je spaľovacím zariadením s celkovým menovitým tepelným príkonom do 0,1 MW, ak ide o samostatný zdroj určený na vykurovanie domácností.

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenia je možné podať:
 • osobne v podateľni MsÚ Sereď,
 • zaslať poštou,
 • elektronicky cez ÚPVS.

Proces pri podaní žiadosti:
 • vyplnenú žiadosť s požadovanými prílohami doručiť mestu Sereď,
 • podaná žiadosť bude posúdená na oddelení životného prostredia a v lehote 30 dní bude žiadateľovi zaslané stanovisko,
 • v prípade neúplnej žiadosti, alebo v prípade chýbajúcich podkladov bude žiadateľ bezodkladne kontaktovaný na doplnenie,
 • stanovisko bude následne žiadateľovi zaslané do elektronickej schránky cez ÚPVS alebo doporučene poštou na adresu uvedenú v žiadosti.
   
Kompetencie mesta Sereď podľa zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

V zmysle nového zákona č. 190/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2024, už nie je požadované od prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia zasielať mestu Sereď oznámenie údajov potrebných na určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na r. 2024 (podľa údajov z predchádzajúceho roka).

Podľa uvedeného zákona poplatková povinnosť prevádzkovateľom malých zdrojov vyplýva len za podmienok ak to ustanoví obec vo VZN. Mesto Sereď pôvodné VZN č. 4/2017 zo dňa 9.11.2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď zrušilo bez náhrady.

Na základe uvedeného prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď podľa § 1 písm. b) zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia od 1. januára 2024 nevzniká poplatková povinnosť.

Vybavuje : 
Navrátilová Katarína, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 188
tel. č. 0905 822 016
e-mail: katarina.navratilova@sered.sk
Kancelária č. 3
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-02-28
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe