Zdroje znečisťovania ovzdušia

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov:
 
 1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,30 MW,
 2. ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom.

A) Súhlas k malému zdroju znečisťovania ovzdušia podlieha stavebnému konaniu (príp. ohlásenie stavby) a kolaudačnému konaniu – vydávanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) a písm. c) podľa zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, je záväzným stanoviskom v stavebnom a kolaudačnom konaní. 
 • súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • súhlas na povolenie užívať stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • súhlas na povolenie zmeny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Pre vydanie súhlasu je potrebné doložiť:
 • Žiadosť (tlačivo).
 • Projektová dokumentácia s požadovanými prílohami.
 • Revízna správa o preskúšaní komína.

Správne poplatky: 
- bez poplatku.

Lehota vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti.

B) Súhlas k malému zdroju znečisťovania ovzdušia nepodlieha stavebnému a kolaudačnému konaniu - vydávanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.
 
Potrebné doklady:
 • Žiadosť (tlačivo).
 • Projektová dokumentácia s požadovanými prílohami.
 • Odborný posudok (na vyžiadanie).
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku.

Správny poplatok:
Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu: 10 eur.
 
Doba vybavenia:
- do 30 dní

Vybavuje : 
Navrátilová Katarína, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 188
tel. č. 0905 822 016
e-mail: katarina.navratilova@sered.sk
Kancelária č. 3

 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-12
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe