Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi

Adresa: Komenského 3064/41, 926 01 Sereď
Telefón: 031/7895745, 0918/510922
Internetová adresa: www.czssered.edupage.org
Adresa elektronickej pošty: riaditel@czssered.edu.sk
FB stránka: https://www.facebook.com/CZŠ-sv-Cyrila-a-Metoda-Sereď-211529752717062/
 
Riaditeľ: Ing. Monika Kroláková
Zástupca riaditeľa: Mgr. Alena Forgáčová
Duchovný správca školy: Vsdp. Libor Škriputa-dekan, farár, Mgr. Peter Bellý -kaplán
Počet pedagogických zamestnancov: 17
Počet nepedagogických zamestnancov: 6
Počet vychovávateliek ŠKD: 3
Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Daniela Macejková
Školský psychológ: Mgr. Lucia Ritterová
Pedagogický asistent: 4
Počet tried: 11
Počet oddelení ŠKD: 3
Počet žiakov: 205
Počet špeciálnych učební: 7 ( 2 počítačové učebne, jazykové laboratórium, multimediálna učebňa, prírodovedné laboratórium, školská dielňa, učebňa špeciálneho pedagóga), školská knižnica
 
Sme modernou vzdelávacou inštitúciou otvorenou pre každého. V priebehu 6 rokov prešla rozsiahlou rekonštrukciou vnútorných priestorov a výmenou podlahových kritín vo všetkých priestoroch školy, školského a iného interiérového nábytku. 
Všetky učebne sú vybavené počítačom a dataprojektorom.  Vo všetkých triedach ročníkov 1.-4. máme interaktívne tabule. V šk.roku 2017/2019 sme spustili vlastné vysielanie v televízii na prízemí budovy, ktoré svojou činnosťou nadväzuje na školský vzdelávací program, ktorý je zameraný na posilnenie IKT zručností žiakov. Od školského roku 2018/2019 máme optické internetové pripojenie spoločnosti Slovak Telekom a.s. Dokumentácia školy vedená elektronickou formou. Rodičia žiakov sú okamžite informovaní o dochádzke a výsledkoch svojich detí prostredníctvom internetu, resp. mobilnej aplikácie.  
 
 
Charakteristika školského vzdelávacieho programu:
 • v spolupráci s rodičmi zamerať celú výchovnú a vzdelávaciu činnosť školy na skutočný rozvoj osobnosti dieťaťa s pevnými kresťanskými zásadami. V školskom vzdelávacom procese posilňujeme hodinové dotácie predmetu náboženstvo a etika
 • v celom vyučovacom procese rozvíjame  jazykové, matematické, environmentálne a komunikačné kompetencie každého absolventa našej školy
 • zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch  výučbou anglického jazyka už od 1.ročníka. Od 7.ročníka výber druhého cudzieho jazyka alebo posilnenie hodinovej dotácie prvého cudzieho jazyka – ANJ. Príprava žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť  s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov, pričom učiť žiakov motivačne. Rozšírené vyučovanie anglického jazyka vyučujeme kvalifikovanými lektormi jazykovej školy Wings
 • Dosiahnuť zvýšenie počítačovej gramotnosti v oblasti IKT žiakov  našej školy s ponukou predmetu Aplikovaná informatika a jeho mediálnym výstupomAplikovaná informatika spolu s mediálnou výchovou sú nové predmet, ktorý ponúkajú žiakom spolu s informačnými technológiami platformu pre všetky ďalšie predmety. Dostupné programy, metódy  a formy poskytujú predmetu aplikovaná informatika nielen široký priestor na motiváciu a praktické projekty z biológie, geografie, chémie, fyziky a iných predmetov, ale vedú aj k dôležitej prevencii, aby žiaci nepodľahli len konzumu produktov digitálneho sveta, ale aby sa vo svete digitálnych technológií dokázali orientovať, rozumne ich využiť a pracovať s nimi. Toto všetko v kombinácii s rozvinutými komunikačnými schopnosťami v anglickom jazyku vytvára výborný profil absolventa základnej školy, ktorý sa stane úspešným stredoškolákom.
 • zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou.
 
Profilácia školy:
Zameranie školy je určené týmito základnými smermi:
 • výchova v duchu kresťanskej viery a morálky,
 • posilnenie jazykových a komunikačných kompetencií v materinskom a v anglickom jazyku
 • rozvoj čitateľskej ,finančnej a environmentálnej  gramotnosti
 • podpora IKT zručností,
V celom výchovno-vzdelávacom procese klásť dôraz na environmentálnu výchovu ako  širokospektrálnu, zahŕňajúcu obsahovo, metodicky aj didakticky poznatky z iných aplikovaných a spoločenskovedných odborov
 
 
Projekty, do ktorých sa škola zapojila
 
Dlhodobé projekty:
 • _INFOVEK
 • _RENOVABIS
 • Projekt RECYKLOHRY
 • PROTIDROGOVÉ  programy :
  • Protidrogová prevencia a prevencia závislostí  /5.-9. ročník/
  • Prevencia rizík spojených s používaním PC a komun.technológií /1.-4. r./
  • Viktimizačná prevencia a bezpečnostné návyky / 1.-4. r./
  • Univerzálna sociálna prevencia /1.-4. r./
 • Projekty DOPRAVNEJ VÝCHOVY
 • Projekt MALÍ MISIONÁRI – podpora PMD
 • Projekt  DOBRÁ  NOVINA
 
Vzdelávacie projekty:
 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách využitím elektronického testovania
 • Vedomostné ostrovy

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v SerediCirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v SerediCirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v SerediCirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v SerediCirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-11
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe