Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi

Adresa: Komenského 3064/41, 926 01 Sereď
Telefón: 031/7895745, 0918/510922
Internetová adresa: www.czssered.edupage.org
Adresa elektronickej pošty: riaditel@czssered.edu.sk
FB stránka: https://www.facebook.com/CZŠ-sv-Cyrila-a-Metoda-Sereď-211529752717062/
 
Riaditeľ: Ing. Monika Kroláková
Zástupca riaditeľa: Mgr. Alena Forgáčová
Duchovný správca školy: Vsdp. Libor Škriputa-dekan, farár, Mgr. Peter Bellý -kaplán                                     
Počet pedagogických zamestnancov: 17
Počet nepedagogických zamestnancov: 6
Počet vychovávateliek ŠKD: 3
Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Daniela Macejková
Školský psychológ: Mgr. Lucia Ritterová
Pedagogický asistent: 4
Počet tried: 11
Počet oddelení ŠKD: 3
Počet žiakov: 205
Počet špeciálnych učební: 7 ( 2 počítačové učebne, jazykové laboratórium, multimediálna učebňa, prírodovedné laboratórium, školská dielňa, učebňa špeciálneho pedagóga), školská knižnica
 
Sme modernou vzdelávacou inštitúciou otvorenou pre každého. V priebehu 6 rokov prešla rozsiahlou rekonštrukciou vnútorných priestorov a výmenou podlahových kritín vo všetkých priestoroch školy, školského a iného interiérového nábytku. 
Všetky učebne sú vybavené počítačom a dataprojektorom.  Vo všetkých triedach ročníkov 1.-4. máme interaktívne tabule. V šk.roku 2017/2019 sme spustili vlastné vysielanie v televízii na prízemí budovy, ktoré svojou činnosťou nadväzuje na školský vzdelávací program, ktorý je zameraný na posilnenie IKT zručností žiakov. Od školského roku 2018/2019 máme optické internetové pripojenie spoločnosti Slovak Telekom a.s. Dokumentácia školy vedená elektronickou formou. Rodičia žiakov sú okamžite informovaní o dochádzke a výsledkoch svojich detí prostredníctvom internetu, resp. mobilnej aplikácie.  
 
 
Charakteristika školského vzdelávacieho programu:
 • v spolupráci s rodičmi zamerať celú výchovnú a vzdelávaciu činnosť školy na skutočný rozvoj osobnosti dieťaťa s pevnými kresťanskými zásadami. V školskom vzdelávacom procese posilňujeme hodinové dotácie predmetu náboženstvo a etika
  v celom vyučovacom procese rozvíjame  jazykové, matematické, environmentálne a komunikačné kompetencie každého absolventa našej školy
   
  zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch  výučbou anglického jazyka už od 1.ročníka. Od 7.ročníka výber druhého cudzieho jazyka alebo posilnenie hodinovej dotácie prvého cudzieho jazyka – ANJ. Príprava žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť  s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov, pričom učiť žiakov motivačne. Rozšírené vyučovanie anglického jazyka vyučujeme kvalifikovanými lektormi jazykovej školy Wings
   
  Dosiahnuť zvýšenie počítačovej gramotnosti v oblasti IKT žiakov  našej školy s ponukou predmetu Aplikovaná informatika a jeho mediálnym výstupomAplikovaná informatika spolu s mediálnou výchovou sú nové predmet, ktorý ponúkajú žiakom spolu s informačnými technológiami platformu pre všetky ďalšie predmety. Dostupné programy, metódy  a formy poskytujú predmetu aplikovaná informatika nielen široký priestor na motiváciu a praktické projekty z biológie, geografie, chémie, fyziky a iných predmetov, ale vedú aj k dôležitej prevencii, aby žiaci nepodľahli len konzumu produktov digitálneho sveta, ale aby sa vo svete digitálnych technológií dokázali orientovať, rozumne ich využiť a pracovať s nimi. Toto všetko v kombinácii s rozvinutými komunikačnými schopnosťami v anglickom jazyku vytvára výborný profil absolventa základnej školy, ktorý sa stane úspešným stredoškolákom.
   
  zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou.
 
Profilácia školy:
Zameranie školy je určené týmito základnými smermi:
 • výchova v duchu kresťanskej viery a morálky,
  posilnenie jazykových a komunikačných kompetencií v materinskom a v anglickom jazyku
  rozvoj čitateľskej ,finančnej a environmentálnej  gramotnosti
  podpora IKT zručností,
   
V celom výchovno-vzdelávacom procese klásť dôraz na environmentálnu výchovu ako  širokospektrálnu, zahŕňajúcu obsahovo, metodicky aj didakticky poznatky z iných aplikovaných a spoločenskovedných odborov
 
 
Projekty, do ktorých sa škola zapojila
 
Dlhodobé projekty:
 • Projekt: INFOVEK
  Projekt: RENOVABIS
  Projekt RECYKLOHRY
  PROTIDROGOVÉ  programy :
 • Protidrogová prevencia a prevencia závislostí  /5.-9. ročník/
  Prevencia rizík spojených s používaním PC a komun.technológií /1.-4. r./
  Viktimizačná prevencia a bezpečnostné návyky / 1.-4. r./
  Univerzálna sociálna prevencia /1.-4. r./
 • Projekty DOPRAVNEJ VÝCHOVY
  Projekt MALÍ MISIONÁRI – podpora PMD
  Projekt  DOBRÁ  NOVINA
 
Vzdelávacie projekty:
 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety
  Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
  Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách využitím elektronického testovania
  Vedomostné ostrovy

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-10-11
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond