Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi

Adresa: Komenského 3064/41, 926 01 Sereď
Telefón: 031/7895745, 0918/510922
Internetová adresa: www.czssered.edupage.org
Adresa elektronickej pošty: riaditel@czssered.edu.sk

Riaditeľ: Ing. Monika Kroláková
Zástupca riaditeľa: Mgr. Elena Puškášová
Počet pedagogických zamestnancov: 16
Počet nepedagogických zamestnancov: 7
Počet vychovávateliek ŠKD: 3
Školský špeciálny pedagóg: 2
Počet tried: 11
Počet oddelení ŠKD: 3
Počet žiakov: 198
Počet špeciálnych učební: 7 ( 2 počítačové učebne, jazykové laboratórium, multimediálna učebňa, prírodovedné laboratórium, školská dielňa, učebňa špeciálneho pedagóga), školská knižnica
 
Charakteristika školského vzdelávacieho programu:
 • v spolupráci s rodičmi zamerať celú výchovnú a vzdelávaciu činnosť školy na skutočný rozvoj osobnosti dieťaťa s pevnými kresťanskými zásadami
 •  
 • zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch , výučba anglického jazyka od 1.ročníka, od 7.ročníka výber druhého cudzieho jazyka alebo posilnenie hodinovej dotácie prvého cudzieho jazyka – ANJ. Príprava žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov, pričom učiť žiakov motivačne.
 •  
 • dosiahnuť zvýšenie počítačovej gramotnosti v oblasti IKT žiakov  našej školy s ponukou predmetu Aplikovaná informatika a jeho mediálnym výstupom
 •  
 • zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou.
 
Profilácia školy:
Zameranie školy je určené týmito základnými smermi:
 • výchova v duchu kresťanskej viery a morálky,
 • posilnenie jazykových a komunikačných kompetencií v materinskom a v anglickom jazyku
 • podpora IKT, rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti
V celom výchovno-vzdelávacom procese klásť dôraz na environmentálnu výchovu ako  širokospektrálnu, zahŕňajúcu obsahovo, metodicky aj didakticky poznatky z iných aplikovaných a spoločenskovedných odborov.
 
Projekty, do ktorých sa škola zapojila
 
Dlhodobé projekty:
 • Projekt: INFOVEK
 • Projekt: RENOVABIS
 • Projekt RECYKLOHRY
 • PROTIDROGOVÉ  programy
 • Protidrogová prevencia a prevencia závislostí  /5.-9. ročník/
 • Prevencia rizík spojených s používaním PC a komun.technológií /1.-4. r./
 • Viktimizačná prevencia a bezpečnostné návyky / 1.-4. r./
 • Univerzálna sociálna prevencia /1.-4. r./
 • ENVIROAKTIVITY
 • Projekty DOPRAVNEJ VÝCHOVY
 • MALÍ MISIONÁRI – podpora PMD
 • DOBRÁ  NOVINA
 
Vzdelávacie projekty:
 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách využitím elektronického testovania
 • Vedomostné ostrovy
 • Kozmix

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-06
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond