Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Sereď1

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Sereď1 / ZO SZCH  Sereď1 /

 
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Sereď - Logo
 
IČO: 00178322 0818
 
Výbor:       Ujlacký Miroslav – predseda + štatutár ZO SZCH Sereď1
                  Šmátrala Ján – tajomník + štatutár ZO SZCH Sereď1
                  Števík Peter – pokadník
                  Kapoš Peter – predseda KRK
                  Molnár Marián – člen výboru + hospodár
                  Šmátrala Ján – registrátor
 
 
 
KONTAKT:
e-mail: zoszchsered1@gmail.com
facebook: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Sereď
tel: 0908081670 p. Ujlacký,  0904801197 p. Molnár
 

POĎTE  MEDZI NÁS

            Naším členom sa môže stať ktokoľvek vek nerozhoduje, osoby mladšie ako 18 rokov so súhlasom zákonného zástupcu.
            ZO SZCH Sereď1  je súčasťou  Slovenského zväzu chovateľov, ktorý pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Sme záujmové združenie občanov, ktoré združuje chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien, národných plemien, ktoré sú duchovným dedičstvom a druhov zvierat, ďalej ich rozvíjať, šľachtením, ochraňovať ohrozené druhy zvierat a vytvárať nové plemená a nižšie zootechnické jednotky. Odborné riadenie takejto chovateľskej činnosti je súčasne príspevkom zväzu k spoločenskému úsiliu o tvorbu  a ochranu životného prostredia.
 

HISTÓRIA

            Presný dátum vzniku pôvodnej ZO SZCH Sereď v súčasnosti nám nie je známy. Z dokumentov, ktoré sa uchovali vyplíva, že Základnú organizáciu Slovenského zväzu chovateľov v 90 rokoch zastrešoval OV SZCH v Galante, ktorý sa stal postupne nefunkčný. Dňa 17.10.1992 na zasadnutí ÚV SZCH v Topoľčanoch bolo vedenie OV SZCH v Galante opätovne vyzvané na obnovenie činnosti OV SZCH Galanta pričom OV SZCH poukazoval na to, že v minulosti OV SZCH Galanta patril medzi veľmi aktívne okresy. Vzhľadom na to, že OV SZCH Galanta bol dlhodobo nefunkčný a nebol predpoklad jeho funkčnosti doporučil ÚV SZCH vtedajšiemu predsedovi základnej organizácie SZCH Sereď 1. p. Bohušovi Ujlakymu nadviazať kontakt s najbližším OV SZCH –Trnava listom zo dňa 20.02.1996. Na členskej schôdzi 06.04.1997 sa predsedovi ZO SZCH Sereď 1. p. Bohušovi Ujlakymu uložilo za povinnosť nadviazať kontakty s nadriadenými orgánmi SZCH a zaregistrovať našu organizáciu do zväzových štruktúr a následne informovať členov, ktorý majú záujem o organizované členstvo v SZCH o ďalších perspektívach organizácie. 30.11.1997 bola zaslaná žiadosť o registráciu do OV SZCH Trnava. Dňa 11.12.1997 sa konala ustanovujúca schôdza ZO SZCH Sereď 1. pričom už na nej p. Ujlaky informoval o zaregistrovaní ZO SZCH Sereď 1. cez oblastný výbor SZCH Trnava. Počas tejto schôdze bol zvolený výbor základnej organizácie predseda : Fidler Vojtech tajomník: Ujlaky Bohuš pokladník: Javor Roman predseda KRK: Kamenický Milan novovzniknutá základná organizácia SZCH Sereď 1. mala 12 členov, ktorá sa postupne rozrastala až do dnešnej podoby. Počas týchto rokov niektorí členovia našej základnej organizácie nás naveky opustili ,,Česť ich pamiatke“, niektorý pribudli a niektorí ukončili dobrovoľne členstvo. V súčasnej dobe sú zo zakladajúcich členov našej organizácie už len niektorí a to: MVDr. Domko Rastislav, Fidler Vojtech, Javor Roman, Sojka Karol, Vladovič Mikuláš, ktorým patrí poďakovanie za ich prácu v ZO SZCH Sereď 1. Ako aj za dosiahnuté úspechy na rôznych výstavách. Taktiež sa niekoľko krát zmenilo aj zloženie výboru.
 
Členovia našej základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov Sereď 1. sa aktívne podieľajú na rôznych výstavách, pričom úspešne reprezentujú našu základnú organizáciu, o čom svedčia aj dosiahnuté úspechy ako sú získané rôzne ocenenia, za čo im patrí poďakovanie a zaželanie veľa ďalších úspechov v chovateľskej činnosti.
 

Zväz chovateľov

Zväz chovateľovZväz chovateľovZväz chovateľovZväz chovateľovZväz chovateľovZväz chovateľovZväz chovateľov
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-08
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď