Telovýchovná jednota Rozkvet

Telovýchovná jednota Rozkvet

 
TJ RozkvetIČO: 37987461
predseda: František Jelšic
e-mail: frantisek.jelsic@gmail.com
Web: https://tj-rozkvet-sered.webnode.sk/​​​​​​​
tel. č.: 031 789 47 71
 
 
Telovýchovná jednota Rozkvet bola zaregistrovaná na MV SR 05. 04. 2005. Cieľom združenia je okrem iných aj podporovať rozvoj občianskej spoločnosti v oblasti kultúrnej, spoločenskej a športovej. V súčasnosti má organizácia 71 členov.

História občianskeho združenia TJ Rozkvet
1.mája 2015 uplynie 27 rokov od vzniku tohto neobvyklého združenia občanov Stredného Čepeňa. Organizácia vznikla spontánne v mesiacoch apríl - máj 1988 na základe aktivity detí, predovšetkým z ulice 8.mája a Strednočepenská, z ktorých sú dnes už dospelí a tiež rodičia. Požadovali od svojich rodičov aby im vybudovali priestory, kde by sa mohli bezpečne hrať. To bol prvotný impulz pre vznik tejto organizácie. Organizátori a dá sa povedať, že zakladajúci členovia J. Sloboda, Z. Pilát, J. Kuruc, F. Jelšic, M.Vadovič,Š.Vadovič,J.Mandák,M.Kollár,F.Borovička,L.Chynoradský,J.Kušnír,J.Pinke a ďalší, ktorí už nie sú členmi organizácie, začali okamžite riešiť požiadavku svojich detí a vybudovali malé ihrisko (pri križovatke ulíc 8.mája a Veterná.).Tam sa odohrávali prvé športové i iné akcie občanov Stredného Čepeňa. Do roka sa podarilo zo smetiska pri cintoríne v Strednom Čepeni vybudovať väčší areál dvoch ihrísk. Postupne sa všetka činnosť členov organizácie preniesla na tieto ihriská. Každoročne sa potom tieto priestory vylepšovali až do dnešnej podoby kde sa dajú podnikať i väčšie akcie ako sú športové dni, či hodové zábavy.
Organizácia žije predovšetkým športovými akciami. Každoročne máme plánovaných 15-16 oficiálnych akcií, ktoré sa nám doteraz podarilo vždy splniť. Najviac sa venujeme cykloturistike, ktorej sa zúčastňuje i najviac členov. Mimo cykloturistiky usporadúvame splav Váhu (Koplotovce - Sereď), športový deň detí i dospelých, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, turistika - zdolávanie vrcholov Tatier a Fatry.
Žijeme i spoločenským životom kde si každoročne zhodnotíme svoju činnosť na Výročnej členskej schôdzi, usporiadame si svoj ples, oslávime MDŽ, postavíme májku, usporiadame hodové zábavy pre širokú verejnosť Serede a okolia, súťaž vo varení guláša, zájazd na pamätné či historické miesta na Slovensku v Čechách, Poľsku a navštevujeme spoločne i divadlo.
Každoročne zorganizujeme i niekoľko brigád na zveľadenie nášho športového areálu, ale i na skrášlenie Stredného Čepeňa.
Všetky výdavky na našu činnosť si hradíme z vlastných aktivít, 2% z daní. Preto nás poteší ak nám vedenie mesta prispeje na našu činnosť čo sa aj v posledných rokoch uskutočňuje.
 
 
 

TJ Rozkvet

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2020-01-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond