Telovýchovná jednota Rozkvet

Telovýchovná jednota Rozkvet

 
TJ RozkvetIČO: 37987461
predseda: Peter Martiš
e-mail: mapeto@centrum.sk
Web: https://tj-rozkvet-sered.webnode.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/519427175063163
tel. č.: 0905 721 676
 
 
História TJ Rozkvet siaha do roku 1988, pričom oficiálne registrácia na MV SR bola 05. 04. 2005. Cieľom občianskeho združenia je okrem iných aj podporovať rozvoj mládeže v oblasti kultúrnej, spoločenskej a športovej. V roku 2021 TJ Rozkvet oslavuje svoje už 33. výročie.

Občianske zduženie vzniklo v mesiacoch apríl - máj 1988 na základe aktivity detí, predovšetkým z ulice 8.mája a Strednočepenská, z ktorých sú dnes už dospelí a tiež rodičia. Skupina rodičov sa vtedy dala dokopy a vybudovali priestory, kde by sa mohli ich deti, ako aj deti z okolitých ulíc bezpečne hrať. To bol prvotný impulz pre vznik tejto organizácie. Prvá veľká spoločná aktivita rodičov vyústila do vybudovania malého ihriska, ktoré sa nachádzalo pri križovatke ulíc 8. mája a Veterná. Tam sa odohrávali športové a iné akcie občanov Stredného Čepeňa. Tak isto sa na športové podujatia využíval aj priestor za hrádzou, na úrovni dnešných Kapustnísk, kde sa v tom čase nachádzali futbalové bránky. Od otvorenia nového malého detského ihriska sa do roka podarilo zo smetiska pri cintoríne v Strednom Čepeni vybudovať väčší areál dvoch ihrísk. Postupne sa všetka činnosť členov organizácie preniesla do týchto priestorov. Každoročne sa potom tieto priestory vylepšovali až do dnešnej podoby, kde členovia TJ Rozkvet organizujú už tradičné akcie, ako je napríklad MDD, hokejbalový turnaj, či súťaž vo varení gulášu.
Organizácia žije predovšetkým športovými akciami. Každoročne máme plánovaných takmer dvadsať oficiálnych akcií, ktoré sa snažíme všetky uskutočniť. Až na rok 2020, kedy aj do fungovania TJ Rozkvet zasiahla vlna Kovidu. Najviac sa venujeme cykloturistike, ktorej sa zúčastňuje i najviac členov. Mimo cykloturistiky usporadúvame športový deň detí i dospelých, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik či turistiku. Pod hlavičkou TJ Rozkvet reprezentujú organizáciu, ale i mesto Sereď hokejbalisti z klubu Seredskí Barani.
Každoročne zorganizujeme aj niekoľko brigád na zveľadenie nášho športového areálu, ale i na skrášlenie Stredného Čepeňa.
Peniaze na svoju činnosť získavame z 2% z daní, dotácie mesta Sereď, od sponzorov, z členského príspevku a z vlastných aktivít.
 
 
 

TJ Rozkvet

TJ RozkvetTJ Rozkvet
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-08
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď