Stavebný úrad

Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku :
 • vykonáva  činnosti stavebného úradu, preneseného výkonu štátnej správy na úseku zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), 
 • vykonáva činnosti špeciálneho stavebného úradu, preneseného výkonu štátnej správy na úseku zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon),
 • vykonáva  činnosti spoločného obecného úradu pre výkon činnosti stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre pozemné komunikácie v súlade so Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu,
 • vedie územné konania a vykonáva prípravu územných rozhodnutí; rozhodnutia o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, pripravuje zmeny územných rozhodnutí,
 • určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,
 • pripravuje povolenia na drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce a vybrané telekomunikačné stavby na základe ohlásenia,
 • vedie stavebné konania a vykonáva prípravu stavebných povolení, pripravuje rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením,
 • vykonáva prípravu povolení terénnych úprav, prác a zariadení,
 • vedie kolaudačné konanie a vykonáva prípravu kolaudačných rozhodnutí, povolení na predčasné užívanie stavby, o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku, rozhodnutí o zmene užívania stavby,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia k údržbe stavieb a ich odstraňovaní, vo verejnom záujme nariaďuje a zabezpečuje, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok vlastník postaral o nápravu pri udržiavaní stavby, nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o nariadení odstránenia informačných, reklamných a propagačných zariadení, ak splnili účel, na ktorý boli povolené alebo pre opotrebenie prestali slúžiť pôvodnému účelu,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o nariadení vykonať neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby, ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o nariadení užívateľom stavby jej vypratanie, ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb, 
 • ako poverený zamestnanec vykonáva funkciu štátneho stavebného dohľadu, pripravuje rozhodnutia o zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia,
 • nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o priestupkoch a správnych deliktoch, 
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o vyvlastnení,
 • pripravuje súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, 
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe,
 • vykonáva spravodajskú činnosť podľa zákona o štátnej štatistike,
 • prešetruje petície a sťažnosti občanov,
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa zákona o správnom konaní,
 • pripravuje rozhodnutia o opravných prostriedkoch.
 
Vybavuje:
 
Vedúca oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku 
Anna Halabrínová, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 230
e-mail: anna.halabrinova@sered.sk
Kancelária č. 34
 
Agenda stavebného úradu pre územie mesta Sereď
Ščasný Peter, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 184
tel. č. 0950 892 605
e-mail: peter.scasny@sered.sk
Kancelária č. 32
 
Agenda ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a povolenia zariadení pre územie mesta Sereď a agendu stavebného úradu pre obec Šoporňa
Bieliková Zuzana
tel. č. 031/7892094, klapka 182
tel. č. 0907 642 166
e-mail: zuzana.bielikova@sered.sk
Kancelária č. 34
 
Agenda stavebného úradu pre územie obcí Dolná Streda, Pata, Zemianske Sady, Pusté Sady, Šalgočka
Ševečková Kvetoslava
tel. č. 031/7892094, klapka 263
tel. č. 0950 892 605
e-mail: kvetoslava.seveckova@sered.sk
Kancelária č. 32
 
Agenda stavebného úradu pre územie mesta Sereď a obcí Vinohrady nad Váhom, Šintava
Pisárová Michaela
tel. č. 031/7892094, klapka 259
tel. č. 0907 642 166
e-mail: michaela.pisarova@sered.sk
Kancelária č. 34
 
Úradné hodiny
 
Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00
konania spojené s miestnym zisťovaním
13:00 - 15:00
konania spojené s miestnym zisťovaním
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
konania spojené s miestnym zisťovaním
13:00 - 15:00
konania spojené s miestnym zisťovaním
Piatok: 08:00 - 12:00
len vopred objednaní klienti
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-11-15
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď