Mestská polícia

Adresa: Jesenského 3015, 926 01 Sereď
Web adresa: www.msp.sered.sk
e-mail: mestskapolicia@sered.sk
Telefón: 031 / 789 25 41
Telefón: 159
Telefón: 0903 434 768 (24 hod. stála služba)


Obecná polícia predstavuje významnú bezpečnostnú zložku na miestnej úrovni, ktorá má na našom území a v našej spoločnosti svoje historické pramene. Jej opätovné konštituovanie v rámci územnej samosprávy umožnili spoločenské zmeny uskutočnené po roku 1989.

Možnosť zriadiť si obecnú políciu ako poriadkový útvar, bola daná obciam a mestám zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona si na plnenie úloh samosprávy môže obecné (mestské) zastupiteľstvo zriadiť fakultatívne orgány, ktoré sú od neho závislé a zodpovedajú mu za svoju činnosť. Jedným z takýchto orgánov je obecná polícia a v mestách mestská polícia.
 

Základné informácie

 
Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu obce (primátora mesta). 

Základné úlohy, organizáciu, práva a povinnosti mestskej polície vymedzuje osobitný zákon – zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Podrobnejšiu úpravu vzájomných vzťahov medzi mestskou políciou a orgánmi mesta Sereď, jej organizačnú štruktúru, pracovný poriadok, ako i ďalšie úlohy upravuje Štatút MsP Sereď prijatý všeobecne záväzným nariadením 1/2002 dňa 07.05.2002 

Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením. V meste Sereď bola mestská polícia zriadená všeobecne záväzným nariadením č.4/1991 dňa 09.07.1991. 

Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh. 

Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami obce a pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. 

Činnosť mestskej polície riadi a organizuje náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. 
 

Mestská políciaNáčelník mestskej polície:
- Mgr. Ladislav Fabo
- Tel.: 031/789 25 41 kl.11 ; 0911 372 762

Zástupca náčelníka MsP pre výkon služby:
- Mgr. Peter Sokol
- Tel.: 031/789 25 41 kl.12 ; 0903 463 552 

Oddelenie kriminálnej prevencie:
- Mgr. Karin Kapustová, PhD. 
- Tel.: 0911 374 860 
e-mail: prevencia@sered.sk

Mestská polícia v Seredských novinkách: 
www.seredskenovinky.sered.sk/mestska-policia

Kde nás nájdete: 
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď