Všeobecne záväzné nariadenia

Zoznam platných všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď

 
Poznámka: !!! - VZN zrušené iným VZN (ktorým uvedené v popiske), aktuálne neplatné
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2023

 • VZN mesta Sereď č.8/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení neskorších nariadení PDF [10.25 MB]
 • VZN mesta Sereď č. 7/2023 zo dňa 22.06.2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mest PDF [387 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 6/2023 o názvoch nových ulíc na území mesta Sereď PDF [2.19 MB]
 • VZN mesta Sereď č. 5/2023 zo dňa 22. 06. 2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení PDF [383 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 4/2023 zo dňa 31.5.2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový PDF [389 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 3/2023 zo dňa 13.4.2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších nariadení PDF [388 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 2/2023 zo dňa 9.2.2023, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď PDF [310 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 1/2023 zo dňa 09. 02. 2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení PDF [268 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2022

 • VZN mesta Sereď č. 12/2022 zo dňa 13.12.2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby v znení neskorších nariadení PDF [212 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 11/2022 zo dňa 13.12.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších nariadení PDF [219 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 10/2022 zo dňa 13.12.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení PDF [309 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 9/2022 zo dňa 13.12.2022 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 9/2019 o miestnej dani z nehnuteľností PDF [397 KB]
 • VZN mesta Sereď, č. 8/2022 zo dňa 13. 12. 2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení PDF [391 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 7/2022 zo dňa 13.12.2022, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení PDF [268 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 6/2022 zo dňa 13. 09. 2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení PDF [388 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 5/2022 zo dňa 16.06.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [314 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 4/2022 o organizácii miestneho referenda PDF [514 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 3/2022 zo dňa 16. 06. 2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď PDF [228 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 2/2022 zo dňa 17. 02. 2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení ne PDF [217 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 1/2022 zo dňa 17.02.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení Schvále PDF [272 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2021

 • VZN č. 11/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení neskorších nariadení PDF [12.35 MB] PDF [326 KB]
 • VZN č. 10/2021 zo dňa 9.12.2021,ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení PDF [268 KB]
 • VZN č. 9/2021 zo dňa 4.11.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 2/2021 PDF [386 KB]
 • VZN č. 8/2021 zo dňa 04. 11. 2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších naria PDF [215 KB]
 • !!! VZN č. 7/2021 zo dňa 16.9.2021, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď PDF [310 KB]
 • VZN č. 6/2021 zo dňa 16. 09. 2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď PDF [393 KB]
 • VZN č. 5/2021 zo dňa 24.6.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre m PDF [462 KB]
 • VZN č. 4/2021 č. 4/2021 zo dňa 22.4.2021 o umiestnení herní a kasín na území mesta Sereď PDF [619 KB]
 • VZN č. 3/2021 zo dňa 22.4.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 11/2020 PDF [461 KB]
 • VZN č. 2/2021 zo dňa 18.2.2021,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi PDF [234 KB]
 • VZN č. 1/2021 zo dňa 18.2.2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení PDF [269 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2020

 • VZN č. 14/2020 zo dňa 10.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 9/2018 zo dňa 13.12.2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 14/2 PDF [146 KB]
 • VZN č. 13/2020 zo dňa 10. 12. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení všeobecne závä PDF [214 KB]
 • VZN č. 12/2020 zo dňa 10. 12. 2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení PDF [268 KB]
 • VZN č. 11/2020 zo dňa 12.11.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 11/2019 zo dňa 14.11.2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva PDF [561 KB]
 • VZN č. 10/2020 zo dňa 12.11.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/1991 o zriadení mestskej polície PDF [555 KB]
 • VZN č. 9/2020 zo dňa 12. 11. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď v znení neskorších nariadení PDF [414 KB]
 • VZN č. 8/2020 zo dňa 17.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2020 zo dňa 12.3.2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sereď PDF [152 KB]
 • VZN č. 7/2020 zo dňa 17.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení PDF [337 KB]
 • VZN č. 6/2020 o názvoch nových ulíc na území mesta Sereď PDF [570 KB]
 • VZN č. 5/2020 zo dňa 25.06.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [975 KB]
 • VZN č. 4/2020 zo dňa 28.4.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom PDF [214 KB]
 • VZN č. 3/2020 zo dňa 28.4.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení PDF [270 KB]
 • VZN č. 2/2020 zo dňa 12.3.2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sereď PDF [578 KB]
 • VZN č. 1/2020 zo dňa 13.02.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení PDF [270 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2019

 • VZN č. 14/2019, ktorý sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF [150 KB]
 • VZN č. 13/2019, ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 1/2005 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení PDF [269 KB]
 • VZN č. 12/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby v znení VZN mesta Sereď č. 16/2011 PDF [219 KB]
 • VZN 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva PDF [662 KB]
 • VZN 10/2019 o miestnej dani za psa, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje a za jadrové zariadenie PDF [220 KB]
 • VZN 9/2019 o miestnej dani z nehnuteľností PDF [185 KB]
 • !!! VZN 8/2019, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď PDF [251 KB]
 • VZN 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom PDF [245 KB]
 • VZN 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta Sereď č. 9/2017 PDF [218 KB]
 • VZN 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [14.6 MB]
 • VZN 4/2019 o spôsobe bezúročného splácania ceny bytu alebo ateliéru vo vlastníctve mesta Sereď PDF [386 KB]
 • VZN 3/2019 o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď PDF [651 KB]
 • !!! VZN 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení PDF [234 KB]
 • VZN 1/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení PDF [268 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2018

 • VZN 10/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [15.16 MB]
 • VZN č. 9/2018 zo dňa 13.12.2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF [210 KB]
 • VZN 8/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení PDF [269 KB]
 • VZN č.7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [9.5 MB]
 • VZN 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 PDF [504 KB]
 • !!! VZN 5/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení PDF [222 KB]
 • VZN 4/2018, o poskytovaní príspevku na dopravu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately PDF [251 KB]
 • VZN 3/2018, o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 4/1995 Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách PDF [221 KB]
 • !!! VZN 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení PDF [221 KB]
 • VZN 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení PDF [267 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2017

 • VZN 9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď PDF [211 KB]
 • !!! VZN 8/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení PDF [221 KB]
 • VZN 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi PDF [269 KB]
 • VZN 6/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení PDF [264 KB]
 • VZN 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [1.17 MB]
 • VZN 4/2017, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď PDF [190 KB]
 • !!! VZN 3/2017, ktorým sa upravuje postup poskytovania nájomného bývania v bytovom dome na Komenského ulici v Seredi PDF [353 KB]
 • VZN 2/2017 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Sereď PDF [939 KB]
 • VZN 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení PDF [183 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2016

 • !!! VZN 9/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov PDF [208 KB]
 • VZN 8/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12. 02. 2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení PDF [231 KB]
 • VZN 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 zo dňa 21.05.2013 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Sereď PDF [322 KB]
 • VZN 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení VZN č. 5/2016 PDF [1.91 MB]
 • VZN 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, zo dňa 08. 09. 2016 PDF [348 KB]
 • !!! VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 14. 06. 2016 PDF [390 KB]
 • VZN 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď, zo dňa 28. 04. 2016 PDF [391 KB]
 • !!! VZN 2/2016, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď, zo dňa 18. 02. 2016 PDF [154 KB]
 • VZN 1/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12. 02. 2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď, zo dňa 18. 02. 2016 PDF [284 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2015

 • !!! VZN 10/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď, zo dňa 10. 12. 2015 PDF [267 KB]
 • VZN 9/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Sereď, zo dňa 10. 12. 2015 PDF [276 KB]
 • VZN 8/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12. 02. 2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď, zo dňa 12. 11. 2015 PDF [217 KB]
 • VZN 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [26.47 MB] PDF [286 KB]
 • !!! VZN 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zo dňa 12. 11. 2015 PDF [210 KB]
 • !!! VZN 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 13/2012 o miestnych daniach, zo dňa 12. 11. 2015 PDF [360 KB]
 • VZN 4/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl, zo dňa 12. 11. 2015 PDF [148 KB]
 • VZN 3/2015, ktorým mesto Sereď zriaďuje zariadenia školského stravovania pre deti materských škôl, zo dňa 25. 06. 2015 PDF [150 KB]
 • VZN 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy, a ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia PDF [307 KB]
 • VZN 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď zo dňa 12. 02. 2015 PDF [246 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2014

 • !!! VZN 11/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2012 zo dňa 14.2.2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sereď v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.19/2012 PDF [205 KB]
 • !!! VZN 10/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2014 PDF [132 KB]
 • !!! VZN 9/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012 o miestnych daniach v znení neskorších nariadení PDF [276 KB]
 • !!! VZN 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF [264 KB]
 • !!! VZN 7/2014, ktorým sa upravuje postup poskytovania sociálneho bývania v meste Sereď PDF [364 KB]
 • !!! VZN 6/2014 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení zo dňa 17.6.2 PDF [220 KB]
 • VZN 5/2014 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území Mesta Sereď zo dňa 15. 04. 2014 PDF [215 KB]
 • VZN 4/2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2009 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb na území mesta Sereď zo dňa 15. 04. 2014 PDF [278 KB]
 • !!! VZN 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Sereď, trhový poriadok pre mestské trhovisko a trhové poriadky pre príležitostné trhy zo dňa 15. 04. 2014 PDF [468 KB]
 • VZN 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp zo dňa 15. 04. 2014 PDF [206 KB]
 • !!! VZN 1/2014 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2014 zo dňa 18. 02. 2014 PDF [239 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2013

 • !!! VZN 14/2013 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení PDF [238 KB]
 • !!! VZN 13/2013 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 5/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2013 a o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď a k PDF [177 KB]
 • !!! VZN 12/2013 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012 o miestnych daniach zo dňa 06.11.2012 PDF [308 KB]
 • VZN 11/2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície Sereď PDF [173 KB]
 • !!! VZN 10/2013 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a o zrušení niektorých VZN mesta Sereď PDF [291 KB]
 • !!! VZN 9/2013 ktorým sa mení Všeobecne záväzne nariadenie mesta Sereď č. 1/2005 Trhový poriadok – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste príležitostný trh Seredský hodový jarmok zo dňa 01.03.2005 v znení neskorších d PDF [237 KB]
 • VZN 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď PDF [151 KB]
 • VZN 7/2013 ktorým mesto Sereď ruší školský klub detí a školskú jedáleň pri Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava ul. Komenského č. 3064/41, 926 01 Sereď a zriaďuje školskú jedáleň pri Základnej škole Jana Amosa Komenského ul. Komenského 1227/8, PDF [145 KB]
 • VZN 6/2013 ktorým mesto Sereď ruší Základnú školu Pavla Országha Hviezdoslava ul. Komenského č. 3064/41, 926 01 Sereď PDF [216 KB]
 • !!! VZN 5/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2013 a o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď PDF [398 KB]
 • !!! VZN 4/2013 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 zo dňa 14. 06. 2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení nesko PDF [170 KB]
 • VZN 3/2013 ktorým mesto Sereď zrušuje Centrum voľného času, Komenského 1227/8, Sereď ako súčasť Základnej školy Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8, Sereď PDF [259 KB]
 • !!! VZN 2/2013 ktorým sa mení Všeobecne záväzne nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 zo dňa 14. 06. 2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nar PDF [266 KB]
 • !!! VZN 1/2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Sereď PDF [210 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2012

 • !!! VZN č. 19/2012 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2012 zo dňa 14.2.2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sereď PDF [143 KB]
 • !!! VZN č. 18/2012 ktorým sa upravuje postup pri prevode bytov a nebytových priestorov z majetku Mesta Sereď PDF [242 KB]
 • !!! VZN č. 17/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi PDF [283 KB]
 • !!! VZN č. 16/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF [126 KB]
 • !!! VZN č. 15/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď na rok 2013 PDF [203 KB]
 • !!! VZN č. 14/2012 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2012 zo dňa 14.02.2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území PDF [195 KB]
 • !!! VZN č. 13/2012 o miestnych daniach PDF [882 KB]
 • !!! VZN č. 12/2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď PDF [249 KB]
 • !!! VZN č. 11/2012 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Sereď č. 7/2011 zo dňa 14. 06. 2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom v znení n PDF [144 KB]
 • !!! VZN č. 10/2012 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 9/2011 o podmienkach prenajímania nájomných bytov na účel sociálneho bývania v meste Sereď PDF [73 KB]
 • !!! VZN č. 9/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 4/2008 o miestnych daniach PDF [135 KB]
 • !!! VZN č. 8/2012 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2002 Štatút mestskej polície Mesta Sereď PDF [352 KB]
 • !!! VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 03/2016 PDF [335 KB]
 • !!! VZN č. 6/2012 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách PDF [247 KB]
 • VZN č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď PDF [48 KB]
 • !!! VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov PDF [89 KB]
 • !!! VZN č. 3/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sereď PDF [328 KB]
 • !!! VZN č. 2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi PDF [101 KB]
 • !!! VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď na rok 2012 PDF [51 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2011

 • !!! VZN č. 17/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších nariadení PDF [119 KB]
 • VZN č. 16/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby PDF [79 KB]
 • !!! VZN č. 15/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Sereď č. 7/2011 zo dňa 14. 06. 2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom v znení V PDF [184 KB]
 • !!! VZN č. 14/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 2/2011 zo dňa 11.01.2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území PDF [189 KB]
 • !!! VZN č. 13/2011 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom PDF [145 KB]
 • !!! VZN č. 12/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenia Mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v znení neskorších nariadení PDF [79 KB]
 • !!! VZN č. 11/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenia Mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom PDF [146 KB]
 • !!! VZN č. 10/2011 o zásadách hospodárenia s bytovým majetkom Mesta Sereď PDF [163 KB]
 • !!! VZN č. 9/2011 o podmienkach prenajímania nájomných bytov na účel sociálneho bývania v meste Sereď PDF [213 KB]
 • !!! VZN č. 8/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 6/2004 o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.12.2008 PDF [84 KB]
 • !!! VZN č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom PDF [53 KB]
 • !!! VZN č. 6/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 2/2011 o urč PDF [39 KB]
 • !!! VZN č. 5/2011 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Sereď PDF [68 KB]
 • !!! VZN č. 4/2011 o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste Sereď PDF [74 KB]
 • !!! VZN č. 3/2011 Legislatívne pravidlá tvorby všeobecne záväzných nariadení Mesta Sereď PDF [195 KB]
 • !!! VZN č. 2/2011 o určení výsky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď PDF [1.14 MB]
 • !!! VZN č. 1/2011 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď PDF [368 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2010

 • !!! Dodatok č. 4/2010 k VZN č.8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené prijatím VZN 16/2012 PDF [200 KB]
 • !!! Dodatok č. 1/2010 k VZN č. 1/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi v meste Sereď - zrušené prijatím VZN 9/2011 PDF [38 KB]
 • !!! Dodatok č. 3/2010 k VZN mesta Sereď č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 7/2011 PDF [32 KB]
 • !!! Dodatok č.1/2010 k VZN č.5 /2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 2/2011 PDF [44 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2009

 • !!! Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 4/2008 o miestnych daniach - zrušené prijatím VZN 13/2012 PDF [60 KB]
 • !!! Dodatok č. 2/2009k VZN mesta Sereď č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 7/2011 PDF [32 KB]
 • !!! VZN 5/2009o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 2/2011 PDF [50 KB]
 • !!! VZN 4/2009o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 1/2011 PDF [25 KB]
 • !!! Dodatok č. 3k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené prijatím VZN 16/2012 PDF [205 KB]
 • !!! Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2013 PDF [50 KB]
 • !!! Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 7/2011 PDF [32 KB]
 • !!! Dodatok č. 2/2009 k VZN č. 1/2005 - Trhový poriadok – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh – Seredský hodový jarmok - zrušené prijatím VZN 10/2013 PDF [102 KB]
 • !!! VZN 3/2009 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Sereď, zrušené prijatím VZN 02/2015 PDF [47 KB]
 • VZN 2/2009 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb na území Mesta Sereď PDF [51 KB]
 • VZN 1/2009 o úhradách za sociálne služby PDF [121 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2008

 • !!! Dodatok č. 3/2008 k VZN č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - zrušené prijatím VZN 17/2012 PDF [54 KB]
 • !!! Dodatok č. 2/2008 k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené prijatím VZN 16/2012 PDF [59 KB]
 • !!! Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2013 PDF [98 KB]
 • !!! Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2007 Trhový poriadok - zrušené prijatím VZN 3/2014 PDF [60 KB]
 • !!! Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 3/2014 PDF [57 KB]
 • !!! VZN 5/2008 o povoľovaní osobitného užívania verejných priestranstiev na území mesta PDF [374 KB]
 • !!! Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Sereď č. 3/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - zrušené prijatím VZN 10/2013 PDF [22 KB]
 • !!! Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Sereď č. 5/2004 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb - zrušené prijatím VZN 1/2009 PDF [21 KB]
 • !!! Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Sereď č. 6/2004 o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok - zrušené prijatím VZN 10/2013 PDF [22 KB]
 • !!! VZN 4/2008 o miestnych daniach - zrušené prijatím VZN 13/2012 PDF [80 KB]
 • !!! Dodatok č. 4/2008 k VZN č. 6/1995 o postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov v majetku Mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 18/2012 PDF [54 KB]
 • !!! Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2004 o udeľovaní ocenení mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2012 PDF [22 KB]
 • !!! VZN 3/2008 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2013 PDF [25 KB]
 • !!! VZN 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 7/2011 PDF [45 KB]
 • !!! VZN 1/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi v meste Sereď - zrušené prijatím VZN 9/2011 PDF [105 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2007

 • !!! VZN 5/2007 o ochrane nefajčiarov - zrušené prijatím uznesenia MsZ 290/2012 PDF [38 KB]
 • !!! VZN 4/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služiebn na trhových miestach mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 3/2014 PDF [45 KB]
 • !!! VZN 3/2007 Trhový poriadok - zrušené prijatím VZN 3/2014 PDF [38 KB]
 • !!! Dodatok č. 4/2007 k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta SEREĎ - zrušené prijatím VZN 5/2013 PDF [39 KB]
 • !!! Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené prijatím VZN 16/2012 PDF [27 KB]
 • !!! Dodatok č. 3/2007 k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta SEREĎ - zrušené prijatím VZN 5/2013 PDF [100 KB]
 • !!! PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA - zrušené prijatím VZN 4/2011 PDF [64 KB]
 • !!! VZN 2/2007 o určení názvu ulice - zrušené prijatím VZN 2/2017 PDF [21 KB]
 • !!! Dodatok č. 2/2007 k VZN 9/2004 Zásady hospodárenia s bytovým majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 10/2011 PDF [99 KB]
 • !!! VZN 1/2007 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 12/2012 PDF [47 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2006

 • !!! Dodatok č. 2/2006 k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2013 PDF [37 KB]
 • !!! Dodatok č. 1/2006 k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2013 PDF [24 KB]
 • !!! VZN 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MESTA SEREĎ - zrušené prijatím VZN 7/2012 PDF [143 KB]
 • !!! VZN 4/2006 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta - zrušené prijatím uznesenia MsZ 289/2012 PDF [139 KB]
 • !!! VZN 3/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - zrušené prijatím VZN 10/2013 PDF [78 KB]
 • !!!VZN 2/2006 o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na území mesta Sereď - zrušené prijatím uznesenia MsZ 187/2012 PDF [64 KB]
 • !!! VZN 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2013 PDF [126 KB]
 • !!! Dodatok č. 2/2006 k VZN č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - zrušené prijatím VZN 17/2012 PDF [42 KB]
 • !!! Dodatok č. 1/2006 k VZN č. 1/2005 Trhový poriadok - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh Seredský hodový jarmok - zrušené prijatím VZN 10/2013 PDF [35 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2005

 • !!! Dodatok č. 1/2005 k VZN č. 9/2004 Zásady hospodárenia s bytovým majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 10/2011 PDF [32 KB]
 • !!! Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2005 o miestnych daniach PDF [66 KB]
 • !!! Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2005 o miestnych daniach - zrušené prijatím VZN 4/2008 PDF [55 KB]
 • !!! VZN 3/2005 o miestnych daniach - zrušené prijatím VZN 4/2008 PDF [148 KB]
 • !!! VZN 2/2005 o určení názvu novej ulice - zrušené prijatím VZN 2/2017 PDF [38 KB]
 • !!! VZN 1/2005 Trhový poriadok - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste príležitostný trh Seredský hodový jarmok - zrušené prijatím VZN 10/2013 PDF [46 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2004

 • !!! VZN 10/2004 O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách - zrušené prijatím VZN 6/2012 PDF [34 KB]
 • !!! VZN 9/2004 Zásady hospodárenia s bytovým majetkom Mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 10/2011 PDF [62 KB]
 • !!! VZN 8/2004 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené prijatím VZN 16/2012 PDF [45 KB]
 • !!! VZN 6/2004 O podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok - zrušené prijatím VZN 10/2013 PDF [180 KB]
 • !!! VZN 5/2004 O podmienkach poskytovania sociálnych služieb - zrušené prijatím VZN 1/2009 PDF [54 KB]
 • !!! VZN 4/2004 K schválenému Územnému plánu mesta Sereď Zmeny a doplnky – záväzná časť - zrušené prijatím VZN 7/2015 PDF [173 KB]
 • !!! VZN 3/2004 O vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia dňa 13.06.2004 - zrušené prijatím VZN 3/2009 PDF [1.2 MB]
 • !!! VZN 2/2004 O podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2006 PDF [154 KB]
 • !!! VZN 1/2004 O udeľovaní ocenení mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2012 PDF [53 KB]
 • !!! Dodatok č.01/2004 k VZN č.01/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - zrušené prijatím VZN 17/2012 PDF [1.2 MB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2003

 • !!! VZN 04/2003 O pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 2/2009 PDF [53 KB]
 • !!! VZN 02/2003 O určení školských obvodov základných škôl v meste Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2011 PDF [39 KB]
 • !!! Dodatok č.1 k VZN 02/2003 - zrušené prijatím VZN 5/2011 PDF [20 KB]
 • !!! VZN 01/2003 Požiarny poriadok mesta - zrušené prijatím VZN 13/2013 PDF [66 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2002

 • !!! VZN 06/2002 O niektorých podmienkach držania psov - zrušené prijatím VZN 13/2013 PDF [39 KB]
 • !!! VZN 02/2002 O nakladaní s nájomnými bytmi - zrušené prijatím VZN 1/2008 PDF [59 KB]
 • !!! VZN 01/2002 Štatút mestskej polície mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 11/2013 PDF [180 KB]
 • !!! Dodatok č.03/2002 k VZN č. 8/1995 - Poriadok pre pohrebisko mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 4/2011 PDF [676 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2001

 • !!! VZN 01/2001 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - zrušené prijatím VZN 17/2012 PDF [58 KB]
 • !!! Dodatok č.02/2001 k VZN č. 8/1995 - Poriadok pre pohrebisko mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 4/2011 PDF [568 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2000

 • !!! VZN 07/2000 TRHOVÝ PORIADOK, platný pre konanie príležitostných trhov v Dome kultúry a v Kultúrno - obchodnom centre NOVA - zrušené prijatím VZN 1/2005 PDF [1.75 MB]
 • VZN 04/2000 O podmienkach zverejňovania a vylepovania plagátov a umiestňovaní transparentov a pútačov PDF [197 KB]
 • VZN 02/2000 O mestských symboloch a ich používaní PDF [2.96 MB]
 • !!! VZN 01/2000 O používaní technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla - zrušené prijatím VZN 5/2013 PDF [3.34 MB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 1999

 • !!! VZN 03/1999 Pre prijímanie, evidenciu a vybavovanie petícií doručených Mestskému úradu v Seredi - zrušené prijatím VZN 5/2013 PDF [52 KB]
 • !!! VZN 02/1999 Pre prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb - zrušené prijatím VZN 5/2013 PDF [59 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 1998

 • !!! VZN 12/1998 O nočnom kľude - zrušené prijatím uznesenia MsZ 187/2012 PDF [1.1 MB]
 • !!! VZN 08/1998 Trhový poriadok - zrušené prijatím VZN 3/2007 PDF [3.27 MB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 1997

 • !!! VZN 07/1997 Trhový poriadok - zrušené prijatím VZN 5/2000 PDF [3.75 MB]
 • !!! VZN 01/1997 O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev - zrušené prijatím uznesenia MsZ 228/2011 PDF [2.37 MB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 1996

 • !!! Novela č. 5/97 k VZN č. 2/96 - zrušené prijatím VZN 1/2006 PDF [39 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 1995

 • !!! VZN 08/1995 Poriadok pre pohrebisko mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 4/2011 PDF [36 KB]
 • !!! VZN 06/1995 O postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 18/2012 PDF [514 KB]
 • !!! VZN 04/1995 Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách - zrušené prijatím VZN 3/2018 PDF [1.03 MB]
 • !!! Dodatok č. 2 k VZN č. 6/1995 O postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 18/2012 PDF [34 KB]
 • !!! Dodatok č. 3 k VZN č. 6/1995 O postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 18/2012 PDF [43 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 1994

 • !!! VZN 26/1994 Zásady povoľovania zvláštneho užívania miestnych komunikácií - zrušené prijatím VZN 6/1996 PDF [3.59 MB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 1991

 
Poznámka: !!! - VZN zrušené iným VZN (ktorým uvedené v popiske), aktuálne neplatné
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-03-10
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe