Všeobecne záväzné nariadenia

Zoznam platných všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď

 
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2024

 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2024 zo dňa 18. 04. 2024, o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď PDF [224 KB]
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2024 zo dňa 08. 02. 2024 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď PDF [225 KB]
 • Všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď č. 1/2024 zo dňa 08.02.2024, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach PDF [393 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2023

 • VZN Mesta Sereď č. 15/2023 zo dňa 14.12.2023, ktorým sa ruší VZN mesta Sereď č. 4/2017 zo dňa 09.11.2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia na území mesta Sereď PDF [252 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 14/2023 zo dňa 14.12.2023, ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 9/2019 o miestnej dani z nehnuteľností v znení neskorších nariadení s účinnosťou od 01.01.2024 PDF [381 KB]
 • VZN mesta Sereď č.13/2023 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Sereď so zapracovanou pripomienkou predkladateľa. PDF [117 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 12/2023 zo dňa 16.11.2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 9/2018 zo dňa 13.12.2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení bez pripomienok PDF [216 KB]
 • VZN mesta Sereď č.11/2023 zo dňa 16.11.2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších nariadení PDF [399 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 10/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď PDF [446 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 9/2023 zo dňa 16.11.2023, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení. PDF [259 KB]
 • VZN mesta Sereď č.8/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení neskorších nariadení PDF [10.25 MB]
 • VZN mesta Sereď č. 7/2023 zo dňa 22.06.2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mest PDF [387 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 6/2023 o názvoch nových ulíc na území mesta Sereď PDF [2.19 MB]
 • VZN mesta Sereď č. 4/2023 zo dňa 31.5.2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový PDF [389 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 3/2023 zo dňa 13.4.2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších nariadení PDF [388 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 2/2023 zo dňa 9.2.2023, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď PDF [310 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 1/2023 zo dňa 09. 02. 2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení PDF [268 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2022

 • VZN mesta Sereď č. 12/2022 zo dňa 13.12.2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby v znení neskorších nariadení PDF [212 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 11/2022 zo dňa 13.12.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších nariadení PDF [219 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 10/2022 zo dňa 13.12.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení PDF [309 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 9/2022 zo dňa 13.12.2022 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 9/2019 o miestnej dani z nehnuteľností PDF [397 KB]
 • VZN mesta Sereď, č. 8/2022 zo dňa 13. 12. 2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení PDF [391 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 5/2022 zo dňa 16.06.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [314 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 4/2022 o organizácii miestneho referenda PDF [514 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 3/2022 zo dňa 16. 06. 2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď PDF [228 KB]
 • VZN mesta Sereď č. 2/2022 zo dňa 17. 02. 2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení ne PDF [217 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2021

 • VZN č. 11/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení neskorších nariadení PDF [12.35 MB] PDF [326 KB]
 • VZN č. 9/2021 zo dňa 4.11.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 2/2021 PDF [386 KB]
 • VZN č. 8/2021 zo dňa 04. 11. 2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších naria PDF [215 KB]
 • VZN č. 5/2021 zo dňa 24.6.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre m PDF [462 KB]
 • VZN č. 4/2021 č. 4/2021 zo dňa 22.4.2021 o umiestnení herní a kasín na území mesta Sereď PDF [619 KB]
 • VZN č. 3/2021 zo dňa 22.4.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 11/2020 PDF [461 KB]
 • VZN č. 2/2021 zo dňa 18.2.2021,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi PDF [234 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2020

 • VZN č. 14/2020 zo dňa 10.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 9/2018 zo dňa 13.12.2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 14/2 PDF [146 KB]
 • VZN č. 13/2020 zo dňa 10. 12. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení všeobecne závä PDF [214 KB]
 • VZN č. 11/2020 zo dňa 12.11.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 11/2019 zo dňa 14.11.2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva PDF [561 KB]
 • VZN č. 10/2020 zo dňa 12.11.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/1991 o zriadení mestskej polície PDF [555 KB]
 • VZN č. 8/2020 zo dňa 17.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2020 zo dňa 12.3.2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sereď PDF [152 KB]
 • VZN č. 6/2020 o názvoch nových ulíc na území mesta Sereď PDF [570 KB]
 • VZN č. 5/2020 zo dňa 25.06.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [975 KB]
 • VZN č. 4/2020 zo dňa 28.4.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom PDF [214 KB]
 • VZN č. 2/2020 zo dňa 12.3.2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sereď PDF [578 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2019

 • VZN č. 14/2019, ktorý sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF [150 KB]
 • VZN č. 12/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby v znení VZN mesta Sereď č. 16/2011 PDF [219 KB]
 • VZN 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva PDF [662 KB]
 • VZN 10/2019 o miestnej dani za psa, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje a za jadrové zariadenie PDF [220 KB]
 • VZN 9/2019 o miestnej dani z nehnuteľností PDF [185 KB]
 • VZN 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom PDF [245 KB]
 • VZN 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [14.6 MB]
 • VZN 4/2019 o spôsobe bezúročného splácania ceny bytu alebo ateliéru vo vlastníctve mesta Sereď PDF [386 KB]
 • VZN 3/2019 o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď PDF [651 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2018

 • VZN 10/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [15.16 MB]
 • VZN č. 9/2018 zo dňa 13.12.2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF [210 KB]
 • VZN č.7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [9.5 MB]
 • VZN 4/2018, o poskytovaní príspevku na dopravu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately PDF [251 KB]
 • VZN 3/2018, o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 4/1995 Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách PDF [221 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2017

 • VZN 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi PDF [269 KB]
 • VZN 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [1.17 MB]
 • VZN 2/2017 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Sereď PDF [939 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2016

 • VZN 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení VZN č. 5/2016 PDF [1.91 MB]
 • VZN 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, zo dňa 08. 09. 2016 PDF [348 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2015

 • VZN 9/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Sereď, zo dňa 10. 12. 2015 PDF [276 KB]
 • VZN 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [26.47 MB] PDF [286 KB]
 • VZN 4/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl, zo dňa 12. 11. 2015 PDF [148 KB]
 • VZN 3/2015, ktorým mesto Sereď zriaďuje zariadenia školského stravovania pre deti materských škôl, zo dňa 25. 06. 2015 PDF [150 KB]
 • VZN 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy PDF [314 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2014

 • VZN 5/2014 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území Mesta Sereď zo dňa 15. 04. 2014 PDF [215 KB]
 • VZN 4/2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2009 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb na území mesta Sereď zo dňa 15. 04. 2014 PDF [278 KB]
 • VZN 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp zo dňa 15. 04. 2014 PDF [206 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2013

 • VZN 11/2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície Sereď PDF [173 KB]
 • VZN 7/2013 ktorým mesto Sereď ruší školský klub detí a školskú jedáleň pri Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava ul. Komenského č. 3064/41, 926 01 Sereď a zriaďuje školskú jedáleň pri Základnej škole Jana Amosa Komenského ul. Komenského 1227/8, PDF [145 KB]
 • VZN 6/2013 ktorým mesto Sereď ruší Základnú školu Pavla Országha Hviezdoslava ul. Komenského č. 3064/41, 926 01 Sereď PDF [216 KB]
 • VZN 3/2013 ktorým mesto Sereď zrušuje Centrum voľného času, Komenského 1227/8, Sereď ako súčasť Základnej školy Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8, Sereď PDF [259 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2012

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2011

 • VZN č. 16/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby PDF [81 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2009

 • VZN 2/2009 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb na území Mesta Sereď PDF [51 KB]
 • VZN 1/2009 o úhradách za sociálne služby PDF [121 KB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 2000

 • VZN 04/2000 O podmienkach zverejňovania a vylepovania plagátov a umiestňovaní transparentov a pútačov PDF [197 KB]
 • VZN 02/2000 O mestských symboloch a ich používaní PDF [2.96 MB]
 

Všeobecne záväzné nariadenia 1991

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-25
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe