Územné plánovanie

Referát územného plánovania :
 
  • obstaráva územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja  a starostlivosti o životné prostredie s cieľom zlepšiť životné prostredie, zabezpečiť ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj, 
  • vydáva územnoplánovacie informácie, záväzné stanoviská k investičnej činnosti, posudzuje podnikateľské aktivity na území mesta v súvislosti s regulatívami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia podľa Územného plánu mesta Sereď, 
  • zabezpečuje kompetencie mesta vo väzbe na zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov.

Vybavuje:
Halabrínová Anna, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 230
tel. č. 0918 450 852
e-mail: uzemnyplan@sered.sk
Kancelária č. 34
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond