Basketbal

AŠK Lokomotíva Sereď


AŠK LokomotívaAdresa: ul M.R.Štefánika 2997, 926 01 Sereď
Web: www.lokosered.sk
Facebook: https://www.facebook.com/bkasklokosered
Prezident AŠK: Marián Majerník
 
 
Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, otvorenou, samostatnou, nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou, ktorá vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch s právnou subjektivitou.
 
AŠK tvoria športové kluby:

BK Lokomotíva
Basketbalový klub
predseda: Marián Majerník
email: majernik.gastro@gmail.com
 
 
Klub turistiky
predseda: Bohuš Láštic
email: zuzanalasticova@gmail.com
 
Klub rekreačného športu
predseda: Albert Kudela
email: albert.kudela@gmail.com
 
AŠK sa stará o rozvoj športu v meste Sereď v tých odvetviach, v ktorých vyvíjajú svoju činnosť ŠK AŠK, s osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckeho športu a na zlepšovanie jeho podmienok.
 
 
 
 

Školský basketbalový klub Sereď


ŠBK SereďAdresa: Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď
IČO: 50095382
DIČ: 2120274728
 
 

Správna rada: 
Vladimír Ujlacký - predseda - štatutárny zástupca klubu
PaedDr. Jaroslav Čomaj - podpredseda - štatutárny zástupca klubu
Roman Pekarík - člen

Všetky informácie o činnosti klubu nájdete na www.sbksered.sk
Športový klub ŠBK Sereď je dobrovoľným združením občanov, je založený za účelom uspokojovania rozvoja a podpory telesnej kultúry a športu detí a mládeže so zameraním na rozvoj pohybových aktivít a basketbalu.
 
Stanovy ŠBK Sereď boli zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 17.12.2015. Právne náležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonom č. 83/1990 Zb.z. v platnom znení o združovaní občanov.
 
Školský basketbalový klub Sereď
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-03-26
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond