Mestské trhovisko v Seredi

Mestské trhovisko

 
Vážení občania, všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2015 zo dňa 23.4.2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy stanovuje nasledovné časy prevádzky a predajného času na Mestskom trhovisku v Seredi na Mlynárskej ul. :
 
 

Prevádzkový čas (pre predajcov)

Predajný čas (pre zákazníkov)

Utorok 5:00 – 13:00 6:00 – 12:00
Štvrtok 5:00 – 13:00 6:00 – 12:00
Sobota 5:00 – 13:00 6:00 – 12:00
 
Pre mestské trhovisko je určené verejné priestranstvo na Mlynárskej ulici.
Priestranstvo mestského trhoviska je vymedzené plochou ohraničenou miestnou komunikáciou na Mlynárskej ulici a označené informačnou tabuľou s nápisom „Mestské trhovisko na Mlynárskej ulici“, na ktorej je zverejnený trhový poriadok a cenník nájomného za predajné zariadenie a prenajatú plochu.
 

Druh povolených predávaných výrobkov

 
 • ovocie a zelenina
 • kvasená kyslá kapusta, nakladaná zelenina a domáce zaváraniny
 • mäso a mäsové výrobky
 • varená kukurica
 • balené potravinárske výrobky v spotrebiteľskom obale
 • mlieko a mliečne výrobky
 • balené sušené ovocie, semená  a orechy
 • chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky
 • jedlá (potraviny) a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
 • spotrebiteľsky balené ovocné šťavy a domáce sirupy, mušty a bioprodukty
 • vajcia
 • lesné plodiny (čerstvé aj sušené)
 • liečivé (jedlé) rastliny, ak  nejde o rastliny, ktorých predaj je podľa osobitného predpisu zakázaný
 • bylinky, čaje, koreniny a koreninové zmesi
 • čerstvé jedlé huby, ak nejde o huby, ktorých predaj je osobitným predpisom zakázaný a za predpokladu, že predajca je držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb podľa osobitného predpisu
 • včelie  produkty  od  prvovýrobcov  registrovaných  príslušnou  veterinárnou  správou v mieste pôvodu (predajca musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu včelieho produktu)
 • medovníky, trdelníky
 • cukrová vata, cukrovinky a iné cukrárenské výrobky
 • kvety
 • sadenice a semená
 • ozdobné kry a stromčeky
 • vence, ozdobné vence, kahance, sviečky, vianočné stromčeky, čečina (haluzie z ihličnatých stromov) a výrobky z čečiny
 • drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
 • ručne vyrábané hračky, ozdoby a dekorácie
 

Druh povolených poskytovaných služieb

 
 • pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
 • brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
 • oprava dáždnikov
 • oprava a čistenie obuvi
 • kľúčové služby
 • čistenie peria
 • brašnárstvo, oprava tašiek a koženej galantérie
 • reklamné a propagačné služby
 

Na  trhovisku nie je povolený predaj alkoholických nápojov

 

Dôležité kontakty:

Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1179/10, 92601 Sereď,
mail: podatelna@sered.sk,         
☎ 031/789 20 94
Správca:                              
☎ 0908  136 635
Info o uzatvorení nájomnej zmluvy:
☎ 031/789 20 94, klapka 240 alebo 242
Hlásenie porúch:                 
☎159
Mestská polícia Sereď:       
☎ 031 / 789 25 41       ☎ 159
☎ 0903 434 768 (24-hodinová stála  služba)
Tiesňové volania:               
☎ 112
 

Mestské trhovisko


Správca trhoviska : 
Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10
Sereď 92601
 

Mestské trhovisko

Mestské trhoviskoMestské trhoviskoMestské trhoviskoMestské trhovisko
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe