Skautský zbor POLARIS Sereď

 
OBČIANSKE ZDRUŽENIE  	Slovenský skauting, 82. zbor POLARIS Sereď
 
 
 
 
 
 
OBČIANSKE ZDRUŽENIE Slovenský skauting, 82. zbor POLARIS Sereď
 
IČO:                   005987210915
Adresa :            Školská 117/7, 926 01  Sereď
Vodca zboru :  Ivan Javor
Email :              skautisered@gmail.com
web :                 www.skautisered.sk
instagram :       @82.polarissered 
 
Skauti sa učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje názory a prezentovať sa, manažovať projekty, pripravovať, organizovať program i náročné akcie pre druhých.
 
Skauting je predovšetkým výchova osobností, ktoré sú aktívnymi občanmi demokratickej spoločnosti. Učíme človeka poznávať samého seba, pracovať sa sebe, získava voľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby. V skautingu získava cenné skúsenosti, ktoré im pomáhajú dosiahnuť úspech v živote a zamestnaní.
 
Naša činnosť spočíva v systematickej práci s deťmi a mládežou. Okrem pravidelných každotýždnových stretnutí jednotlivých družin - tzv. družinoviek, kde sa stretáva  skupina cca 7-9 detí rovnakého veku v trvaní 1,5hod,    chodíme veľa do prírody, na rozličné kurzy, akcie a samozrejme na skautský letný tábor.
 
Na tábore prídeme na lúku kde si postavíme všetko - podsady, polnú kuchyňu, skautské stavby, stožiare a všetko potrebné zázemie. Po skončení tábora opúštame  lúku v takom stave ako by tam ani nič nebolo.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE Slovenský skauting, 82. zbor POLARIS Sereď

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-12-15
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond