Skautský zbor POLARIS Sereď

 
OBČIANSKE ZDRUŽENIE Slovenský skauting, 82. zbor POLARIS Sereď
 
 
 
 
 
 
OBČIANSKE ZDRUŽENIE Slovenský skauting, 82. zbor POLARIS Sereď
 
IČO:                   005987210915
Adresa :            Školská 117/7, 926 01  Sereď
Vodca zboru :  Ivan Javor
Email :              skautisered@gmail.com
web :                 www.skautisered.sk
instagram :       @82.polarissered 
 
Skauti sa učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje názory a prezentovať sa, manažovať projekty, pripravovať, organizovať program i náročné akcie pre druhých.
 
Skauting je predovšetkým výchova osobností, ktoré sú aktívnymi občanmi demokratickej spoločnosti. Učíme človeka poznávať samého seba, pracovať sa sebe, získava voľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby. V skautingu získava cenné skúsenosti, ktoré im pomáhajú dosiahnuť úspech v živote a zamestnaní.
 
Naša činnosť spočíva v systematickej práci s deťmi a mládežou. Okrem pravidelných každotýždnových stretnutí jednotlivých družin - tzv. družinoviek, kde sa stretáva  skupina cca 7-9 detí rovnakého veku v trvaní 1,5hod,    chodíme veľa do prírody, na rozličné kurzy, akcie a samozrejme na skautský letný tábor.
 
Na tábore prídeme na lúku kde si postavíme všetko - podsady, polnú kuchyňu, skautské stavby, stožiare a všetko potrebné zázemie. Po skončení tábora opúštame  lúku v takom stave ako by tam ani nič nebolo.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE Slovenský skauting, 82. zbor POLARIS Sereď

OBČIANSKE ZDRUŽENIE Slovenský skauting, 82. zbor POLARIS SereďOBČIANSKE ZDRUŽENIE Slovenský skauting, 82. zbor POLARIS SereďOBČIANSKE ZDRUŽENIE Slovenský skauting, 82. zbor POLARIS Sereď
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď