Komisia sociálna a bytová

Zloženie komisie

 
PREDSEDA:
Mgr. Ján Jankulár 
 
ČLENOVIA:
 • Bc. Anton Dúbravec
 • Vlasta Gašparíková
 • Bc. Regina Kružlíková
 • Mgr. Lucia  Vargová Droppová
 • Jozef Valábek
 • PhDr. Zuzana Macurová
  PhDr. Mária Holičová
  Bc. Gabriela Gálová
 •  
TAJOMNÍČKA:  
Ing. Mária Mrnková
 

Náplň práce

Komisia plní najmä tieto úlohy: posudzuje žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky a posudzuje žiadostí o dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v sociálnej oblasti. Zaujíma stanoviská ku koncepčným materiálom v sociálnej oblasti, vydáva stanoviská k prenajímaniu mestských bytov a k prevodu vlastníctva mestských bytov.
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-12-15
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe