Nájomné byty v meste Sereď

Nájomné byty 

 

Byty na Dolnomajerskej ul. a Čepenskej ul.

 
Vo vlastníctve mesta Sereď je v súčasnej dobe 23 bytov určených na sociálne bývanie na ul. Čepeňská súpisné č.4305 a 64 bytov určených na sociálne bývanie na ul. Dolnomajerská súpisné č.4470, 4471, 4472, 4473. Tieto byty sa užívajú na nájom a nie je možné ich previesť do osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia.

Podmienky na zaradenie do zoznamu žiadateľov o byt postavený z podporou verejných prostriedkov: 
 1. Žiadateľ je občan Slovenskej republiky , ktorý dovŕšil 18 rokov veku alebo ktorý je starší ako 16 rokov, ak nadobudol spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva.  Je obyvateľom mesta Sereď alebo ak žije v manželskom zväzku alebo žije v spoločnej domácnosti s inými osobami postačuje, ak je obyvateľom mesta Sereď aspoň jeden z manželov alebo aspoň jeden člen spoločnej domácnosti žiadateľa
 2. Čistý mesačný príjem domácnosti nemôže byť nižší ako 1,5 násobok životného minima. Maximálny čistý mesačný príjem domácnosti určuje § 22 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.  Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za kalendárny rok predchádzajúceho roku, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal. Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31.decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku.
 3. Žiadateľ ani osoby tvoriace jeho domácnosť nie sú výlučným vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom, nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo nájomcom družstevného bytu s členským podielom v družstve.
  /Nesplnenie podmienky nie je prekážkou zaradenia do zoznamu žiadateľov o nájomné bývanie, ak žiadateľ vierohodne preukáže, že nehnuteľnosť alebo družstevný byt, nemôže reálne užívať najmä z dôvodu, že žiadateľ alebo jeho manžel, manželka alebo člen spoločnej domácnosti žiadateľa , je menšinovým podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti a o užívaní tejto nehnuteľnosti iným podielovým spoluvlastníkom rozhodla väčšina ostatných spoluvlastníkov, alebo, že je síce podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti s rovnakým podielom ako má druhý podielový spoluvlastník alebo je aj väčšinovým podielovým spoluvlastníkom, ale v reálnom užívaní nehnuteľnosti mu bráni právo inej osoby, napr. právo doživotného užívania nehnuteľnosti zapísané ako vecné bremeno na liste vlastníctva vedenom príslušným katastrom nehnuteľností, alebo iná právna skutočnosť./  
 4. Žiadateľ ani osoby tvoriace jeho domácnosť nemajú voči mestu Sereď alebo právnickým osobám zriadeným alebo založeným mestom Sereď žiadne nesplnené záväzky.
 5. V čase podania žiadosti je žiadateľ v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo je samostatne zárobkovo činnou osobou, prokuristom alebo štatutárnym orgánom právnickej osoby, dôchodcom, alebo rodičom na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, a to platí i v čase, kedy sa byt prenajíma.
 
Pri podpise nájomnej zmluvy sa skladá finančná zábezpeka vo výške trojmesačného nájomného.
Dohoda o finančnej zábezpeke sa neuzatvára s nájomcami, ktorí sami sú, alebo ktorých členovia domácnosti sú:
 • držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
 • nemá príjem zo zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu a je poberateľom starobného dôchodku podľa osobitného predpisu alebo výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu  a dovŕšil dôchodkový vek.

 

Byty na Komenského ul.

 
Vo vlastníctve mesta Sereď je v súčasnej dobe 24 nájomných bytov na ul. Komenského 4747/41A. K dispozícii je 13 jednoizbových a 11 dvojizbových bytov. 
 
Podmienky na zaradenie do zoznamu žiadateľov o nájomný byt určený na Komenského ul. v meste Sereď : 
 1. Žiadateľ je občan Slovenskej republiky , ktorý dovŕšil 18 rokov veku alebo ktorý je starší ako 16 rokov, ak nadobudol spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva.  Je obyvateľom mesta Sereď alebo ak žije v manželskom zväzku alebo žije v spoločnej domácnosti s inými osobami postačuje, ak je obyvateľom mesta Sereď aspoň jeden z manželov alebo aspoň jeden člen spoločnej domácnosti žiadateľa
 2. Žiadateľov čistý mesačný príjem domácnosti nie je nižší ako 1,5 násobok životného minima. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za kalendárny rok predchádzajúceho roku, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal. Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31.decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku.
 3. Žiadateľ ani osoby tvoriace jeho domácnosť nie sú výlučným vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom, nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo nájomcom družstevného bytu s členským podielom v družstve.
  /Nesplnenie podmienky nie je prekážkou zaradenia do zoznamu žiadateľov o nájomné bývanie, ak žiadateľ vierohodne preukáže, že nehnuteľnosť alebo družstevný byt, nemôže reálne užívať najmä z dôvodu, že žiadateľ alebo jeho manžel, manželka alebo člen spoločnej domácnosti žiadateľa , je menšinovým podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti a o užívaní tejto nehnuteľnosti iným podielovým spoluvlastníkom rozhodla väčšina ostatných spoluvlastníkov, alebo, že je síce podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti s rovnakým podielom ako má druhý podielový spoluvlastník alebo je aj väčšinovým podielovým spoluvlastníkom, ale v reálnom užívaní nehnuteľnosti mu bráni právo inej osoby, napr. právo doživotného užívania nehnuteľnosti zapísané ako vecné bremeno na liste vlastníctva vedenom príslušným katastrom nehnuteľností, alebo iná právna skutočnosť./  
 4. Žiadateľ ani osoby tvoriace jeho domácnosť nemajú voči mestu Sereď alebo právnickým osobám zriadeným alebo založeným mestom Sereď žiadne nesplnené záväzky.
 
Pri podpise nájomnej zmluvy sa skladá finančná zábezpeka vo výške trojmesačného nájomného. 
 
 

Sociálne byty na Trnavskej ceste

 
Mesto Sereď má vo vlastníctve 12 sociálnych bytov na Trnavskej ceste 866/51.

Podmienky na zaradenie do zoznamu žiadateľov o byt na Trnavskej ceste:
 1. Žiadateľ je občan Slovenskej republiky , ktorý dovŕšil 18 rokov veku alebo ktorý je starší ako 16 rokov, ak nadobudol spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva.  Je obyvateľom mesta Sereď alebo ak žije v manželskom zväzku alebo žije v spoločnej domácnosti s inými osobami postačuje, ak je obyvateľom mesta Sereď aspoň jeden z manželov alebo aspoň jeden člen spoločnej domácnosti žiadateľa
 2. Žiadateľ ani osoby tvoriace jeho domácnosť nie sú výlučným vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom, nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo nájomcom družstevného bytu s členským podielom v družstve.
  /Nesplnenie podmienky nie je prekážkou zaradenia do zoznamu žiadateľov o nájomné bývanie, ak žiadateľ vierohodne preukáže, že nehnuteľnosť alebo družstevný byt, nemôže reálne užívať najmä z dôvodu, že žiadateľ alebo jeho manžel, manželka alebo člen spoločnej domácnosti žiadateľa , je menšinovým podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti a o užívaní tejto nehnuteľnosti iným podielovým spoluvlastníkom rozhodla väčšina ostatných spoluvlastníkov, alebo, že je síce podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti s rovnakým podielom ako má druhý podielový spoluvlastník alebo je aj väčšinovým podielovým spoluvlastníkom, ale v reálnom užívaní nehnuteľnosti mu bráni právo inej osoby, napr. právo doživotného užívania nehnuteľnosti zapísané ako vecné bremeno na liste vlastníctva vedenom príslušným katastrom nehnuteľností, alebo iná právna skutočnosť./  
 3. Žiadateľ ani osoby tvoriace jeho domácnosť nemajú voči mestu Sereď alebo právnickým osobám zriadeným alebo založeným mestom Sereď žiadne nesplnené záväzky.
 
Ak sa v meste Sereď uvoľní sociálny byt pridelí ho mesto Sereď žiadateľovi zaradenému do zoznamu žiadateľov o nájomné bývanie na základe posúdenia celkovej sociálnej situácie žiadateľa vrátane osôb patriacich do spoločnej domácnosti.
 

Mestské byty

 
Byty nadobudnuté do vlastníctva mesta Sereď podľa zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Mesto Sereď má v súčasnej dobe vo vlastníctve 15 takýchto bytov.
 
Podmienky na zaradenie do zoznamu žiadateľov o byt :
 1. Žiadateľ je občan Slovenskej republiky , ktorý dovŕšil 18 rokov veku alebo ktorý je starší ako 16 rokov, ak nadobudol spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva.  Je obyvateľom mesta Sereď alebo ak žije v manželskom zväzku alebo žije v spoločnej domácnosti s inými osobami postačuje, ak je obyvateľom mesta Sereď aspoň jeden z manželov alebo aspoň jeden člen spoločnej domácnosti žiadateľa
 2. Žiadateľ ani osoby tvoriace jeho domácnosť nie sú výlučným vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom, nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo nájomcom družstevného bytu s členským podielom v družstve.
  /Nesplnenie podmienky nie je prekážkou zaradenia do zoznamu žiadateľov o nájomné bývanie, ak žiadateľ vierohodne preukáže, že nehnuteľnosť alebo družstevný byt, nemôže reálne užívať najmä z dôvodu, že žiadateľ alebo jeho manžel, manželka alebo člen spoločnej domácnosti žiadateľa , je menšinovým podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti a o užívaní tejto nehnuteľnosti iným podielovým spoluvlastníkom rozhodla väčšina ostatných spoluvlastníkov, alebo, že je síce podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti s rovnakým podielom ako má druhý podielový spoluvlastník alebo je aj väčšinovým podielovým spoluvlastníkom, ale v reálnom užívaní nehnuteľnosti mu bráni právo inej osoby, napr. právo doživotného užívania nehnuteľnosti zapísané ako vecné bremeno na liste vlastníctva vedenom príslušným katastrom nehnuteľností, alebo iná právna skutočnosť./  
 3. Žiadateľ ani osoby tvoriace jeho domácnosť nemajú voči mestu Sereď alebo právnickým osobám zriadeným alebo založeným mestom Sereď žiadne nesplnené záväzky.
 

Všeobecné informácie ohľadne nájomného bývania v meste Sereď

 
Žiadateľ môže podať žiadosť viažucu sa ku každému typu nájomného bytu z nájomných bytov špecifikovaných v § 2 nariadenia. V prípade, ak žiadateľ žije v manželskom zväzku alebo žije v spoločnej domácnosti s inými osobami môže žiadosť podľa prvej vety podať iba jeden z manželov alebo iba jedna z osôb tvoriacich spoločnú domácnosť žiadateľa. Na žiadosť podanú popri žiadosti žiadateľa aj zo strany jeho manžela, manželky alebo člena spoločnej domácnosti žiadateľa sa neprihliada. Podmienka podľa druhej a tretej vety sa nepoužije, ak ide o žiadosť člena spoločnej domácnosti žiadateľa, ktorý je potomkom žiadateľa a spĺňa podmienky žiadateľa, ako i podmienky zaradenia žiadateľa do zoznamu žiadateľov o nájomné bývanie podľa tohto nariadenia.
 
Každá žiadosť o nájomné bývanie v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď je platná do 31.12. daného roka v ktorom bola žiadosť podaná.
 
Podrobnejšie informácie o podmienkach a rozsahu poskytovania nájomného bývania nájdete :
 
 

Žiadosti o nájomné byty

 
Vybavuje:
Vadovičová Jana, Mgr.
tel. č. 031/7892094, klapka 245
e-mail: jana.vadovicova@sered.sk
Kancelária č. 10
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-02-06
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe