Nájomné byty v meste Sereď

Byty na Dolnomajerskej ul. a Čepenskej ul.

 
Vo vlastníctve mesta Sereď je v súčasnej dobe 23 bytov určených na sociálne bývanie na ul. Čepeňská súpisné č.4305 a a 64 nájomných bytov na ul. Dolnomajerská súpisné č.4470, 4471, 4472, 4473. Tieto byty sa užívajú na nájom a nie je možné ich previesť do osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia. 

Podmienky na zaradenie do zoznamu žiadateľov o byt určený na sociálne byvanie v meste Sereď : 
 1. Plnoletá fyzická osoba.
 2. S trvalým pobytom v meste Sereď, s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške 3 násobku životného minima a nie nižším ako 1,5 násobok životného minima. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za kalendárny rok predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal. Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31.decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.
 3. Nemá vo výlučnom vlastníctve, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov byt, rodinný dom a nie je nájomcom bytu alebo rodinného domu.
 4. Nemá nedoplatky voči mestu Sereď alebo ním zriadením spoločnostiam.
 5. V čase podania žiadosti je žiadateľ v pracovnom pomere, samostatne zárobkovo činnou osobou, dôchodcom, na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, a to platí i v čase, kedy sa byt prenajíma.
 
Pri podpise nájomnej zmluvy sa skladá finančná zábezpeka vo výške trojmesačného nájomného. Dohoda o finančnej zábezpeke sa neuzatvára s nájomcami, ktorí sami sú, alebo ktorých členovia domácnosti sú:
 • držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
 • poberateľom invalidného dôchodku
 • nepracujúcim dôchodcom

Podrobnejšie informácie o podmienkach a rozsahu poskytovania sociálneho bývania nájdete :
 • VZN 7/2014, ktorým sa upravuje postup poskytovania sociálneho bývania v meste Sereď pdf [364 KB]
 

Byty na Komenského ul.

 
Vo vlastníctve mesta Sereď je v súčasnej dobe 24 nájomných bytov na ul. Komenského 4747/41A. K dispozícii je 13 jednoizbových a 11 dvojizbových bytov. 

Byty sú určené fyzickým osobám : 
 • s trvalým pobytom v meste,
 • s čistým mesačným príjmom domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok je vo výške minimálne jeden a pol násobku životného minima,
 • žiadatelia a členovia domácnosti nesmú byť vlastníkmi, väčšinovými alebo bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo nájomcami družstevného bytu.
 
Pri podpise nájomnej zmluvy sa skladá finančná zábezpeka vo výške trojmesačného nájomného. 

Podrobnejšie informácie o podmienkach a rozsahu poskytovania nájomných bytov nájdete:
 • VZN 3/2017, ktorým sa upravuje postup poskytovania nájomného bývania v bytovom dome na Komenského ulici v Seredi pdf [353 KB]
 
Vybavuje:
Vadovičová Jana, Mgr.
tel. č. 031/7892094, klapka 245
e-mail: jana.vadovicova@sered.sk
Kancelária č. 10
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-12
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Voľby prezidenta SR 2019