Špeciálna základná škola

Adresa: 
Fándlyho 751/17, 926 00 Sereď – riaditeľstvo
Komenského 2951, 926 00 Sereď – elokovaná budova školy 
 
Riaditeľ (štatutár): PaedDr. Jarmila Žilecká 
Zástupca školy: Mgr. Jana Macháč Vašková 
Počet pedagogických zamestnancov: 9 učiteľov, 4 asistenti učiteľa
Počet nepedagogických zamestnancov: 4 
Počet tried: 8
Počet žiakov: 50 - 60
 
Budova na Fándlyho ul. (bezbariérová):
1. – 9. ročník vzdelávacieho variantu A (žiaci s ľahkým mentálnym a kombinovaným postihnutím)
Elokovaná budova na Komenského ul. (bezbariérová):
1. – 10. ročník vzdelávacieho variantu B a C (žiaci so stredným, ťažkým a kombinovaným postihnutím)

Telefón/fax: 
031 7892197 – riaditeľstvo, budova školy na Fándlyho ul.
031 7893980 – budova školy na Komenského ul.

E-mail1: szs.sered@post.sk
E-mail2: szssered.riaditel@gmail.com
Internetová stránka: www.szssered.edupage.org
FB stránka: https://www.facebook.com/groups/481047008765888/

Naša škola vznikla 1. septembra 1964, no napriek jej „veku“ je informovanosť verejnosti o jej edukačnom fungovaní a poslaní veľmi nízka. Dovoľte nám preto pripomenúť sa:
 
Sme špeciálna základná škola s právnou subjektivitou. Našim zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy Trnava. Sídlime na Fándlyho a Komenského ulici v Seredi. Poskytujeme výchovu a vzdelávanie pre žiakov s mentálnym postihnutím vo všetkých variantoch. Z ôsmych tried je päť určených pre ľahko mentálne postihnutých žiakov vzdelávaných podľa variantu A. Tri triedy školy sú určené pre stredne a ťažko mentálne, prípadne kombinovane postihnutých žiakov vzdelávaných podľa variantu B a C, tiež pre žiakov s individuálnym vzdelávacím programom. Žiaci školy majú trvalý pobyt v Seredi a priľahlom okolí. Vzdelávanie škola poskytuje aj chovancom CDR Sereď.

Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje podľa vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, rozčlenených podľa stupňa mentálneho postihnutia v jednotlivých variantoch. Obsah a rozsah učiva vyplýva zo Štátneho vzdelávacieho programu - ISCED 1 a je podrobne rozpracovaný v Školskom vzdelávacom programe. Škola žiakom okrem špeciálneho výchovno-vzdelávacieho procesu ponúka celý rad aktivít z oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu, zdravotnej, dopravnej, regionálnej, multikultúrnej, mediálnej, enviromentálnej výchovy, profesionálnej prípravy, preventívne programy, zapojenie do rôznych projektov i pestrú záujmovú činnosť. Rozvoj odbornosti pedagogického kolektívu je zabezpečovaný kontinuálnym vzdelávaním, kde si priebežne učitelia dopĺňajú svoje profesijné kompetencie so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. V individuálnom vzdelávaní sú pre žiakov významným prínosom aj asistenti učiteľov. Za podpory kvalifikovaných pedagógov sa žiaci pripravujú a zúčastňujú školských, okresných, regionálnych, krajských i medzinárodných súťaží vo svojich kategóriách. Pozitívne prezentujú školu a získavajú mnoho umiestnení i významných ocenení. Najviac sa žiakom školy darí v športových a výtvarných súťažiach, hoci aj v prednese poézie a prózy často vynikajú. 

Škola venuje veľkú pozornosť oblasti vzťahov so spolupracujúcimi organizáciami a verejnosťou. Poskytuje odborné poradenstvo a pomoc pri riešení problémov rodičom a zákonným zástupcom žiakov.

Obe budovy škôl sú bezbariérové, s počítačovými učebňami, interaktívnymi tabuľami, s relaxačnými miestnosťami. K dispozícii máme aj školské dielne a cvičnú kuchyňu. Priestory školských chodieb zdobia prekrásne výrobky žiakov z pracovného vyučovania, ktoré je v našej škole jedným z dominujúcich vyučovacích predmetov.

Víziou výchovno-vzdelávacej činnosti našej špeciálnej základnej školy je rozvinúť potenciál každého mentálne postihnutého žiaka s dôsledným rešpektovaním jeho individuálnych osobitostí,naučiť ho orientovať sa v praktickom živote a realizovať tak plnohodnotný život napriek handicapu.

Hlavným cieľom je vytvoriť zo školy otvorené spoločenstvo žiakov, pedagógov, rodičov a iných spolupracujúcich osôb, ktorého hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti špeciálnej výchovy a vzdelávania.
My – žiaci a pedagógovia uvítame v našej škole každého, kto by sa chcel o našich informáciách presvedčiť na vlastné oči.

Potešíme sa novým spolužiakom, aj ich rodičom, ktorí k nám stále „hľadajú cestu“ a ešte nenašli odvahu. Ubezpečujeme ich, že u nás – v škole rodinného typu sa budú mať určite dobre. Naše deti sú rovnako milé, hravé, zvedavé, šikovné i neposedné ako tie v ostatných základných školách.

„Nemôžeme všetky deti všetkému naučiť, ale môžeme všetky deti urobiť šťastnými.“

Doc. PhDr. Z. Matějíček, CSc.

Špeciálna základná škola

Špeciálna základná školaŠpeciálna základná školaŠpeciálna základná školaŠpeciálna základná školaŠpeciálna základná školaŠpeciálna základná školaŠpeciálna základná školaŠpeciálna základná školaŠpeciálna základná školaŠpeciálna základná školaŠpeciálna základná školaŠpeciálna základná školaŠpeciálna základná školaŠpeciálna základná školaŠpeciálna základná školaŠpeciálna základná školaŠpeciálna základná školaŠpeciálna základná školaŠpeciálna základná škola
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-02-21
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe