Špeciálna základná škola

Adresa: 
Fándlyho 751/17, 926 00 Sereď – riaditeľstvo
Komenského 2951, 926 00 Sereď – elokovaná budova školy 
 
Riaditeľ (štatutár): PaedDr. Jarmila Žilecká 
Zástupca školy: Mgr. Mariana Jomová 
Počet pedagogických zamestnancov: 8 učiteľov, 3 asistenti učiteľa
Počet nepedagogických zamestnancov: 4 
Počet tried: 7 - 8 
Počet žiakov: 50 - 60
 
Budova na Fándlyho ul. (bezbariérová):
1. – 9. ročník vzdelávacieho variantu A (žiaci s ľahkým mentálnym a kombinovaným postihnutím)
Elokovaná budova na Komenského ul. (bezbariérová):
1. – 10. ročník vzdelávacieho variantu B a C (žiaci so stredným, ťažkým a kombinovaným postihnutím)

Telefón/fax: 
031 7892197 – riaditeľstvo, budova školy na Fándlyho ul.
031 7893980 – budova školy na Komenského ul.

E-mail1: szs.sered@post.sk
E-mail2: szssered.riaditel@gmail.com
Internetová stránka: www.szssered.edupage.org
FB stránka: https://www.facebook.com/groups/481047008765888/

Naša škola vznikla 1. septembra 1964, no napriek jej „veku“ je informovanosť verejnosti o jej edukačnom fungovaní a poslaní veľmi nízka. Dovoľte nám preto pripomenúť sa:

Sme špeciálna základná škola s právnou subjektivitou. Našim zriaďovateľom je Okresný úrad Trnava. Sídlime na Fándlyho a Komenského ulici v Seredi. Poskytujeme výchovu a vzdelávanie pre žiakov s mentálnym postihnutím vo všetkých variantoch. Z ôsmych tried je šesť určených pre ľahko mentálne postihnutých žiakov vzdelávaných podľa variantu A. Dve triedy školy sú určené pre stredne a ťažko mentálne, prípadne kombinovane postihnutých žiakov vzdelávaných podľa variantu B a C, tiež pre žiakov s individuálnym vzdelávacím programom. Žiaci školy majú trvalý pobyt v Seredi a priľahlom okolí. Vzdelanie škola poskytuje aj chovancom DeD Sereď, klientom DSS Šintava a DSS Štrkovec.

Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje podľa vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, rozčlenených podľa stupňa mentálneho postihnutia v jednotlivých variantoch. Obsah a rozsah učiva vyplýva zo Štátneho vzdelávacieho programu - ISCED 1 a je podrobne rozpracovaný v Školskom vzdelávacom programe. Škola žiakom okrem špeciálneho výchovno-vzdelávacieho procesu ponúka celý rad aktivít z oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu, zdravotnej, dopravnej, regionálnej, multikultúrnej, mediálnej, enviromentálnej výchovy, profesionálnej prípravy, preventívne programy, zapojenie do rôznych projektov i pestrú záujmovú činnosť. Rozvoj odbornosti pedagogického kolektívu je zabezpečovaný kontinuálnym vzdelávaním, kde si priebežne učitelia dopĺňajú svoje profesijné kompetencie so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. V individuálnom vzdelávaní sú pre žiakov významným prínosom aj asistenti učiteľov. Za podpory kvalifikovaných pedagógov sa žiaci pripravujú a zúčastňujú školských, okresných, regionálnych, krajských i medzinárodných súťaží vo svojich kategóriách. Pozitívne prezentujú školu a získavajú mnoho umiestnení i významných ocenení. Najviac sa žiakom školy darí v športových a výtvarných súťažiach, hoci aj v prednese poézie a prózy často vynikajú. 

Škola venuje veľkú pozornosť oblasti vzťahov so spolupracujúcimi organizáciami a verejnosťou. Poskytuje odborné poradenstvo a pomoc pri riešení problémov rodičom a zákonným zástupcom žiakov.

Obe budovy škôl sú bezbariérové, s počítačovými učebňami, interaktívnymi tabuľami, s relaxačnými miestnosťami. K dispozícii máme aj školské dielne a cvičnú kuchyňu. Priestory školských chodieb zdobia prekrásne výrobky žiakov z pracovného vyučovania, ktoré je v našej škole jedným z dominujúcich vyučovacích predmetov.

Víziou výchovno-vzdelávacej činnosti našej špeciálnej základnej školy je rozvinúť potenciál každého mentálne postihnutého žiaka s dôsledným rešpektovaním jeho individuálnych osobitostí,naučiť ho orientovať sa v praktickom živote a realizovať tak plnohodnotný život napriek handicapu.

Hlavným cieľom je vytvoriť zo školy otvorené spoločenstvo žiakov, pedagógov, rodičov a iných spolupracujúcich osôb, ktorého hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti špeciálnej výchovy a vzdelávania.
My – žiaci a pedagógovia uvítame v našej škole každého, kto by sa chcel o našich informáciách presvedčiť na vlastné oči.

Potešíme sa novým spolužiakom, aj ich rodičom, ktorí k nám stále „hľadajú cestu“ a ešte nenašli odvahu. Ubezpečujeme ich, že u nás – v škole rodinného typu sa budú mať určite dobre. Naše deti sú rovnako milé, hravé, zvedavé, šikovné i neposedné ako tie v ostatných základných školách.

„Nemôžeme všetky deti všetkému naučiť, ale môžeme všetky deti urobiť šťastnými.“

Doc. PhDr. Z. Matějíček, CSc.

spec_skola

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-10-11
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond