Čo s odpadom z podnikania

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby majú povinnosť zapojiť sa do systému zberu zmesového komunálneho odpadu zavedeného v meste.
 
  • Oznámenie poplatníka k vyrubeniu miestneho poplatku za KO a DSO pdf [598 KB]
 
Za nakladanie s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu (papier, plasty, kovy, VKM, sklo) si fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby zodpovedajú samostatne. Je zakázané vhadzovať odpad z prevádzok do zberných nádob určených pre obyvateľov mesta.
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-06
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe