Miestne dane

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

 
1) Daňovníkom dane z nehnuteľnosti je vlastník, nájomca, alebo správca pozemkov, stavieb a bytov.
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. 

2) Vznik a zánik daňovej povinnosti : 
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. 
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti, alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

3) Priznanie k dani z nehnuteľnosti : 
Riadne daňové priznanie je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia ( nadobudnutie prvej novej nehnuteľnosti ). 
Čiastkové daňové priznanie je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, len za tie zmeny nehnuteľnosti oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľnosti ( predaj, kúpa, darovanie).
Ak daňovník v priebehu roka nadobudne nehnuteľnosť vydražením je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 
Daňové priznanie podáva vlastník ak nehnuteľnosť vlastní v celosti, alebo podáva za svoj podiel, ak vlastnia nehnuteľnosť viacerí spoluvlastníci. V prípade, že sa spoluvlastníci dohodnú, môže daňové priznanie podať jeden zo spoluvlastníkov. K daňovému priznaniu doloží prehlásenie spoluvlastníkov, že na základe dohody súhlasia, aby daňové priznanie podal nimi určený spoluvlastník.

Potrebné doklady :
K podaniu daňového priznania je potrebné predložiť k nahliadnutiu list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané správou katastra o vzniku nadobudnutia nehnuteľnosti ( kúpa, darovanie ) alebo o zániku nehnuteľnosti ( predaj, darovanie).
 

DAŇ ZA PSA

- Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
- Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes starší ako 6 mesiacov stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
- Priznanie k dani za psa je povinný daňovník podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Ak daňovník už podal priznanie k dani za psa a vznikne alebo zanikne mu daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať čiastkové priznanie k tejto dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 
 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Daňovníkom dane je fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo.
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti 
 

SPRÁVA DANÍ

 
Vybavuje:

Halánová Jana
tel. č. 031/7892094, klapka 241
e-mail: jana.halanova@sered.sk 
Kancelária č. 13

Kiššová Martina
tel. č. 031/7892094, klapka 264
e-mail: martina.kissova@sered.sk
Kancelária č. 12

Doba vybavenia: na počkanie 

Súvisiace predpisy:
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-12
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond