Zástupca primátora

Zástupca primátora

 
ING. MÁRIA FAČKOVCOVÁ
ING. MÁRIA FAČKOVCOVÁ

Vo funkcii: od 24.11.2022
Adresa:  Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, Sereď
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Kontakty :

Fačkovcová Mária, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 234
tel. č. 031 789 2934
tel. č. 0908 179 610
e-mail: maria.fackovcova@sered.sk
Kancelária č. 24

 

Postavenie zástupcu primátora

Zástupcu primátora na celé funkčné obdobie v zmysle zákona 369/1990. Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vymenúva primátor a určuje mu aj rozsah právomocí a úloh. Viceprimátor má na funkčné obdobie 2022 – 2026 v písomnom poverení určený okruh úkonov a činností v tomto rozsahu:

A/ počas prítomnosti primátora mesta
 •  koordinuje činnosť komisií MsZ a zúčastňuje sa ich zasadnutí podľa pokynov primátora,
 •  koordinuje, prerokováva a rieši interpelácie poslancov, ich návrhy a podnety predložené na zasadnutiach komisií,
 •  podieľa sa na zmenách koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v meste,
 •  je oprávnený zastupovať mesto v oblasti spoločenskej, kultúrnej, voči médiám plní funkciu hovorcu mesta,
 •  koordinuje prípravu a priebeh volieb do NR SR, do Európskeho parlamentu, prezidenta SR, do orgánov samosprávnych krajov, do orgánov samosprávy obcí a pri vyhlásení referenda,
 •  zabezpečuje spoluprácu mesta s občianskymi združeniami pôsobiacimi v meste Sereď a záujmovými združeniami,
 •  vykonáva dohľad nad plnením zmluvných vzťahov,
 •  zabezpečuje v spolupráci s primátorom mesta a prednostom úradu prípravu zasadnutí MsZ,
 •  koordinuje sociálne služby poskytované mestom a činnosť organizácií poskytujúcich sociálne služby na území mesta Sereď,
 •  plní aj iné úlohy podľa pokynov primátora.

B/ počas neprítomnosti primátora mesta
 • vykonáva úkony a činnosti uvedené v bode A/,
 • v zastúpení primátora podpisuje listiny a  stanoviská, a to tak, že pred svoj podpis pripojí skratku v.z. (v zastúpení),
  podpisuje záznamy v zmysle Registratúrneho poriadku na správu registratúry Mestského úradu v Seredi, pred svoj podpis pripojí skratku v.z. (v zastúpení),
 • podpisuje návrhy a podnety odosielané správnym orgánom, súdom, prokuratúre  a orgánom PZ SR,
 • rokuje so štátnymi i neštátnymi orgánmi, fyzickými osobami i právnickými osobami v oblasti majetkových vzťahov, administratívno-právnych vzťahov,
 • v majetkovoprávnych vzťahoch – vykonáva všetky úkony smerujúce k uzatvoreniu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. posudzovanie návrhov, rokovania; podpisovanie zmlúv a dohôd je vo výlučnej kompetencii primátora, pokiaľ na podpisovanie neudelí plnomocentsvo alebo  v prípade, keď je primátor mesta neprítomný na území mesta viac ako 30 dní alebo keď je nespôsobilý vykonávať funkciu (napr. z dôvodu práceneschopnosti) viac ako 30 dní; zástupca primátora v zastúpení primátora podpisuje zmluvy tak, že pred svoj podpis pripojí skratku v.z. (v zastúpení); zástupca primátora je povinný informovať primátora mesta o uzatvorených zmluvách,
 • podpisuje obchodné zmluvy a  občiansko-právne zmluvy výlučne „ad hoc“ na základe osobitného splnomocnenia vystaveného primátorom mesta alebo v prípade, keď je primátor mesta neprítomný na území mesta viac ako 30 dní alebo keď je nespôsobilý vykonávať funkciu (napr. z dôvodu práceneschopnosti) viac ako 30 dní; zástupca primátora v zastúpení primátora podpisuje zmluvy tak, že pred svoj podpis pripojí skratku v.z. (v zastúpení); zástupca primátora je povinný informovať primátora mesta o uzatvorených zmluvách,
 • udeľuje plnomocenstvo zamestnancom mesta na zastupovanie mesta v právnych záležitostiach v konaní pred štátnymi orgánmi; zástupca primátora v zastúpení primátora udeľuje plnomocenstvo tak, že pred svoj podpis pripojí skratku v.z. (v zastúpení);
 • schvaľuje pracovné cesty poslancom, riaditeľom mestských organizácií a počas neprítomnosti prednostu mestského úradu zamestnancom mestského úradu v súlade s vnútornou smernicou o cestovných náhradách,
 • schvaľuje dovolenky riaditeľom mestských organizácií a potvrdzuje prekážky v práci.
 
C/ zástupca primátora počas výkonu svojej funkcie má právo
 • žiadať podklady, informácie a vysvetlenia od prednostu mestského úradu, náčelníka mestskej polície a vedúcich oddelení,
 • žiadať podklady, informácie a vysvetlenia od riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a od konateľov a riaditeľov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta,
 • vytvárať z radov zamestnancov mesta pracovné tímy a poradné orgány za účelom vykonávania jednotlivých okruhov úkonov a činností alebo splnenia konkrétnej úlohy.
 

Zástupca primátora

 

Určenie odmeny zástupcu primátora

 
V súlade s 25 ods. 7 prvá veta zakona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov určuje primátor mesta Sereď s učínnost'ou od 24.11.2022 zástupkyni primátora mesta Ing. Márii Fačkovcovej plat vo výške 2300 eur/mesačne.
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe