Zástupca primátora

Zástupca primátora

 
ING. MÁRIA FAČKOVCOVÁ

Vo funkcii: od 24.11.2022
Adresa:  Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, Sereď
Mail: viceprimator@sered.sk
 
 
 
 

 

 

 

 

Postavenie zástupcu primátora

Zástupcu primátora na celé funkčné obdobie v zmysle zákona 369/1990. Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vymenúva primátor a určuje mu aj rozsah právomocí a úloh. Viceprimátor má na funkčné obdobie 2018 – 2022 v písomnom poverení určený okruh úkonov a činností v tomto rozsahu:

A/ počas prítomnosti primátora mesta
 •  koordinuje činnosť komisií MsZ a zúčastňuje sa ich zasadnutí podľa pokynov primátora,
 •  koordinuje, prerokováva a rieši interpelácie poslancov, ich návrhy a podnety predložené na zasadnutiach komisií,
 •  zúčastňuje sa previerok, kontrol a vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
 •  schvaľuje pracovné cesty primátora mesta a poslancov MsZ,
 •  podieľa sa na zmenách koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v meste,
 •  je oprávnený zastupovať mesto v oblasti spoločenskej, kultúrnej, voči médiám plní funkciu hovorcu mesta,
 •  koordinuje prípravu a priebeh volieb do NR SR, samosprávnych orgánov a pri vyhlásení referenda,
 •  zabezpečuje spoluprácu mesta so športovými klubmi a záujmovými združeniami,
 •  vykonáva dohľad nad plnením zmluvných vzťahov,
 •  plní úlohy podľa uznesení MsZ,
 •  spolupracuje na príprave rozpočtu mesta,
 •  dohliada na webovú stránku mesta,
 •  plní aj iné úlohy podľa pokynov primátora.

B/ počas neprítomnosti primátora mesta
 • vykonáva úkony a činnosti uvedené v bode A/,
 • podpisuje záznamy v zmysle Registratúrneho poriadku na správu registratúry Mestského úradu v Seredi, pred svoj podpis pripojí skratku v.z. (v zastúpení),
 • podpisuje žaloby a podnety odosielané správnym orgánom, súdom, prokuratúre a orgánom PZ SR,
 • rokuje so štátnymi i neštátnymi orgánmi, fyzickými i právnickými osobami v oblasti majetkových vzťahov, administratívno-právnych vzťahov s výnimkou právomocí primátora, ktoré sú vymedzené v § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
 • zabezpečuje v spolupráci s prednostom úradu prípravu zasadnutí MsZ,
 • udeľuje plnomocenstvo na zastupovanie mesta v právnych záležitostiach.

Zástupca primátora

 • Zástupca primátora - poverenie na výkon funkcie
 

Určenie odmeny zástupcu primátora

 
 
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2022-11-28
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond