Základné informácie

Základné informácie

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Je zložený zo zamestnancov mesta a zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva, primátora, mestskej rady a ďalších orgánov, zriadených mestským zastupiteľstvom.
 
Mestský úrad :
 • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta,
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady a komisií,
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,
 • pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a rozhodnutia primátora,
 • usmerňuje po odbornej stránke mestské organizácie a zariadenia.


Organizáciu Mestského úradu určuje mestské zastupiteľstvo.
Podrobnú úpravu náplní a činností jednotlivých oddelení upravuje organizačný poriadok.
 

Organizačná štruktúra mestského úradu


Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor. 
 
 

Mestský úrad

Adresa: Námestie republiky č. 1176/10
926 01 Sereď
 
Telefón:
 • 031/ 789 24 70 - primátor mesta
 • 031/ 789 23 92 - spojovateľka
 • 031/ 789 23 93 - spojovateľka
 • 031/ 789 20 94 + klapka zamestnanca
 • 031/ 789 29 34 - zástupca primátora mesta
 • 031/ 789 60 33 - sekretariát prednostu Mestského úradu
 • 031/ 789 22 15 - matrika
Fax:031/ 789 24 47
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe