Hlavný kontrolór mesta

Hlavný kontrolór mesta

 
Klenovič Miloš, JUDr.Klenovič Miloš, JUDr.

Vo funkcii: od 15.11.2023
Adresa: Mestský úrad Sereď
Telefón: 031/7892392-3
Mail: kontrolor@sered.sk
 
 
 
 
Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.

Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva, primátora, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom, iného zamestnanca mesta, s výkonom funkcie podľa osobitného zákona.
 
Hlavný kontrolór najmä:
  • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov a výdavkov a finančných operácií mesta, , kontrolu dodržiavania VZN vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
  • kontrolnej činnosti podlieha mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečnému účtu mesta pred ich schválením v MsZ
  • predkladá výsledky kontroly priamo MsZ
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu

Pri vykonávaní uvedených činností hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom.

Hlavný kontrolór eviduje a kontroluje vybavenie sťažností a podnetov občanov.

Hlavný kontrolór do funkcie volí mestské zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedná mestskému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát polročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadnuť do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá priamo mestskému zastupiteľstvu.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

Činnosť hlavého kontrolóra je vymedzená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-11-15
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď