Informácie o prevodoch majetku samosprávy tretím osobám

MajetokDátum prevoduPrávny titulKupujúciCena v Eur
parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape - par. č. 2485/10, orná pôda vo výmere 159 m2, -parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape - par. č. 2485/11, orná pôda vo výmere 138 m2, - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape - par.č. 2485/12, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 63 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1 v pomere k celku, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Sereď, obec Sereď, okres Galanta, evidovaných Okresným úradom Galanta- katastrálny odbor na LV č. 591 17.01.2024 Kúpna zmluva Rafael Papp a manž. Mária Pappová , obaja trvale bytom: Spádová 1142/13, 92601 Sereď 11880.00
Novovytvorená parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape par. č. 2485/9, orná pôda vo výmere 257 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 17/2023 zo dňa 10.05.2023, odčlenená od pôvodnej parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu - par. č. 1838/47 orná pôda vo výmere 400 m2 nachádzajúca sa v k. ú. Sereď, na Trnavskej ulici , evidovaná Okresným úradom Galanta- katastrálny odbor na LV č. 591 29.11.2023 Kúpna zmluva Ján Chlebík a manž. Erika Chlebíková trvale bytom: Trnavská cesta 902/85, 92601 Sereď 8481.00
Novovytvorená parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape par. č. 206/2, záhrada vo výmere 44 m2, odčlenená od parcely registra„E“ evidovanej na mape určeného operátu - par. č. 38/1 ostatná plocha vo výmere 108 m2 v k. ú. Dolný Čepeň, na Čepeňskej ulici , evidovaná Okresným úradom Galanta- katastrálny odbor na LV č. 3289 a novovytvorená parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape par. č. 205/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 55 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu - par. č. 38/1 ostatná plocha vo výmere 108 m2 v k. ú. Dolný Čepeň, na Čepeňskej ulici , evidovaná Okresným úradom Galanta- katastrálny odbor na LV č. 3289. 27.11.2023 Kúpna zmluva Dušan Mičányi a Marta Mičányiová, trvale bytom: Dolnočepeňská 1955/34 , 92601 Sereď 3267.00
novovytvorená parcela č. 3569/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 56 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 3-6/2023 zo dňa 23.06.2023, vypracovaným GEOREAL s.r.o., úradne overeným Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, dňa 04.07.2023, pod číslom 844/2023, od parcely č. 3569/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 69 m2 nachádzajúcej sa v k. ú. Sereď, na Ulici Vonkajší rad, evidovanej Okresným úradom Galanta - katastrálny odbor na LV č. 591 -novovytvorená parcela č. 3569/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 13 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 3-6/2023 zo dňa 23.06.2023, vypracovaným GEOREAL s.r.o., úradne overeným Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, dňa 04.07.2023, pod číslom 844/2023, od parcely č. 3569/2 – zastavaná plocha a 03.10.2023 Zmluva o prevode vlastníckeho práva MUDr. Margita Drozdová, trvale bytom: Vonkajší rad 764/9, 92601 Sereď 1568.00
Pozemok-novovytvorenej parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape par.č. 166/3 zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 80 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 34/2023 zo dňa 30.03.2023, vypracovaným Ing.Marošom Oravcom-GEODET, úradne overeným Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, dňa 18.04.2023, pod číslom 458/2023, odčlenenej od pôvodnej parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu - par.č. 596 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19776 m2 nachádzajúcej na Čepeňskej ulici , evidovanej Okresným úradom Galanta- katastrálny odbor na LV č. 591, v spoluvlastníckom podiele 1/1 v pomere k celku 19.09.2023 Kúpna zmluva Alžbeta Banášová, trvale bytom: SNP 2873/6, 92601 Sereď 2640.00
Pozemok - -parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape par.č. 1030 zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, nachádzajúca sa na Čepeňskej ulici , evidovaná Okresným úradom Galanta- katastrálny odbor na LV č. 591, v spoluvlastníckom podiele 1/1 v pomere k celku 18.09.2023 Kúpna zmluva Peter Barienčík Trvale bytom: Čepeňská 1213/25, 92601 Sereď a manželka Alena Barienčíková Trvale bytom: Čepeňská 1213/25, 92601 Sereď 456.00
Pozemok-novovytvorená parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape par.č. 131/2, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 4m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 17-01/2023 zo dňa 25.01.2023, vypracovaným Csabom Blazsekom, súkromným geodetom, úradne overeným Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, dňa 31.01.2023, pod číslom 99/2023, odčlenená od pôvodnej parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu - par.č. 30/19 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2998 m2 nachádzajúcej na Hornočepeňskej ulici , evidovaná Okresným úradom Galanta- katastrálny odbor na LV č. 101, v spoluvlastníckom podiele 1/1 v pomere k celku 21.06.2023 Kúpna zmluva Máría Švecová, trvale bytom: Hornočepňská 1530/69 , 92601 Sereď 100.00
Pozemok - v katastrálnom území Dolný Čepeň, obec Sereď, okres Galanta: - parcela registra „C“ evidovaná na mape katastrálnej mape parc. č. 342 – záhrada, vo výmere 111 m2 zapísaná Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na LV č.591, spoluvlastníckom podiele 1/1 v pomere k celku 25.05.2023 Kúpna zmluva Viera Bartalovicová, trvale bytom: Krátka 1803/13, 92601 Sereď 3108.00
Novovytvorená parcela č. 3005/38 – zastavaná plocha vo výmere 39 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 2-10/2022 a to vyhotoveným GEOREAL Sereď s.r.o., IČO 43 899 382 a to tak,že diel (1) vo výmere 24 m2 bol odčlenený od parc. č. 279/1 – zastavaná plocha a nádvoriea diel (2) vo výmere 15 m2 bol odčlenený od parc. č. 279/2 -zastavaná plocha a nádvorie. Oba odčlenené diely spolu tvoria novozniknutú parcelu 3005/38 vo výmere 39 m2 18.05.2023 Kúpna zmluva HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď 5460.00
Pozemok - v katastrálnom území Sereď, obec Sereď, okres Galanta: - parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu parc. č. 1569/203 – ostatná plocha, vo výmere 61 m2 zapísaná Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na LV č.4806, spoluvlastníckom podiele 1/1 v pomere k celku 11.04.2023 Kúpna zmluva Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava 1276.12
Pozemok - novovytvorenej parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape par.č. 1360/3, záhrada vo výmere 13 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 1-9/2022 zo dňa 19.09.2022, vypracovaným GEODET-JS s.r.o., úradne overeným Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, dňa 29.09.2022, pod číslom 1394/2022, odčlenenej od pôvodnej parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu - par.č. 897 - záhrada vo výmere 344 m2 nachádzajúcej na Ulici Ivana Krasku , evidovanej Okresným úradom Galanta- katastrálny odbor na LV č. 1507, v spoluvlastníckom podiele 1/12 v pomere k celku 04.04.2023 Kúpna zmluva Kvetoslava Andrássyová,trvale bytom: Mlynárska 37/28, 92601 Sereď 27.08
Pozemok - v katastrálnom území Dolný Čepeň, obec Sereď, okres Galanta: - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parc. č. 471/337 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2 zapísaná Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 591v spoluvlastníckom podiele 1/1 v pomere k celku 04.04.2023 Kúpna zmluva Pavol Baláži Trvale bytom: Pod hrádzou 2234/29, 92601 Sereď a manželka Darina Balážiová Trvale bytom: Pod hrádzou 2234/29, 92601 Sereď 475.00
Pozemok - parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape - parc.č. 3282/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 267 m2, na LV č. 591, k.ú. Sereď 17.10.2022 Kúpna zmluva 1. Zuzana Golejová, trvale bytom: Mládežnícka 2937/12, 92601 Sereď, 2. Ing.Viliam Péner a manž. RNDr. Helena Pénerová obaja trvale bytom: 925 52 Šoporňa č.1355 3. Ing. Ján L?ffler a manž. Mgr. Mária L?fflerová, obaja trvale bytom: Mládežnícka 2937/12, 92601 Sereď 4. PhDr. Klára Dobrovičová, trvale bytom: Mládežnícka 2937/12, 92601 Sereď 5. Vladimír Diškanec, a manž. Viera Diškancová, obaja trvale bytom: Mládežnícka 2937/12, 92601 Sereď 6. Peter Macura, a manž. Ing. Eva Macurová, obaja trvale bytom: Mládežnícka 2937/12, 92601 Sereď, 7. Miloš Šípka a manž. Alena Šípková, obaja trvale bytom: Mládežnícka 2937/12, 92601 Sereď 8. Peter Hašuk, a manž. Ing. Slávka Hašuková, obaja trvale bytom: Mládežnícka 7476.00
Pozemok – parc. č. 126/167, orná pôda o výmere 233 m2, parcela reg. „C“, na LV č. 591, k.ú. Sereď 05.08.2022 Kúpna zmluva Emil Karas, Jasná 3159/18, 926 01 Sereď 6524.00
Pozemok – novovytvorené parcely – parc. č. 387/5- zastavaná plocha o výmere 476 m2, par.č. 387/4- zastavaná plocha o výmere 754 m2, parc. č. 388/4 – záhrada o výmere 1026 m2, odčlenené GP od parcely reg. „E“ č. 166/5 – ostatná plocha 24.06.2022 Kúpna zmluva Branislav Bokora, Šulekovská 2112/34B, 926 01 Sereď 207770.00
Pozemok – parc. č. 3117 zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2, par.č. 3128/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, parc. č. 3128/4 – zastavaná plochy a nádvoria o výmere 74 m2 a parc. č. 3128/90 – zast. pl. a nádvorie o výmere 1218 m2, všetky parcely „C“, na LV č. 591, k.ú. Sereď 21.06.2022 Kúpna zmluva BAU TRADE SK, a.s., so sídlom Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO:36490261 100940.00
Pozemok – parcela registra ,,C“ v k. ú. Stredný Čepeň na LV č. 591, parcela č. 126/152 – orná pôda 386m2 09.05.2022 Kúpna zmluva Ing. Ľubomír Kubánek, Veterná 3121/4, Sereď 10808.00
Pozemok – parcela registra ,,C“ v k. ú. Sereď na LV č. 3767, parcela č. 3830/31 – ostatná plocha 1397m2 a parcela č. 3830/11 – ostatná plocha v podiele 5/6ín k celku t. j. 897m2 09.05.2022 Kúpna zmluva Slovenský rybársky zväz, Mestskej organizácii, Čepeňská 2533/26, Sereď 2834.00
Pozemok – parcela registra ,,C“ v k. ú. Stredný Čepeň na LV č. 591, pôvodná parcela č. 126/48 – orná pôda 405 m2, ktorá bola rozčlenená GP na tri novovytvorené parcely reg. C, a to parc. č. 126/48- záhrada o výmere 188 m2, parc. č. 126/223 – zastavaná pl. a nádvorie o výmere 76 m2 a parc. č. 126/224 – zast. Pl. a nádvorie o výmere 141 m2, 22.04.2022 Kúpna zmluva Darina Horváthová, M.R. Štefánika 1152/22, Sereď 3360.88
Pozemok – parcela registra ,,C“ v k. ú. Stredný Čepeň na LV č. 591, parcela č. 126/166 – orná pôda 212m2 11.04.2022 Kúpna zmluva Ing. Róbert Chatrnúch , Jasná 3157/7, Sereď 5936.00
Pozemok – parcela registra ,,C“ v k. ú. Stredný Čepeň na LV č. 591, parcela č. 126/164 – orná pôda 212m2 11.04.2022 Kúpna zmluva Ing. Marián a Jana Mlynároví, Jasná 3578/15, Sereď 5936.00
Pozemok – parcela registra ,,C“ v k. ú. Stredný Čepeň na LV č. 591, parcela č. 126/161 – orná pôda 212m2 11.04.2022 Kúpna zmluva Miriam Tkáčová, Severná 3575/26, Sereď 4620.00
Pozemok – parcela registra ,,C“ v k. ú. Stredný Čepeň na LV č. 591, parcela č. 126/155 – orná pôda 212m2 06.04.2022 Kúpna zmluva Marián Tkáč, Šintava 129 5936.00
Pozemok – parcela registra ,,C“ v k. ú. Stredný Čepeň na LV č. 591, parcela č. 126/163 – orná pôda 212m2 06.04.2022 Kúpna zmluva Gabriela Tkáčová, Severná 3577/28, Sereď 5908.00
Pozemok – parcela registra ,,C“ v k. ú. Stredný Čepeň na LV č. 591, parcela č. 126/162 – orná pôda 212m2 06.04.2022 Kúpna zmluva Igor a Miroslava Pősingeroví, Severná 3576/27, Sereď 6580.00
Pozemok – parcela registra ,,E“ v k. ú. Sereď na LV č. 591, parcela č. 3007/2 – záhrada vo výmere 104 m2, diel (13) 87m2 odčlenený od parcely č. 281/7 – záhrada a diel (17) 17m2 odčlenený od parcely č. 278/2 – zastavaná plocha a nádvorie, parcela č. 3006/4 – zastavaná plocha 115m2, diel (11) 80m2, odčlenený od parcely č. 281/7 – záhrada a diel (16) 35m2, odčlenený od parcely č. 278/2 – zastavaná plocha a nádvorie, parcelu č. 3005/37 – zastavaná plocha, diel (7) 25m2, parcelu č. 3005/34 – zastavaná plocha, diel (5) 37m2 a parcelu č. 3005/33 – zastavaná plocha, diel (6) 22m2 všetky odčlenené od parcely č. 281/6 – záhrada , parcela registra ,,E“ na LV č. 160 k. ú. Sereď 18.01.2022 Kúpna zmluva Bc. Mária Žigová, Váhovce 824 a Alena Hulková, Váhovce 201 3780.00
Pozemok – parcela registra ,,E“ v k. ú. Horný Čepeň na LV č. 101, parcela č. 300/6 – zastavaná plocha a nádvorie 89m2 11.11.2021 Kúpna zmluva Ján a Ružena Holíkoví, Hornočepeňská 2933/119, Sereď 2492.00
Pozemok – parcela registra ,, E“ v k. ú. Stredný Čepeň na LV č. 591, parcela č. 50/2 – zastavaná plocha 57m2 a parcela č. 50/5 – zastavaná plocha 5m2 obe odčlenené GP od parcely č. 121 – ostatná plocha , parcela č. 52/2 – záhrada 104m2 odčlenená GP od parcely č. 264/1 – ostatná plocha 11.11.2021 Kúpna zmluva Anna a Štefan Smolenoví, Vážska 1887/48, Sereď 4648.00
Pozemok – parcela registra ,,E“ v k. ú. Sereď na LV č. 4959, parcela č. 3043/2 – zastavaná plocha odčlenená GP a to diel (1) 258m2, odčlenené od parcely č. 273 – zastavaná plocha, diel (2) 54m2, odčlenený od parcely č. 274/1 – zastavaná plocha 11.10.2021 Kúpna zmluva HUBERT J.E. s. r.o., Vinárska 137, Sereď 42120.00
Pozemokv k.ú. Dolný Čepeň - -diel 13, odčlenený od parcely 34/46 - 22 m2 30.07.2021 Kúpna zmluva Ing. Ľubomír Kubánek, Veterná 3121/4, Sereď 0.00
Pozemok v k.ú. Horný Čepeň – č.p. 300/20 - 151 m2 a č.p. 302/5- 307 m2 22.07.2021 Kúpna zmluva STAVODOPRAVA, s.r.o. Šulekovská 4604, Sereď 36640.00
Pozemok – parcela registra ,,E“ v k. ú. Dolný Čepeň na LV č. 591, parcela č. 472/8 – zastavaná plocha 38m2 odčlenená GP od parcely č. 166/1 – zastavaná plocha a parcely č. 166/3 – ostatná plocha 25.06.2021 Kúpna zmluva Patrik a Jarmila Jobekoví, ul. 8. Mája 1816/36, Sereď 1064.00
Pozemok – v k.ú. Stredný Čepeň -parc.č.150/4 – 6 m2 07.06.2021 Kúpna zmluva Ľubomír Vrábel, Sereď, Strednočepeňská 1964/26 120.00
Pozemok-parc.č. , pozemok v k.ú. Dolný Čepeň – č.p. 472/8 – 38m2 05.06.2021 Kúpna zmluva Pavel Jobek a Jarmila Jobeková, 8.mája 1816/63, Sereď 1064.00
Pozemok v k.ú. Sereď - parc.EKN č. 914/2 – 90 m2 13.05.2021 Kúpna zmluva Marta Vaculová, Sereď, Podzámska 2755/60 2520.00
Pozemok v k.ú. Sereď - parc. CKN č, 1402/ - 223 m2 21.04.2021 Kúpna zmluva Ernest Stehel, Šintava 434 6624.00
Pozemok parc.CKN č.50/2-232 m2 21.10.2020 Kúpna zmluva Magdaléna Zacharová,l Hornočepeňská 1512/53, Sereď-5/8-ín, Libor Zachar, Horná 98/23, Šúrovce- 1/8-ina, Miroslav Zachar,Hornočepeňská 1512/53, Sereď-1/8-ina, Silvia Ertlová, Varavská 40/705, Šúrovce-1/8-ina 6496.00
Pozemok parc.CKN č.339 – 108 m2 02.07.2020 Kúpna zmluva Ján Krištofík, Pekná 14, Trnava a Dana Hojerová, pri Derni 3444/71, Galanta 3024.00
Pozemok parc.CKN č.339 – 108 m2 02.07.2020 Kúpna zmluva Ján Hudec, Hornočepeňská 1511/12, Sereď 6524.00
Pozemok parc.CKN č. 24/10-1m2 31.01.2020 Kúpna zmluva KOVORENOVA, spol. s.r.o., Dolná Streda 28.00
Pozemok ,parc CKN.č.24/3-539m2,parc.CKN24/4-315 m21,parc.CKN24/6-53m2 25.09.2019 Kúpna zmluva KOVORENOVA, spol. s.r.o., Dolná Streda 25396.00
Stavba bez súpisného čísla – skad, na parc.č. 3723/21 17.07.2019 Kúpna zmluva Viliam Baloník – PIKVIP, Sereď, Novomestská 41/35 2200.00
Pozemok v k.ú. Sereď, parc.KCN č.128/2- 80m2 15.03.2019 Kúpna zmluva Peter Straka A.Hlinku 3058/17, Sereď-1/7-ina, IvonaKacvinská,Legion.2998/16, Sereď - 3/7-iny, Rastislav Lindák, Budovateľ.1224,Sládkovičovo-1/7-ina Peter Gála, Novomestská 34/22,Sereď – 2/7-iny 1600.00
Pozemok v k. ú. Sereď, parc..KNC č.3063/165 -4m2, parc. 3063/166 – 46 m2 21.02.2019 Kúpna zmluva Ladislav Malý, Fándlyho 4378/25, Sereď 3000.00
Pozemok v k. ú. Stredný Čepeň – parc. č.226/1-38 m2 11.12.2018 Kúpna zmluva Viera a Alžbeta Bihariové, Strednočepeňská 1850/14, Sereď 570.00
Pozemok v k.ú. Sereď – parc.č.126/2-41 m2 16.11.2018 Kúpna zmluva Viliam a Eva Krottákovi, Pekárska 1170/12?Sereď 820.00
Pozemok v k.ú. Sereď-parc.č. 80/3-80 m2 16.11.2018 Kúpna zmluva Mgr.Michaela Pastrorková,Lipová 2416, Sereď 1200.00
Pozemok v k. ú. Stredný Čepeň. –parc. 62/2-59 m2 16.11.2018 Kúpna zmluva Ľuboš a Mária Polákoví,Komenského 2043, Sereď 1180.00
Pozemok na Cukrovarskej ul. –parc.č.3243/38-605 m2 12.09.2018 Kúpna zmluva Branislav Bokora, Šulekovská 2112/34B,Sereď 105037.98
Pozemok na Hornočepeňskej ul. – parc . č. 217/5-133 m2 05.09.2018 Kúpna zmluva Mária Pospišková, Mládežnícka 162/4, Sereď 2660.00
Pozemok na Dolnočepeňskej ul.,parc.č.175/8- 2m2, parc. č. 175/7-15m2, parc. č. 175/6-12 m2 12.06.2018 Kúpna zmluva Mária Zungovská, Poprad, Rázusova 3287,Ján Zungovský, Sereď, Dolnočep. 1636, Terézia Nádaská , Sereď, Stromová 1655 580.00
Pozemok na Strednočepeňskej ul., parc. č. 224/1-29 m2 16.04.2018 Kúpna zmluva Roman Róka a Farida Róková, Šintava 380 435.00
Pozemok na Kukučínovej ul., parc. č. 2962/4 – 14 m2 16.02.2018 Kúpna zmluva Martin Ryba a Renáta Rybová, Kukučínova 109/4 280.00
Pozemok na Pažitnej ul. parc. č. 427/3-257 m2 14.02.2018 Kúpna zmluva Alex.Cako a Ľudmila Caková, Váhovce 312 20560.00
Pozemok v k. ú. Sereď, parc..KNC č. 83/3 - 9 m2 09.01.2018 Kúpna zmluva Roman Durdiak. Pekárska 4482/4A. Sereď 180.00
Pozemok na Hornoćep. ul. , parc.č.329/3 a 328/4-97m2 12.12.2017 Kúpna zmluva Marta Kučerová, Hornočepeňská 1491 970.00
Pozemok na Nám.slobody , parc.č.3063/162-71 m2 07.12.2017 Kúpna zmluva K&L INVEST,s.r.o.Sereď a Daniel a Adriana Krivosudskí, Nám.sl. 3101/41, Sereď 6390.00
Pozemok na Jesenského ul., parc. 733/26 – 162 m2 27.10.2017 Kúpna zmluva Lukáš Hracho železničná 3086/60, Sereď 14580.00
Pozemok na Nám. slobody , parc. CKN 83/2 -79m2 08.08.2017 Kúpna zmluva Viliam Martinák a manž. Mária, Vysoká 2899/12, Sereď 1580.00
Pozemok na Pažitnej ul , parc. CKN 557/2 -2 m2 26.05.2017 Kúpna zmluva M. Mikovič, A.Mikovičová, Sereď, Železničná 1032/3, Sereď 40.00
Pozemok na Pažitnej ul., parc ,CKN 555/1- 12 m2 26.05.2017 Kúpna zmluva I. Krčmárik , A.Krčmáriková, Pažitná 1014/5, Sereď 240.00
Pozemok na Strednočepenskej ul,. parc.201 39 m2 22.05.2017 Kúpna zmluva Igor Bihary, Dolnomajerská 1129/23, Sereď 585.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 18 m2 06.02.2017 Kúpna zmluva Jana Srncová, Novomestská 42/38, Sereď 360.00
Pozemok na Dolnočepenskej ul. – 49 m2 23.01.2017 Kúpna zmluva Jozef Václavík a manž., Dolnočepenská 1643/61, Sereď 980.00
Pozemok na Trnavskej ul. – 172 m2 18.01.2017 Kúpna zmluva Ján Chlebík a manž., Trnavská 902/85, Sereď 3440.00
Pozemok v Malej uličke – 62 m2 11.01.2017 Kúpna zmluva Marián Banáš, Malá ulička 2862/10, Sereď 3620.00
Byt č.18, A.Hlinku 1147/10 12.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o zriadení záložného práva Vladimír Žáček, A.Hlinku 1147/10, Sereď, Jana Žáčková, A.Hlinku 1147/10, Sereď 312.54
Pozemok na Strednočepenskej ul. -- 661 m2 22.11.2016 Kúpna zmluva Ján Bihari a manž. Salome Bihariová, Nám. slobody 29/6, Sereď 13220.00
Pozemok na Strednočepenskej ul. -- 661 m2 22.11.2016 Kúpna zmluva Ján Bihari a manž. Salome Bihariová, Nám. slobody 29/6, Sereď 13220.00
Pozemok na Družstevnej ul. – 116 m2 18.11.2016 Kúpna zmluva Ing .Ladislav Pospiš a manž. Ing. Alena Pospišová, Družstevná 1733/4, Sereď 2320.00
Pozemok na Družstevnej ul. – 116 m2 18.11.2016 Kúpna zmluva Ing .Ladislav Pospiš a manž. Ing. Alena Pospišová, Družstevná 1733/4, Sereď 2320.00
Byt č.6, Dolnomajerská 1235/6 14.11.2016 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Jana Fenclová, Dolnomajerská 1235/6 4656.12
Byt č.58, Dolnomajerská 1235/9 02.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o zriadení záložného práva František Dlábik, Dolnomajerská 1235/9, Sereď 1598.21
Pozemok na Dolnostredskej ul. – 13 m2 29.01.2016 Kúpna zmluva Vladimír Holeček, Mlynárska 38/32, Sereď 260.00
Pozemok na Dolnostredskej ul. – 18 m2 29.01.2016 Kúpna zmluva Bohumil Láštic a manž. Zuzana Lášticová, Cukrovarská 758/4, Sereď 360.00
Pozemok na Dolnostredskej ul. – 19 m2 29.01.2016 Kúpna zmluva Igor Blaho a manž. Jana Blahová, Hlavná 19, 924 01 Gáň 380.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 19 m2 29.01.2016 Kúpna zmluva Mgr. Anton Bauer, Mládežnícka 157/1, Sereď 380.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 19 m2 29.01.2016 Kúpna zmluva Ing. Miroslav Kubík, Kuzmányho 2683/2, Sereď 380.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 18 m2 13.01.2016 Kúpna zmluva Šfefan Vandák a manž. Alena Vandáková, Novomestská 41/36 360.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 30m2 12.01.2016 Kúpna zmluva Peter Drábik a manž. Anna Drábiková, Novomestská 41/35, Sereď 600.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 18 m2 08.01.2016 Kúpna zmluva Ján Gallia a manž. Dagmar, Mlynárska 38/30, Sereď 360.00
Pozemok na Mlynárskej ul. - 19m2 08.01.2016 Kúpna zmluva Monika Gažová, Novomestská 34/32, Sereď 380.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 31 m2 11.12.2015 Kúpna zmluva Marek Eliáš, A. Hlinku 3044/14, Sereď 620.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 18 m2 11.12.2015 Kúpna zmluva Miroslav Mosný a manž. Terézia Mosná, Nám. Slobody 30/10, Sereď 360.00
Pozemok na Mlynárskej ul. - 18 m2 25.11.2015 Kúpna zmluva Ing. Ján Földeši a manž. Mgr. Helena Földešiová, Novomestská 42/38 360.00
Pozemok na Mlynárskej ul. - 19 m2 24.11.2015 Kúpna zmluva Mgr. Eva Stanková, Kukučínova 4444/29, Sereď 380.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 18 m2 13.11.2015 Kúpna zmluva Karol Sucháň , Severná 3573, Sereď 360.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 19m2 13.11.2015 Kúpna zmluva Štefan Jakubík a manž. Beáta Jakubíková, Legionárska 1125/7, Sereď 380.00
Pozemok na Mlynárskej ul. - 18m2 13.11.2015 Kúpna zmluva PaedDr. Ľuboš Tužinský a manž. Emília Tužinská, Novomestská 34/22, Sereď 360.00
Pozemok na Cukrovarskej ul – 23 m 30.09.2015 Kúpna zmluva Jozef Drábik a manž. Helena Drábiková, Poľná 837/22, Sereď 1610.00
Pozemok na Cukrovarskej ul. – 24 m 22.09.2015 Kúpna zmluva Peter Šramo: Želežničná 1072/30, Sereď a manž. Rozália Šramová, Vinohrady n/V 44, 1680.00
Pozemok na Mlynárskej ul. - 24 m 21.09.2015 Kúpna zmluva Rudolf Kalivoda a manž. Miroslava Kalivodová, Novomestská 42/40, Sereď 480.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 3x 18 m 14.09.2015 Kúpna zmluva Mestský bytový podnik, spol. s r.o. Sereď 1080.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 19 m 03.09.2015 Kúpna zmluva Mgr. Lukáš Černý, Námestie slobody 29/6, Sereď 380.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 19 m 03.09.2015 Kúpna zmluva Viera Černá, Námestie slobody 29/6, Sereď 380.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 19 m 27.08.2015 Kúpna zmluva Tatiana Koborová, Krátka 1797/3, Sereď 380.00
Pozemok na Mlynárskej ul..- 18 m 26.08.2015 Kúpna zmluva Ľudovít Vaško, Novomestská 41/37, Sereď 360.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 18 m 26.08.2015 Kúpna zmluva Gabriela Kulichová, Mlynárska 38/32, Sereď 360.00
Pozemok na Mlynárskej ul. - 18 m 24.08.2015 Kúpna zmluva Ing. Lukáš Irsák, Pivovarská 4357/1A, Sereď 360.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 19 m 24.08.2015 Kúpna zmluva Pavol Duda, Pažitná 1013/9, Sereď 380.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 19 m 24.08.2015 Kúpna zmluva Tibor Holička a manž. Ľubica Holičková, Severná 3557/8, Sereď 380.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 18 m+ 18 m 24.08.2015 Kúpna zmluva Juraj Kollárik a manž. Zuzana Kolláriková, Mlynárska 38/31, Sereď 720.00
Pozemok na Jesenského ul. – 62 m2 21.08.2015 Kúpna zmluva Rudolf Horváth a manž. Eva Horváthová, 1240.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 18 m 19.08.2015 Kúpna zmluva Ladislav Chatrnúch a manž. Mária Chatrnúchvová, Dlhá 19765, Sereď 360.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 18 m 19.08.2015 Kúpna Karol Buch a manž. Ľubica Buchová, Cukrovarská 3042/62, Sereď 360.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 18 m 19.08.2015 Kúpna zmluva Gabriela Oškerová, Novomestská 34/22, Sereď 360.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 18 m 19.08.2015 Kúpna zmluva Marek Grosman, Spádová 1154/1, Sereď 360.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 19 m+ 35 m 19.08.2015 Kúpna zmluva Bc. Marián Váczi, Nám. slobody 29/7, Sereď 1080.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 19 m 19.08.2015 Kúpna zmluva Peter Šipoš, Vinárska 128/24, Sereď 380.00
Pozemok na Mlynárskej ul. – 19 m 19.08.2015 Kúpna zmluva Marián Šišo a manž. Jana Šišová, Severná 3561/12, Sereď 380.00
Byt č.12, Legionárska 1124/2 09.06.2015 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o zriadení záložného práva Miroslav Kubányi, Legionárska 1124/2 Matilda Kubányiová, Legionárska 1124/2 369.69
Pozemok na Strednočepenskej ul. – 294 m2 04.06.2015 kúpna zmluva Roman Hrubý, Strednočepneská 1931/1, Sereď 3528.00
Byt č.14, Spádová 1143/0 15.05.2015 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Peter Sklenár, Matičná 2694/8 304.38
Rozostavaný pavilón G na Komenského ul. 28.04.2015 kúpna zmluva LRL PROFITECH, s.r.o. Sereď 42000.00
Pozemok na Strednočepenskej ul. – 230 m2 08.04.2015 kúpna zmluva Ivan Bihari, Strednočepenská 3090/82 2760.00
Pozemok na Pažitnej ul. – 6 m2 30.03.2015 kúpna zmluva Tomáš Weiss, 360.00
Byt č.11, Cukrovarská 145/3 01.12.2014 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Ľudovít Baláž, Cukrovarská 145/3 332.83
Byt č.15, Spádová 1143/17 24.11.2014 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Anastázia Čaranová, Spádová 1143/17 260.15
Pozemok na Vážskej ul.-32m2 10.10.2014 kúpna zmluva Božena Kovárová, Vážska 1886/47, Sereď 384.00
budova v býv.Kasárňach Váh 27.08.2014 kúpna zmluva Veteran Car Club, Trnavská 4455/1A,Sereď 26800.00
pozemok na Šulekovskej ul. - 211 m2 07.08.2014 kúpna zmluva Branislav Bokora, Šulekovská 2112/34B,Sereď 7596.00
pozemok na Cukrovarskej ul. - 3m2 09.06.2014 kúpna zmluva Radoslav Viskup, D.Štúra760/9,Sereď 150.00
pozemok na Fándlyho ul. - 18m2 27.05.2014 kúpna zmluva Ing Kuracinová a Ing.Kuracina, Fándlyho 745/5, Sereď 540.00
Byt č.18, Čepenská 1211/15 05.05.2014 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o zriadení záložného práva Zuzana Repková, Čepenská 1211/15 309.72
budovy s pozemkom na Vonk.rade -býv.areál Tecomu 29.04.2014 kúpna zmluva Miloš Hracho, Novomestská 43/43, Sereď 145000.00
nehnuteľnosť - Poštová (budova MsP) 01.03.2014 kúpna zmluva Ladislav Godáň , VInohrady n/Váhom , Hlavná 10 70006.00
pozemok na Mládežníckej - 358 m2 28.01.2014 kúpna zmluva Ďuračka a spol., Mládežnícka , Sereď 8592.00
pozemok na Mládežníckej - 100 m2 28.01.2014 kúpna zmluva Kolaříková a spol., Mládežnícka , Sereď 2400.00
pozemok na Mládežníckej - 25m2 28.01.2014 kúpna zmluva Jarmila Kolaříková, Mládežnícka 162/4, Sereď 600.00
pozemok na Mládežníckej - 26 m2 28.01.2014 kúpna zmluva Mária Pospíšková, Mládežníka 162/4, Sereď 624.00
pozemok na Mládežníckej - 26 m2 28.01.2014 kúpna zmluva Eva a Miroslava Švehlové, Mládežnícka 162/4, Sereď 624.00
pozemok na Mládežníckej - 23 m2 28.01.2014 kúpna zmluva Pavel Majko, Mládežnícka 162/4, Sereď 552.00
pozemok na Trnavskej ul - 68 m2 28.01.2014 kúpna zmluva Ondrej Plaštiak, Trnavská 902/98, Sereď 1444.00
budova Nám.slobody 4334 ("Biela technika") 03.01.2014 kúpna zmluva Alena Nemtzová, Vojanská ul. 2541, Sereď 39700.00
budova v býv.Kasárňach Váh 03.01.2014 kúpna zmluva Miroslav Kramárik, Pod hrádzou 2115, Sereď 4100.00
budova v býv.Kasárňach Váh 28.10.2013 kúpna zmluva SRZ, MO Sereď, Čepenská 2533, Sereď 27000.00
Byt č.10, Čepenská 1211/17 10.10.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o zriadení záložného práva Jana Blašková, Čepenská 1211/17 310.27
Byt č.17, Garbiarska 51/57 09.10.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o zriadení záložného práva Květoslava Gulášová, Garbiarska 51/57 753.33
Byt č.1, Kasárenská 1004/53 02.10.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Mária Prokopová, Kasárenská 1004/53 75.35
budova s pozemkom - býv.DC Jesenského 30.09.2013 kúpna zmluva Ján Kurbel, Sereď,8.mája 1814/59 72501.00
pozemok na Cukrovarskej ul. - 93m2 06.09.2013 kúpna zmluva Radoslav Viskup, D.Štúra760/9,Sereď 14760.00
Byt č.77, Garbiarska 51/56 26.08.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o zriadení záložného práva Jozef Bahúl, Garbiarska 51/56, Emília Bahúlová, Garbiarska 51/56 848.17
pozemok - Pekárska - 30 m2 05.08.2013 návrh kúp.zmluvy Slovenská pošta, a.s. , Banská Bystrica 2520.00
Byt č.42, Garbiarska 51/54 03.07.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o zriadení záložného práva Michal Šimek, Garbiarska 51/54 768.78
Byt č.10, Spádová 1143/17 03.07.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o zriadení záložného práva Viera Kučerová, Spádová 1143/17 303.43
Byt č.1, Spádová 1144/18 03.07.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o zriadení záložného práva Apolónia Mizerová, Spádová 1144/18 Michal Mizera, Garbiarska 50/51 382.54
budova s pozemkom - býv.DC Nám. Slobody 04.06.2013 kúpna zmluva Michaela Pastorková, Lipová 2416/19, Sereď 51000.00
Byt č.50, Novomestská 43/43 18.04.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o zriadení záložného práva Gabriela Šimeková, Novomestská 43/43 312.33
Byt č.63, Čepenská 1211/7 18.03.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o zriadení záložného práva Júlia Loníčková, Čepenská 1211/7 329.41
Byt č.32, Dolnomajerská 1235/7 11.03.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o zriadení záložného práva Daniela Snopová, Dolnomajerská 1235/7 1923.34
Byt č.3, Kasárenská 1004/53 07.03.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Jana Bočáková, Kasárenská 1004/53 61.33
Pozemky pod trafostanicami na území mesta 14.02.2013 kúpna zmluva ZSE Distribúcia,a.s. , Čulenova 6,Bratislava 17166.00
Pozemok na Cukrovarskej - 67 m2 30.01.2013 kúpna zmluva Zdenko Karell , Hodská 1242, Galanta 4020.00
Pozemok na Cukrovarskej - 51 m2 30.01.2013 kúpna zmluva Ing.Vladimír Kuchár , Cukrovarská 758/2, Sereď 3060.00
Trafostanica na Veternej +pozemok-165m2 16.01.2013 kúpna zmluva ZSE Distribúcia,a.s. , Čulenova 6,Bratislava 2938.00
Pozemok v Piem.parku -568m2 08.01.2013 kúpna zmluva ARDA Slovakia s.r.o. , Severná 3563/14,Sereď 13532.00
Pozemok na Parkovej-87m2 11.12.2012 kúpna zmluva Ľuboš Bellay , Námestie slobody 29/7,Sereď 6090.00
Pozemok na Pažitnej-18m2 11.12.2012 kúpna zmluva Marian Bihari , Pažitná 1013/11,Sereď 1298.00
Pozemkok na Hornočepenskej-6m2 30.10.2012 kúpna zmluva LUKABETON,s.r.o. , Hornočepenská 439,Sereď 450.00
Pozemky na Pažitnej -1730m2 07.09.2012 kúpna zmluva SLOVAGRO,spol.s.r.o. , Puškinova 2379/22,Galanta 49824.00
Nehnuteľnosť-Kasárne 30.05.2012 kúpna zmluva Jozef Špačinský , Jelšová 4417/24 20500.00
Nehnuteľnosť-Pažitná 1017 28.05.2012 kúpna zmluva Branislav Garaj,MVDr. , Šintava 664 ; Lenka Garajová, Šintava 664 ; Lenka Kolláriková, D.Štúra760/9,Sereď ; Jozef Kollárik,Ing. , Vinohrady n/Váhom 486 181710.00
objekty - Kasárne Váh 25.05.2012 kúpna zmluva One Trade s.r.o. , Topoľová 2812/5,Sereď 20000.00
Rodinný dom-Pekárska 1168/15 27.02.2012 kúpna zmluva Rastislav Kamenár , Novomestská 34/21,Sereď; Jana Kamenárová Mgr. , Novomestská 34/21,Sereď 18002.00
objekty - Kasárne Váh 27.02.2012 kúpna zmluva Jaroslav Krajča , Obežná ul.30,Sereď 42000.00
Pozemok , Strednočepenská -31m2 23.02.2012 kúpna zmluva Marián Viskupič , Vážska 1888/4,Sereď; Katarína Viskupovičová 493.00
Pozemok na Nám. slobody-34m2 18.08.2011 kúpna zmluva Eva Hrdlicová, Námestie slobody 3097/37,Sereď, Miroslav Hrdlica, Námestie republiky 1176/10,Sereď, Juraj Krivošík, Veterná 3125/8,Sereď, Eva Krivošíková , Veterná 3125/8,Sereď 4080.00
Distribučné rozvody el.energie,,IBV Prúdy“ 00.00.0000 kúpna zmluva ZSE Distribúcia,a.s. , Čulenova 6,Bratislava 13500.00
Distribučné rozvody el.energie,,TS 0832-031“-Veterná 00.00.0000 kúpna zmluva ZSE Distribúcia,a.s. , Čulenova 6,Bratislava 43262.00
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe