Jednorazové sociálne dávky

Základné ustanovenia

§ 1

Predmet úpravy

 

Tieto Pravidlá poskytovania jednorazových sociálnych dávok (ďalej len „Pravidlá“) upravujú postup mesta a kritériá, ktoré mesto uplatňuje pri rozhodovaní o poskytnutí jednorazových sociálnych dávok obyvateľom mesta Sereď 1/ (ďalej len „žiadateľ“), ktoré sú rozdelené na:

1.     jednorazové dávky v hmotnej núdzi,2/

2.     jednorazové finančné výpomoci poskytnuté v čase náhlej núdze.3/

 

 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

§ 2

Kritériá pre poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

 

Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi má žiadateľ nárok, ak splní nasledovné podmienky:

a)     je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo fyzickou osobou, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje4/,

b)    nemá záväzky po lehote splatnosti voči mestu Sereď a organizáciám, ktoré boli mestom Sereď zriadené alebo založené,

c)     a ak je rodičom nezaopatreného dieťaťa a toto dieťa nesmie mať za predchádzajúcich 12 mesiacov pred podaním žiadosti vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny; toto neplatí, ak ide o rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti rozhodnutím súdu.

 

§ 3

Spôsob preukazovania výdavkov

 

1.     Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov žiadateľa najmä na:

a)     nevyhnutné ošatenie, bielizeň, obuv,

b)    nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ, stôl, stolička, chladnička, sporák, varič, vykurovacie  teleso, palivo, pračka, periny, posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad,

c)     zakúpenie školských potrieb,

d)    mimoriadne liečebné náklady.

2.     Žiadateľovi môže byť jednorazová dávka poskytnutá nasledovným spôsobom:

a)     na úhradu mimoriadnych výdavkov, ktoré žiadateľ preukáže predložením dokladov na mimoriadne výdavky, ktoré boli už uskutočnené,

b)    výplatou dávky postupne, vždy po predložení dokladov preukazujúcich mimoriadne výdavky,

c)     nákupom so žiadateľom.

3.     Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť žiadateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá sa so žiadateľom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, poskytnutá iba 1-krát za kalendárny rok.

 

 

Jednorazová finančná výpomoc

§ 4

Kritériá pre poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci

 

1.     Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci sa viaže na stav náhlej núdze, za ktorý je považovaný:

a)     stav spôsobený živelnou pohromou, haváriou technického zariadenia v obydlí alebo inou podobnou udalosťou,

b)    úmrtie blízkeho rodinného príslušníka, ktorému žiadateľ preukázateľne zabezpečoval pohreb,

c)     návrat z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby.

2.     Na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci má žiadateľ nárok, ak splní nasledovné podmienky:

a)     príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb nepresahuje 3-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom5/ v prípade náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou,

b)    príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb nepresahuje 1,65-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom5/ v prípade náhlej núdze spôsobenej úmrtím blízkeho rodinného príslušníka,

c)     nemá záväzky po lehote splatnosti voči mestu Sereď a organizáciám, ktoré boli mestom Sereď zriadené alebo založené,

d)    a ak je rodičom nezaopatreného dieťaťa a toto dieťa nemá za predchádzajúcich 12 mesiacov pred podaním žiadosti vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny; toto neplatí, ak ide o rodiča, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti rozhodnutím súdu alebo o žiadateľa, ktorý sa vrátil z výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu väzby,

e)     a ak ide o žiadateľa, u ktorého bol stav náhlej núdze spôsobený návratom z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby a príjem žiadateľa tvorí iba suma uvedená v prepúšťacej správe z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, za podmienky, že žiadateľ je zaevidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade, že žiadateľ nemá osobné doklady,  mesto môže rozhodnúť o poskytnutí jednorazovej dávky na ich vybavenie, aby sa mohol žiadateľ zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

3.     Jednorazová finančná výpomoc môže byť žiadateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je  so žiadateľom spoločne posudzovaná, poskytnutá iba 1-krát za kalendárny rok.

 

pôsobnosť mesta

§ 5

Postup mesta pri poskytovaní jednorazovej sociálnej dávky

 

1.     Jednorazové sociálne dávky podľa § 1 mesto Sereď poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky na ich poskytnutie, na základe písomnej žiadosti doručenej na Mestský úrad v Seredi (príloha). Žiadateľ je povinný žiadosť úplne a pravdivo vyplniť a zdokladovať splnenie kritérií pre poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky.

2.     Splnenie podmienok pre poskytnutie jednorazových sociálnych dávok posúdi Komisia sociálna a kultúrna  pri MsZ v Seredi. O výške jednorazových sociálnych dávok rozhoduje primátor mesta, na základe odporúčania Komisie sociálnej a kultúrnej.   

3.     Rozhodnutie primátora mesta o výške poskytnutej jednorazovej sociálnej dávky, resp. o neposkytnutí jednorazovej sociálnej dávky žiadateľovi písomne oznámi príslušné  oddelenie MsÚ.     

4.     Jednorazová sociálna dávka je žiadateľovi vyplatená v pokladni MsÚ  v Seredi v hotovosti, ak nie je v písomnom oznámení uvedené inak.

5.     Na poskytnutie jednorazových sociálnych dávok nie je právny nárok.

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

§ 6

Záverečné ustanovenie

 

1.     Účinnosťou týchto Pravidiel sa ruší smernica Podmienky poskytovania jednorazových sociálnych dávok schválená uznesením MsZ č. 122/2013 zo dňa 11.6.2013.

2.     Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2021.

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1/ § 3 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

2/ § 17 zákona č. 417/2013   Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení

    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3/  § 3 ods. 2 písm. g/ a ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

    predpisov

4/ § 9 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých

    zákonov v znení neskorších predpisov

5/ § 2 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    v znení neskorších predpisov

 

Pravidlá  poskytovania jednorazových sociálnych dávok boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi uznesením č. 284/2020 zo dňa 10.12.2020

 

 

Žiadosť :

 

Vybavuje:
Mrnková Mária, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 251
tel. č. 0903 243 093
e-mail: maria.mrnkova@sered.sk
Kancelária č. 6
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2020-12-16
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond