Jednorazové sociálne dávky

Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy

Tieto Pravidlá poskytovania jednorazových sociálnych dávok (ďalej len „Pravidlá“) upravujú postup mesta a kritériá, ktoré mesto uplatňuje pri rozhodovaní o poskytnutí jednorazových sociálnych dávok obyvateľom mesta Sereď 1/ (ďalej len „žiadateľ“), ktoré sú rozdelené na:
 • jednorazové dávky v hmotnej núdzi,2/
 • jednorazové finančné výpomoci poskytnuté v čase náhlej núdze.3/

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
§ 2
Kritériá pre poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi má žiadateľ nárok, ak splní nasledovné podmienky:
 • je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo fyzickou osobou, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje4/
 • nemá záväzky po lehote splatnosti voči mestu Sereď a organizáciám, ktoré boli mestom Sereď zriadené alebo založené
 • ak je rodičom nezaopatreného dieťaťa a toto dieťa nesmie mať za predchádzajúcich 12 mesiacov pred podaním žiadosti vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny; toto neplatí, ak ide o rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti rozhodnutím súdu

§ 3
Spôsob preukazovania výdavkov

 • Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov žiadateľa najmä na:
  • nevyhnutné ošatenie, bielizeň, obuv
  • nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ, stôl, stolička, chladnička, sporák, varič, vykurovacie  teleso, palivo, pračka, periny, posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad
  • zakúpenie školských potrieb
  • mimoriadne liečebné náklady
 • Žiadateľovi môže byť jednorazová dávka poskytnutá nasledovným spôsobom:
  • na úhradu mimoriadnych výdavkov, ktoré žiadateľ preukáže predložením dokladov na mimoriadne výdavky, ktoré boli už uskutočnené
  • výplatou dávky postupne, vždy po predložení dokladov preukazujúcich mimoriadne výdavky
  • nákupom so žiadateľom
  • Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť žiadateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá sa so žiadateľom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, poskytnutá iba 1-krát za kalendárny rok

Jednorazová finančná výpomoc
§ 4
Kritériá pre poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci

 • Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci sa viaže na stav náhlej núdze, za ktorý je považovaný:
  • stav spôsobený živelnou pohromou, haváriou technického zariadenia v obydlí alebo inou podobnou udalosťou
  • úmrtie blízkeho rodinného príslušníka, ktorému žiadateľ preukázateľne zabezpečoval pohreb
  • návrat z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby
 • Na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci má žiadateľ nárok, ak splní nasledovné podmienky:
  • príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb nepresahuje 3-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom5/ v prípade náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou
  • príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb nepresahuje 1,65-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom5/ v prípade náhlej núdze spôsobenej úmrtím blízkeho rodinného príslušníka
  • nemá záväzky po lehote splatnosti voči mestu Sereď a organizáciám, ktoré boli mestom Sereď zriadené alebo založené
  • ak je rodičom nezaopatreného dieťaťa a toto dieťa nemá za predchádzajúcich 12 mesiacov pred podaním žiadosti vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny; toto neplatí, ak ide o rodiča, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti rozhodnutím súdu alebo o žiadateľa, ktorý sa vrátil z výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu väzby
  • ak ide o žiadateľa, u ktorého bol stav náhlej núdze spôsobený návratom z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby a príjem žiadateľa tvorí iba suma uvedená v prepúšťacej správe z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, za podmienky, že žiadateľ je zaevidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade, že žiadateľ nemá osobné doklady,  mesto môže rozhodnúť o poskytnutí jednorazovej dávky na ich vybavenie, aby sa mohol žiadateľ zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Jednorazová finančná výpomoc môže byť žiadateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je  so žiadateľom spoločne posudzovaná, poskytnutá iba 1-krát za kalendárny rok

pôsobnosť mesta
§ 5
Postup mesta pri poskytovaní jednorazovej sociálnej dávky

 • Jednorazové sociálne dávky podľa § 1 mesto Sereď poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky na ich poskytnutie, na základe písomnej žiadosti doručenej na Mestský úrad v Seredi (príloha). Žiadateľ je povinný žiadosť úplne a pravdivo vyplniť a zdokladovať splnenie kritérií pre poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky.
 • Splnenie podmienok pre poskytnutie jednorazových sociálnych dávok posúdi Komisia sociálna a kultúrna  pri MsZ v Seredi. O výške jednorazových sociálnych dávok rozhoduje primátor mesta, na základe odporúčania Komisie sociálnej a kultúrnej.   
 • Rozhodnutie primátora mesta o výške poskytnutej jednorazovej sociálnej dávky, resp. o neposkytnutí jednorazovej sociálnej dávky žiadateľovi písomne oznámi príslušné  oddelenie MsÚ.     
 • Jednorazová sociálna dávka je žiadateľovi vyplatená v pokladni MsÚ  v Seredi v hotovosti, ak nie je v písomnom oznámení uvedené inak.
 • Na poskytnutie jednorazových sociálnych dávok nie je právny nárok.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
§ 6
Záverečné ustanovenie

 • Účinnosťou týchto Pravidiel sa ruší smernica Podmienky poskytovania jednorazových sociálnych dávok schválená uznesením MsZ č. 122/2013 zo dňa 11.6.2013.
 • Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2021.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 • 1/ § 3 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • 2/ § 17 zákona č. 417/2013   Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení     niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • 3/  § 3 ods. 2 písm. g/ a ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších     predpisov
 • 4/ § 9 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých     zákonov v znení neskorších predpisov
 • 5/ § 2 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov     v znení neskorších predpisov
 •  
Pravidlá  poskytovania jednorazových sociálnych dávok boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi uznesením č. 284/2020 zo dňa 10.12.2020

Žiadosť :

 • Informácie o spracúvaní osobných údajov - jednorazové sociálne dávky pdf [270 KB]
 
Vybavuje:
Mrnková Mária, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 251
tel. č. 0903 243 093
e-mail: maria.mrnkova@sered.sk
Kancelária č. 6
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-01
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe