Jednorazové sociálne dávky

Mestské zastupiteľstvo mesta Sereď v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto Podmienky poskytovania jednorazových sociálnych dávok. 
 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Úvodné ustanovenie
 
Táto smernica upravuje podmienky poskytovania jednorazových sociálnych dávok, ktoré sú rozdelené na:
1. jednorazové dávky v hmotnej núdzi,

2. jednorazové finančné výpomoci poskytnuté v čase náhlej núdze.
 
JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI
§ 2
Kritériá pre poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 
1. Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi má žiadateľ nárok, ak splní nasledovné podmienky:

a) má trvalý pobyt na území mesta Sereď,
b) je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo fyzickou osobou, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje,
c) nemá záväzky po lehote splatnosti voči mestu Sereď a organizáciám, ktoré boli mestom Sereď zriadené alebo založené,
d) ak je rodičom nezaopatreného dieťaťa (detí), ktoré nemá za predchádzajúcich 12 mesiacov pred podaním žiadosti vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny. 

2. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytne aj občanovi, ktorý bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby alebo z ústavného liečenia. Podmienkou na poskytnutie jednorazovej dávky v prípade takéhoto žiadateľa je predloženie žiadosti, v ktorej sa žiadateľ okrem prepúšťacej správy preukáže aj tým, že sa zaevidoval na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, nemá žiadne príjmy a potrebuje prostriedky na vybavenie si osobných dokladov, resp. nevyhnutné prostriedky na prežitie. V prípade, že žiadateľ nemá osobné doklady, poskytne sa mu jednorazová dávka na ich vybavenie, aby sa mohol zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. 
 
§ 3
Spôsob preukazovania výdavkov
 
1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov žiadateľa na: 

a) nevyhnutné ošatenie, 
b) základné vybavenie domácnosti,
c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené deti,
d) mimoriadne liečebné náklady.

2. Žiadateľovi môže byť jednorazová dávka poskytnutá nasledovným spôsobom:

a) na úhradu mimoriadnych výdavkov, ktoré žiadateľ preukáže predložením dokladov na mimoriadne výdavky, ktoré boli už uskutočnené,
b) výplata dávky postupne, vždy po predložení dokladov preukazujúcich mimoriadne výdavky,
c) nákup so žiadateľom.

3. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť občanovi alebo fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje poskytnutá iba 1-krát za kalendárny rok.
 
JEDNORAZOVÁ FINANČNÁ VÝPOMOC
§ 4
Kritériá pre poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci
 
1. Občanovi, ktorý sa ocitol v náhlej finančnej núdzi môže mesto Sereď poskytnúť nevyhnutnú jednorazovú finančnú výpomoc. Za stav náhlej núdze je považovaný:

a) stav spôsobený živelnou pohromou, haváriou technického zariadenia v obydlí alebo inou podobnou udalosťou, 
b) úmrtie blízkeho rodinného príslušníka, ktorému žiadateľ preukazateľne zabezpečoval pohreb.

2. Na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci má žiadateľ nárok, ak splní nasledovné podmienky:

a) má trvalý pobyt na území mesta Sereď, 
b) príjem žiadateľa a spoločnej posudzovaných osôb nepresahuje 3-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom3/ v prípade náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, 
c) príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb nepresahuje 1,3-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom 3/ v prípade náhlej núdze spôsobenej úmrtím blízkeho rodinného príslušníka,
d) nemá záväzky po lehote splatnosti voči mestu Sereď a organizáciám, ktoré boli mestom Sereď zriadené alebo založené,
e) ak je rodičom nezaopatreného dieťaťa (detí), ktoré nemá za predchádzajúcich 12 mesiacov pred podaním žiadosti vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny. 

3. Náhlu finančnú núdzu preukazuje žiadateľ predložením výdavkov, ktoré spôsobili stav náhlej núdze uvedený v odseku 1.

4. Jednorazová finančná výpomoc môže byť občanovi alebo fyzickej osobe, ktorá je s občanom spoločne posudzovaná, poskytnutá iba 1-krát za kalendárny rok.
 
PÔSOBNOSŤ MESTA
§ 5
Postup pri poskytovaní jednorazovej sociálnej dávky
 
1. Jednorazové sociálne dávky môže mesto Sereď poskytnúť občanovi, ktorý spĺňa podmienky na ich poskytnutie na základe písomnej žiadosti doručenej Mestskému úradu v Seredi (príloha č. 1). Žiadateľ je povinný žiadosť úplne a pravdivo vyplniť a zdokladovať splnenie kritérií pre poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky. 
2. Žiadosti o poskytnutie jednorazových sociálnych dávok posudzujú členovia Komisie sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej pri MsZ v Seredi a odporúčajú primátorovi výšku jednorazoveuj sociálnej dávky. 
3. Žiadateľovi, ktorý spĺňa kritériá pre poskytnutie dávky vydá príslušné oddelenie MsÚ rozhodnutie v správnom konaní o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky. 
4. Jednorazová sociálna dávka je žiadateľovi vyplatená v pokladni MsÚ v hotovosti, výnimočne na účet žiadateľa. 
5. Žiadateľovi, ktorý nespĺňa kritériá pre poskytnutie dávky príslušné oddelenie túto skutočnosť písomne oznámi.
6. Na poskytnutie jednorazových sociálnych dávok nie je právny nárok. 
 
§ 6
Poradenstvo
 
Mesto Sereď pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje poradenstvo občanom pri zabezpečení základných životných podmienok a pri pomoci v hmotnej núdzi.
 
§ 7
Úmrtie občana
 
Pri úmrtí občana, ktorému nemá kto zabezpečiť pohreb, mesto Sereď uhradí najnutnejšie pohrebné výdavky na základe skutočne vynaložených nákladov, formou faktúry. Úhradu poskytnutej sumy si mesto v plnej výške uplatní pri dedičskom konaní zosnulého občana. Ak občan po sebe nezanechal žiaden majetok, znáša výdavky spojené s pohrebom mesto Sereď. 
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
§ 8
Záverečné ustanovenie
 
1. Podmienky poskytovania jednorazových sociálnych dávok boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi uznesením č. 122/2013 zo dňa 11.6.2013.
2. Podmienky poskytovania jednorazových sociálnych dávok nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2013. 
Vyplnenú žiadosti odovzdajte na pulte prvého kontaktu MsÚ v Seredi, bližšie informácie o sociálnych dávkach vám poskytneme na Mestskom úrade v Seredi, organizačné oddelenie, referát pre sociálnu oblasť, č.d. 6.
 
 
Vybavuje:
Mrnková Mária, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 251
tel. č. 0903 243 093
e-mail: maria.mrnkova@sered.sk
Kancelária č. 6
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-12
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond