R SVS Seredský spolok Juraja Fándlyho Sereď

R SVS Seredský spolok Juraja Fándlyho Sereď

 
8.mája 1829/89, 92601 Sereď, kusnir.vcelar@gmail.com
IČO 226650720017
B.u.: SK92 1111 0000 0013 4947 4000
 

Členovia predstavenstva R SVS Sereď 

Predseda : Ing. Štefan Polaček č.t. 0918 722 092 polacekstefan99@gmail.com
Tajomník : Mgr.Kamil Šmátrala č.t. 0908 414 070 kamils333@gmail.com
Hospodár: Mgr. Karin Kapustová, PhD. č.t. 0905 337 270 karinkakapustova@gmail.com
 

Poslanie spolku

Regionálny Slovenský včelársky spolok združuje včelárov žijúcich v regióne Sereď a priľahlých obciach, priaznivcov včelárenia bez rozdielu a výnimiek národnostných, náboženských, politických či sociálnych do dobrovoľného demokratického spolku.
 

Cieľom spolku :

- je predovšetkým zlepšenie vzťahov medzi včelármi, zvyšovanie vzájomnej dôveryhodnosti a priateľstva. 
- sprístupniť nové poznatky v obhospodarovaní včiel aktívnym včelárom nášho regionálneho spolku.
- sprístupnenie informácií o včelárstve a včelích produktoch občanom regiónu Sereď prostredníctvom publikačnej činnosti, spoluprácou s edukačnými zariadeniami na území mesta Sereď a organizáciou včelárskych výstav a Regionálneho medového festivalu v obciach v blízkosti mesta Sereď.
 
Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné.
 
Členom Slovenského včelárskeho spolku môže byť každý občan SR, strarší ako 15 rokov, včelár či záujemca o včelársku problematiku.
Podmienkou členstva je zúčastňovať sa akcií spolku, ako sú stretnutia spolku, prednášky, besedy a dodržiavať stanovy spolku.
Členovia spolku platia členské podľa  rozhodnutia valného zhromaždenia SVS.
Členovia dostávajú pozvánky na všetky akcie občianskeho združenia.
 

R SVS Seredský spolok Juraja Fándlyho Sereď

R SVS Seredský spolok Juraja Fándlyho SereďR SVS Seredský spolok Juraja Fándlyho SereďR SVS Seredský spolok Juraja Fándlyho SereďR SVS Seredský spolok Juraja Fándlyho SereďR SVS Seredský spolok Juraja Fándlyho Sereď
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-08
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe