R SVS Seredský spolok Juraja Fándlyho Sereď

R SVS Seredský spolok Juraja Fándlyho Sereď

 
8.mája 1829/89, 92601 Sereď, kusnir.vcelar@gmial.com
IČO 226650720017
B.u.: SK92 1111 0000 0013 4947 4000
 

Poslanie spolku

Regionálny Slovenský včelársky spolok združuje včelárov žijúcich v regióne Sereď a priľahlých obciach, priaznivcov včelárenia bez rozdielu a výnimiek národnostných, náboženských, politických či sociálnych do dobrovoľného demokratického spolku.
 

Cieľom spolku :

- je predovšetkým zlepšenie vzťahov medzi včelármi, zvyšovanie vzájomnej dôveryhodnosti a priateľstva. 
- sprístupniť nové poznatky v obhospodarovaní včiel aktívnym včelárom nášho regionálneho spolku.
- sprístupnenie informácií o včelárstve a včelích produktoch občanom regiónu Sereď prostredníctvom publikačnej činnosti, spoluprácou s edukačnými zariadeniami na území mesta Sereď a organizáciou včelárskych výstav a Regionálneho medového festivalu v obciach v blízkosti mesta Sereď.
 

Členovia predstavenstva R SVS Sereď

 
Predseda :          Ing. Štefan Polaček č.t. 0910 833 365
                                                                      
Tajomník :          Jozef Kušnír
Pokladník:          Mgr. Karin Kapustová, PhD.
Predseda DKR : Henrich Vozár           
 
Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné.
 
Členom Slovenského včelárskeho spolku môže byť každý občan SR, strarší ako 15 rokov, včelár či záujemca o včelársku problematiku.
Podmienkou členstva je zúčastňovať sa akcií spolku, ako sú stretnutia spolku, prednášky, besedy a dodržiavať stanovy spolku.
Členovia spolku platia členské podľa  rozhodnutia valného zhromaždenia SVS.
Členovia dostávajú pozvánky na všetky akcie občianskeho združenia.
 

R SVS Seredský spolok Juraja Fándlyho Sereď

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-06-11
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond