Pokladňa mestského úradu

V pokladni Mestského úradu je možné zaplatiť v hotovosti miestne poplatky, správne poplatky, poplatky za komunálny odpad, vyrubené dane z nehnuteľností fyzických a právnických osôb a pokuty do výšky 300 eur. Zamestnanec pokladne je povinný platiteľovi vydať príjmový pokladničný doklad.

Príjem platieb
  • dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatky za komunálny odpad, za verejné priestranstvo, pokuty za priestupky a iné.

Príjem správnych poplatkov
  • v zmysle zákona o správnych poplatkoch a stavebného zákona - potvrdenie o trvalom pobyte, správny poplatok za vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, výruby stromov a iné.
Platby klientom
  • jednorazová dávka v hmotnej núdzi, jednorazový peňažný príspevok, dotácie pre organizácie a občianske združenia, preplatky za komunálny odpad a dane a iné.
 
Doba vybavenia: na počkanie 

Vybavuje:
Kučeráková Mária
tel. č. 031/7892094, klapka 244
e-mail: maria.kucerakova@sered.sk
Kancelária č. 5


 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe