Výruby drevín

Mesto Sereď vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, vydáva rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie drevín, prijíma ohlásenia o výrube drevín. 

Dreviny, na ktoré sa v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody: 
  • na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou nad 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce nad 20 m2,
  • na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
  • na dreviny rastúce na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.
 
K vybaveniu súhlasu na výrub drevín je potrebné : 
  • Vyplnená Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov (tlačivo).
  • Situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) s vyznačením stromov, na výrub ktorých je žiadosť podaná.
  • Súkromné pozemky – kópia listu vlastníctva.
  • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.
 
Správny poplatok:
- Fyzická osoba: 10 €
- Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie: 100 €
 
Doba vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti.

Spôsob vybavenia :
- Žiadosť je vybavená vydaním rozhodnutia.
- Výrub je možné zrealizovať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia a po predchádzajúcom označení stromu orgánom ochrany prírody.
- Výrub drevín sa uskutočňuje predovšetkým v období vegetačného pokoja, t. j. od 1. októbra do 31. marca. V mimoriadnych prípadoch môže byť výrub realizovaný aj mimo tohto obdobia.
 
Súvisiace právne predpisy :
- Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení
- Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Vybavuje : 
Navrátilová Katarína, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 188
tel. č. 0905 822 016
e-mail: katarina.navratilova@sered.sk
Kancelária č. 3
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-12
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond