Prihlásenie na trvalý pobyt

ZÁKLADNÉ INFO

 
Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt.
Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.
Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí.
Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.
V ohlasovni pobytu sa prihlasujú na pobyt len občania so štátnou príslušnosťou Slovenskej republiky.
Cudzí štátni príslušníci sa prihlasujú na pobyt na Cudzineckej polícii v Dunajskej Strede.
 

TRVALÝ POBYT DIEŤAŤA

 
Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.
Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia.
Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, rodný list dieťaťa je vydaný osobitnou matrikou na území SR a začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia v ohlasovni.
 

POTREBNÉ DOKLADY PRI PRIHLÁSENÍ TRVALÉHO POBYTU

 
Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť :
 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
 • ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list - originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny,
 • originál výpis z listu vlastníctva , vydaný Správou katastra Galanta , ktorý nie je obmedzený žiadnou dobou vydania, slúžiaci k nahliadnutiu alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané Správou katastra nehnuteľností
 • ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka
 • vlastník alebo spoluvlastníci budovy alebo jej časti, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
 

PRIHLASOVANIE TRVALÉHO POBYTU INÝCH OSÔB

 
Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.
Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za občana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú výchovu a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná výchova alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť podľa odseku 2 nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási
 

ĎALŠIE INFO

 
Oznámenie miesta pobytu obyvateľa - poskytuje sa na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené:
 • meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a miesto trvalého pobytu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
 • meno, priezvisko, dátum narodenia obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť
 • odôvodnenie žiadosti
 • predložiť treba platný občiansky preukaz
 
Na vydanie Potvrdenia o vlastnom trvalom pobyte treba predložiť:
 • platný občiansky preukaz
 • originál rodný list dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky do 18 roku
 

Vybavuje : 
Pešková Viera
tel. č. 031/7892094, klapka 253
e-mail: viera.peskova@sered.sk
Kancelária č. 8

Poplatok:
• Za vydanie potvrdenia o pobyte/oznámenia o pobyte 5,00 € 
• Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-11-15
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe