Smernice

Smernice

  • Podmienky poskytovania jednorazových sociálnych dávok PDF [275 KB]
  • Poriadok odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach PDF [225 KB]
  • Reklamačný poriadok PDF [35 KB]
  • Smernica o číslovaní budov a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev PDF [37 KB]
  • Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Sereď v platnom znení PDF [463 KB]
  • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď PDF [1.17 MB]
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Voľby prezidenta SR 2019