Smernice

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď

 • Úplné znenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď - v znení po dodatku č. 7 PDF [776 KB]
 • Dodatok č. 7 k Zásadám hospodárenia nakladania s majetkom mesta Sereď PDF [510 KB]
 • Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia nakladania s majetkom mesta Sereď PDF [484 KB]
 • Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia nakladania s majetkom mesta Sereď PDF [453 KB]
 • Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia nakladania s majetkom mesta Sereď PDF [444 KB]
 • Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia nakladania s majetkom mesta Sereď PDF [445 KB]
 • Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia nakladania s majetkom mesta Sereď PDF [385 KB]
 • Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia nakladania s majetkom mesta Sereď PDF [211 KB]
 • Zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta Sereď PDF [1.35 MB]
 

Smernice

 • Podmienky poskytovania jednorazových sociálnych dávok PDF [503 KB]
 • Poriadok odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach PDF [225 KB]
 • Reklamačný poriadok PDF [35 KB]
 • Smernica o číslovaní budov a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev PDF [37 KB]
 • Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Sereď v platnom znení PDF [463 KB]
 • Pravidlá na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách individuálnej bytovej výstavby a výstavby bytových domov od vlastníkov do majetku mesta Sereď PDF [589 KB]
 • Pravidlá poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov PDF [164 KB]
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2022-12-22
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond