Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa Sereď

Adresa: Komenského ul.č.1136/36, 926 01 Sereď
Telefón: 0 31 7893726, 0 31 7012621, 0911 196 155
Email: zussered@azet.sk
www: http://www.zussered.sk

Riaditeľ: Dagmar Šajbidorová, DiS.art.
Zástupca riaditeľa: Marián Moskaľ, DiS.art.
Počet pedagogických zamestnancov: 21
Počet nepedagogických zamestnancov: 3
Počet žiakov: 381 / z toho 165 v individuálnom vyučovaní, 216 v skupinovom vyučovaní/
Zameranie školského zariadenia:
Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy.
Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.
Škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní §17, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a na konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.


Vekové kategórie žiakov študujúcich na ZUŠ:
Štúdium na ZUŠ je určené vo všetkých odboroch pre:
5-6 ročné deti/prípravné štúdium/
7-15 ročné/štúdium 1.stupňa - primárne umelecké vzdelanie/
7-15 ročné/štúdium 1.stupňa - nižšie sekundárne umelecké vzdelanie/
15-18 ročné/štúdium 2.stupňa/
18 a viac /štúdium pre dospelých/

Školné –úhrada nákladov spojených so štúdiom:
Výška príspevku za štúdium na osobu predstavuje mesačne :

a) v prípravnom štúdiu 
- individuálne vyučovanie - 10,00 €
- skupinové vyučovanie - 7,00 €

b) v základnom štúdiu 
- individuálne vyučovanie - 10,00 € 
- skupinové vyučovanie - 7,00 € 

c) v štúdiu pre dospelých, pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem
- v individuálnom vyučovaní - 70,00 €
- v skupinovom vyučovaní - 40,00€

d) v štúdiu pre dospelých, pre plnoletú osobu - študujúcu /do 25 rokov/, ktorá nemá vlastný príjem
- v individuálnom vyučovaní - 10,00 €
- v skupinovom vyučovaní - 7,00 €

Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak plnoletý žiak, alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Príspevok na základe žiadosti možno znížiť o 50%.

Škola má 3 odbory: hudobný, výtvarný, tanečný

HUDOBNÝ ODBOR - v tomto odbore sa vyučuje hre na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, gitare (klasickej, elektronickej a basgitare),harfe, bicích nástrojoch a hlasovej výchove - spevu. Žiaci hudobného odboru sa prezentujú na rozličných koncertoch -/verejných, vianočných, promenádnych, výchovných/ projektoch a podujatiach v meste Sereď a okolí. 
 


VÝTVARNÝ ODBOR - poskytuje základy výtvarných techník - kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, keramika, počítačová grafika (s možnosťou využitia keramickej pece). Pedagógovia a žiaci odboru spolupracujú s ostatnými odbormi pri zabezpečení plagátov a pozvánok, príp. scény jednotlivých podujatí organizovaných školou. Vyvrcholením štúdia každého ročníka je samostatná výstava výtvarných prác žiakov a absolventov školy v priestoroch školy a v Mestskom múzeu.
 


TANEČNÝ ODBOR - je zameraný na vyučovanie rôznych tanečných disciplín- tanečno-pohybovú prípravu, ľudový tanec, klasický tanec, kreatívny tanec a tance iných národov.

Súbory na škole:

FOLKLÓRNO-TANEČNÝ SÚBOR KVETOŇKA
pod vedením p.uč. Mgr.art.T.Walzelovej
KOMORNÝ SÚBOR DYCH.NÁSTROJOV
pod vedením p.uč. Mgr.art.M. Ballu
VOKÁLNO-INŠTRUMENTÁLNY SÚBOR FERMATA
pod vedením p.uč.M.Mus.J.Andevskej
KOMORNÝ SPEVÁCKY SÚBOR LÚČ
pod vedením p.Mgr.art.D.Belancovej, ArtD.
KOMORNÝ SPEVÁCKY ZBOR ŽIAKOV
z triedy M.Mudrochovej,DiS.art.
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-08
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond