Podnet na výrub verejnej zelene

Osoba oprávnená konať v mene spoločenstva vlastníkov bytov (predseda bytového spoločenstva, ďalej len oprávnená osoba) môže na základe požiadaviek obyvateľov podať písomný podnet na výrub drevín rastúcich pred bytovými domami na pozemkoch vo vlastníctve mesta Sereď. Oprávnená osoba a obyvatelia bytového domu (ktorých sa výrub bezprostredne dotýka) svojím podpisom podnet na výrub odsúhlasia. Podnet na výrub dreviny s podpismi občanov, ktorí súhlasia s výrubom, odošle oprávnená osoba na Mestský úrad, oddelenie rozvoja mesta, referát životného prostredia. Na základe obhliadky orgán ochrany prírody rozhodne, či je výrub predmentnej dreviny opodstatnený. V prípade, že je výrub opodstatnený, začne v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie a vydá rozhodnutie.

Potrebné doklady: 
  • Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Sereď (verejná zeleň) - tlačivo
 

Doba vybavenia:
  • do 30 dní od podania žiadosti

Vybavuje : 
Navrátilová Katarína, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 188
tel. č. 0905 822 016
e-mail: katarina.navratilova@sered.sk
Kancelária č. 3
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe