Zberný dvor

Základné informácie


Zberný dvor mesta SereďZberný dvor mesta Sereď
Cukrovarská ulica č. 4347
Sereď 92601
TEL: 031 787 41 03
 
 
 
Zberný dvor mesta Sereď, vybudovaný z prostriedkov Mesta Sereď a Recyklačného fondu SR, nachádzajúci sa na Cukrovarskej ulici č. 4347 (areál oproti bývalým starým pečivárňam, vedľa zberných surovín) prevádzkuje mesto Sereď pre fyzické osoby - poplatníkov. Je vybudovaný na zber, uskladnenie a triedenie zložiek komunálnych odpadov z domácností.

Základné druhy odoberaných odpadov, ktoré môžu občania priniesť sú nasledovné :
 • biologicky rozložiteľné odpady
 • obaly a neobalové výrobky z papiera
 • obaly a neobalové výrobky z plastov
 • obaly a neobalové výrobky zo skla
 • obaly a neobalové výrobky z kovu
 • kompozitné obaly (tetrapaky)
 • jedlé oleje a tuky z domácností
 • objemný odpad
 • odpadové oleje s obsahom nebezpečných látok
 • odpady s obsahom nebezpečných látok - 20 01 05 (obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami ), 20 01 27 (farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky)
 • textil a šatstvo
 • elektroodpady
 • odpady zo žiariviek
 • opotrebované batérie a akumulátory
 • ZA POPLATOK – drobný stavebný odpad (0,03 €/kg)

Podmienky odovzdania odpadu:
 • nábytok a všetok demontovateľný odpad odovzdávajte v rozloženej forme, aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneroch,
 • odpad môže odovzdať len osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v Seredi, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosť,
 • odpad musí pochádzať z činnosti fyzickej osoby nie podnikateľa.

Odovzdávajúci sa preberajúcemu pracovníkovi zberného dvora musí preukázať:
 • Identifikačný doklad – OP (trvalý alebo prechodný pobyt v meste Sereď), prípadne iným dokladom, ktorý preukazuje, že je obyvateľom mesta Sereď.
 • V prípade drobného stavebného odpadu, doklad o stavebných úpravách a ak činnosť nepodlieha podaniu ohlásenia stavebnému úradu, občan uvedie presný rozsah vykonaných prác.

Na zbernom dvore nie je možné odovzdať:
 • odpadové pneumatiky,
 • nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky,
 • odpad vznikajúci pri výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania fyzickej osoby – podnikateľa.

Prevádzkové hodiny

 
DEŇ  
PONDELOK: ZATVORENÉ
UTOROK: od 7:00 do 15:00 - obedňajšia prestávka 12:00-12:30
STREDA: od 7:00 do 17:00 - obedňajšia prestávka 12:00-12:30
ŠTVRTOK: od 7:00 do 15:00 - obedňajšia prestávka 12:00-12:30
PIATOK: od 7:00 do 14:00 - obedňajšia prestávka 12:00-12:30
SOBOTA: od 7:00 do 14:00 - obedňajšia prestávka 12:00-12:30
NEDEĽA: ZATVORENÉ
 
Vybavuje:
Chmelár Libor
tel. č. 031/7892094, klapka nemá
tel. č. 0948 661 266
e-mail: libor.chmelar@sered.sk
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-25
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď