Ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby

Mesto Sereď v súlade s § 77 ods. 3, § 72 ods. 5 a ods. 20 a § 75 ods. 17 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) zverejňuje: 
- priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce za rozpočtový rok 2022
- priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce za rozpočtový rok 2022.
 

Ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby

  • Ekonomicky oprávnené náklady porovnateľnej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov PDF [486 KB]
  • Ekonomicky oprávnené náklady za poskytovanú sociálnu službu - opatrovateľskú službu PDF [407 KB]
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-05-11
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond