Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č.11/2024 – návrh

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-11-27
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe