Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

Urbanistická štúdia Obytný súbor IBV „Pri železnici“ – oznámenie o začatí prerokovávania návrhu

Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č.7/2019

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2020-03-04
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond