Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 9/2022 - Návrh

  • Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 9/2022 - Návrh PDF [334 KB]
 

Urbanistická štúdia „IBV Kapustniská IV. etapa - Sereď “ - Návrh

 

Urbanistická štúdia Obytný súbor IBV „Pri železnici“ – oznámenie o začatí prerokovávania návrhu

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2022-02-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond