Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č.10/2022 - Návrh

 

Urbanistická štúdia Obytný súbor IBV „Pri železnici“ – oznámenie o začatí prerokovávania návrhu

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-03-20
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond