Príspevok na stravovanie nepracujúcich dôchodcov

Mesto Sereď poskytuje príspevok na stravovanie nepracujúcich seniorov v zmysle VZN mesta Sereď č. 4/2012. Nárok na príspevok majú poberatelia starobného, predčasne starobného, invalidného, vdovského a vdoveckého dôchodku, ktorí nemajú príjem z pracovnej činnosti alebo z podnikania a spĺňajú aspoň jednu z nižšie uvedených podmienok.
Príspevok sa vybavuje na Mestskom úrade v Seredi, č.d. 6, na prízemí. 
tel. č. 031/789 2392, mail: maria.mrnkova@sered.sk
 

Podmienky na poskytnutie príspevku na stravovanie

- dosiahnutie fyzického veku 70 rokov a viac
- poberateľ dávky pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke z ÚPSVa R Galanta
- držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo občan odkázaný na poskytovanie sociálnej služby rozhodnutím vydaným mestom Sereď alebo Trnavským samosprávnym krajom
 
V zmysle VZN č. 9/2016, ktorým sa mení VZN č. 4/2012 je príspevok poskytovaný vo výške 0,60 € na jedno teplé jedlo denne (obed) dodané seniorovi dodávateľským spôsobom, maximálne v rozsahu kalendárnych dní v mesiaci.
 
Postup získania príspevku na stravovanie
- vyplniť tlačivo, ktoré je k dispozícii na MsÚ, alebo internetovej stránke mesta
- odovzdať tlačivo spolu s kópiou výmeru o dôchodku zo sociálnej poisťovne a kópiou iných príslušných dokladov preukazujúcich nárok na príspevok v Kancelárii prvého kontaktu MsÚ
- po prevzatí dokladu o počte odobratých jedál za príslušný mesiac od dodávateľa stravy následne odovzdať vystavený doklad na MsÚ – na pulte prvého kontaktu MsÚ.
 
 
Na základe predloženia dokladu bude seniorovi v hotovosti, alebo na účet vyplatený príspevok na stravovanie za celý predchádzajúci mesiac, podľa počtu odobratých jedál. 
 
Vybavuje:
Mrnková Mária, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 251
tel. č. 0903 243 093
e-mail: maria.mrnkova@sered.sk
Kancelária č. 6
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-12
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond