Obchodná akadémia

Adresa: Mládežnícka 158/8Obchodná akadémia, 926 01 Sereď
Telefón: 031 7892442, 031 7892016
Email: oasoasered@oasered.sk
Internetová adresa: www.oasered.sk

Riaditeľ: Ing. Marta Melayová – menovaná do funkcie riaditeľky školy (t. č. 031/789 2442)
Zástupca riaditeľa: Ing. Ľubica Mrvová (t. č. 0 31 7892016)
 
 
 
Počet pedagogických zamestnancov: 19
Počet nepedagogických zamestnancov: 13
Počet externých učiteľov: 0
Počet tried: 8
Počet žiakov: 152
Počet odborných učební: 9
Počet telocviční: posiľovňa + športová hala + telocvičňa
Ubytovanie na internáte: Školský internát je vyradený zo siete škôl VZN č. 36/15
História a súčasnosť Obchodnej akadémii Sereď
 

História a súčasnosť Obchodnej akadémii Sereď

 
História
Stredná škola s ekonomickým zameraním vznikla v školskom roku 1972/1973 popri vtedajšej strednej poľnohospodárskej škole. V prvých dvoch triedach študovalo 67 žiakov. Jej názov bol stredná ekonomická škola. Pedagogický zbor tvorili pani Mária Adamčová (technika administratívy), Ing. Marta Holbíková (účtovníctvo), pani Eleonóra Hagarová (slovenský jazyk a nemecký jazyk), pani Marta Pšenková (technika administratívy), Ing. Ľudmila Slováková (ekonomika) a Mgr. Peter Zavadil (telesná výchova, ruský jazyk).

Vedúci vychovávateľ v Domove mládeže pri SEŠ bol pán František Mužík, pani Viera Dániová a pani Helena Rajčová boli vychovávateľkami.

Súčasnosť
 
OA Sereď patrí do siete stredných odborných škôl zriadených MŠ SR. Vznikla v r. 1992 ako nástupkyňa strednej ekonomickej školy. Je jedinou štátnou odbornou školou tohto typu v okrese Galanta. V súčasnosti je riaditeľkou Ing. Marta Melayová.

Prvé dva roky štvorročného štúdia sú zamerané na všeobecnú prípravu študentov a od tretieho ročníka majú možnosť výberu voliteľných predmetov zo skupiny odborných predmetov: bankovníctvo, manažment, marketing, fiktívna firma, daňová sústava a aplikovaná ekonómia. Na škole sa vyučujú tieto cudzie jazyky: angličtina, nemčina a ruština.

Študenti majú na hodinách k dispozícii 2 špeciálne jazykové učebne, ktoré sú vybavené najmodernejšou multimediálnou informačnou technikou, 2 učebne administratívy a korešpondencie, ktoré sú vybavené počítačmi, 3 učebne informatiky a 1 odbornú učebňu na vyučovanie manažmentu. Do areálu školy patria posilňovňa, telocvičňa a športová hala, ktoré sa využívajú hlavne na hodinách telesnej výchovy.

Ubytovanie na internáte
 
Školský internát je vyradený zo siete škôl VZN č. 36/15
 
Stravovanie:
Súčasťou obchodnej akadémie je školská jedáleň, ktorá poskytuje stravu nielen študentom a zamestnancom OA Sereď, ale aj študentom a zamestnancom Gymnázia V. Mihálika Sereď. Žiaci majú možnosť si vybrať z dvoch druhov jedál.

Záujmové krúžky:
 
Na škole pracuje 10 krúžkov. Žiaci sa zúčastňujú rôznych športových súťaží, olympiád či už v rodnom jazyku, ale aj v anglickom, nemeckom, v umeleckom prednese poézie a prózy. Ďalej sa zúčastňujú súťaží v spracovaní informácií na PC a v programe Omega firmy KROS.

Aktivity školy:
 • Knižné hody
 • Župná olympiáda
 • Deň srdca
 • Deň narcisov
 • Kvapka krvi
 • Modrá nezábudka
 • Biela pastelka
 • Biela palica
 • Pochod Avon
 • Červené stužky
 • Futbalové a basketbalové turnaje
 • Veľtrh cvičných firiem
 • Deň otvorených dverí
 • Návštevy divadelných predstavení
 • Prednášková činnosť o zdravom životnom štýle
 • Preventívne aktivity Mestskej polície Sereď a Policajného zboru Galanta – protidrogová prevencia, šikanovanie, konflikt a ja a iné

Obchodná akadémia spolupracuje s rôznymi firmami v rámci prednášok a odborných exkurzií. Každý ročník absolvuje 1 literárnu a 1 odbornú exkurziu:

Exkurzie:
 • Semmelrock Sereď
 • Atómová elektráreň J. Bohunice
 • Okresný súd Galanta, Trnava
 • Volkswagen Bratislava
 • NBS + BCP Bratislava
 • Amazon
 • Literárne exkurzie – Bratislava, Trnava, Nitra, Záhorie
Prednášky:
 • IDC Holding
 • IMPULS Leasing
 • PROACT PEOPLE GALANTA
 • Ochrana spotrebiteľských práv
 • Prima Banka, UniCredit Bank + Poisťovňa AXA
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Prax študentov:
Študenti 3. a 4. ročníka obchodnej akadémie absolvujú na zmluvnom základe 2 týždňovú odbornú prax a odborný výcvik s organizáciami:
 • Obecný úrad Šoporňa
 • Obecný úrad Šintava
 • Obecný úrad Dolná Streda
 • PCA Peugeot Citroën Slovakia
 • I. D. C. Holding Sereď
 • Human Energy Agency Bratislava
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Sereď
 • Semmelrock Sereď
 • Sociálna poisťovňa
 • Tatra banka a iné

Akcie na OA Sereď

 
Veľtrh cvičných firiem
Snahou profesorov OA Sereď je pripraviť žiakov na ekonomickú realitu čo najlepšie. Okrem teoretickej výučby ekonomických princípov, ekonomického vyjadrovania, efektívneho myslenia poskytuje vyučovanie aj viacero praktických alternatív.

Jednou z nich je aj veľtrh cvičných firiem. Tejto, pre žiakov zaujímavej akcie, sa zúčastňujú žiaci tretieho ročníka, ktorí si ako jeden z voliteľných predmetov zvolili práve cvičnú firmu. Popri nich sú ďalšími účastníkmi všetky triedy štvrtého ročníka, ktoré sa na túto príležitosť pripravujú v rámci predmetu ekonomické cvičenia.

Samotnému dňu "D" predchádza plagátová reklamná kampaň ako aj dôkladná príprava samotného stánku spolu s podnikateľským zámerom, katalógom výrobkov a služieb...

V priebehu dňa navštevujú veľtrh žiaci z nesúťažiacich tried a hodnotia kvalitu práce so zákazníkom prostredníctvom hlasovania. Firma, ktorá získa najväčší počet hlasov od študentov získava za odmenu tortu rovnako ako firma, ktorá vyhrá v hlasovaní odbornej poroty.

Okrem tohoto jedného dňa sa školská cvičná firma pravidelne zúčastňuje na celoslovenských súťažiach fiktívnych firiem a častokrát je umiestnená na popredných miestach.

Knižné hody
Jedenásť rokov ubehlo odo dňa, keď študenti OA pred Obchodným domom Jednota predstavovali vývoj písma a jazyka a spolu so žiakmi základných škôl a ZUŠ tancovali, recitovali, hrali na hudobné nástroje, tvorili.

Spoločná 11-ročná púť spojila v Seredi malých i veľkých, mladých i tých skôr narodených, hodovalo sa vonku pred Jednotou, pred, aj vo vnútri Domu kultúry a v ostatných rokoch v parku na Námestí slobody.
 
Dvakrát sme spojení knihami v živej reťazi vytvorili slovenský rekord a zápis v Knihe rekordov Slovenska nás teší.

 
V súčasnosti sme oslávili už 11. narodeniny.
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-11
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe