Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok

 
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
 
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí v zmysle Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenía (ďalej len „VZN“) mesta Sereď č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení.

1) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
 1. fyzická osoba, ktorá má v meste Sereď trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta Sereď oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
 2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v meste Sereď na iný účel ako na podnikanie,
 3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v meste Sereď na účel podnikania.
 
Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v meste Sereď súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa ods. 1 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak poplatník nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na území obce užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti mesta Sereď.

2) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe:
 1.  užíva priestory nehnuteľností vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
 2. je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
 3. sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
 4. užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
 5. v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

3) Platiteľ poplatku:
Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto Sereď vyberá a za vybraný poplatok ručí:
 
 1. vlastník nehnuteľnosti;
 2. zástupca určený spoluvlastníkmi, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov a zástupca s tým súhlasí;
 3. správca alebo zástupca určený spoluvlastníkmi, ak ide o bytový dom a s výberom poplatku správca alebo zástupca súhlasí;
 4. správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto.
 
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu Sereď odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku mestu Sereď ručí platiteľ.
 
Ak viacero poplatníkov podľa bodu 1) písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť mestu Sereď.
 
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v bode 1) a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

4) Sadzba poplatku, vyrubenie poplatku, spôsob a lehota zaplatenia poplatku: 
Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vyrubenie, spôsob a lehota zaplatenia poplatku je určená v § 2 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) mesta Sereď č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení.
 
VZN mesta Sereď č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení (VZN č. 14/2019 a VZN č. 14/2020) je zverejnené na internetovej stránke mesta Sereď v sekcii VZN.

5) Oznamovacia povinnosť:
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu Sereď vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
 
 1. uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa bodu 3) aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa bodu 1) písm. b) a c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
 2. uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
 3. ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 5 VZN mesta Sereď č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
 
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu Sereď do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

6) Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku:
Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, na základe oznámenia o zániku tejto povinnosti podloženého dokladmi preukazujúcimi jej zánik (najmä úmrtný list, potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo mesta Sereď, potvrdenie o zrušení prevádzky) a na základe písomnej žiadosti o vrátenie poplatku.
 
Správca poplatku zníži sadzbu poplatku ustanovenú v § 2 ods. 1 VZN č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení
 
                a. poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi na 0,02466 eura za osobu a kalendárny deň preukázaného zdaňovacieho obdobia na základe vyplnenej “Žiadosti o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“  (ďalej len „žiadosť“) a na základe predloženého potvrdenia o poberaní dávky v hmotnej núdzi (ďalej len „potvrdenie“),
                 b. poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov na 0,06576 eura za osobu a kalendárny deň preukázaného zdaňovacieho obdobia na základe vyplnenej žiadosti a na základe predloženého občianskeho preukazu,
                 c. poplatníkovi, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba na 0,06576 eura za osobu a kalendárny deň preukázaného zdaňovacieho obdobia na základe vyplnenej žiadosti a na základe predloženého preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 
Mesto Sereď poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu Sereď preukáže že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Sereď, dokladmi podľa § 8 ods. 1 VZN mesta Sereď č. 9/2018.

Poplatok nebude znížený, alebo odpustený poplatníkovi, ktorý má voči správcovi poplatku nedoplatok na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 

Správa miestneho poplatku

 
Vybavuje:
Opátová Lucia, Bc.
tel. č. 031/7892094, klapka 279
tel. č. 0948 340 037
e-mail: lucia.opatova@sered.sk
Kancelária č. 4

Doba vybavenia: na počkanie 

Súvisiace predpisy:
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2021-02-24
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď