Zber zmesových komunálnych odpadov

Patria sem: zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť
 
Nepatria sem: objemný odpad, stavebné odpady, zemina, kamene, drevo, popol, vytriedené zložky komunálnych odpadov (papier, plasty, kovy, VKM, sklo, oleje a tuky, šatstvo a pod.), nebezpečné odpady, elektroodpady, biologicky rozložiteľný odpad, pneumatiky, lieky
 
Spôsob zberu:
Rodinné domy – 120 litrové čierne zberné nádoby, frekvencia zberu 1x za 14 dní
Bytové domy – 1 100 litrové čierne zberné nádoby, frekvencia vývozu 2x týždenne
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-06
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď