Príspevok pri narodení dieťaťa

Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa uznieslo dňa 14.12.2023 na Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, s účinnosťou od 01.01.2024.
 
Príspevok pri narodení dieťaťa poskytuje mesto Sereď vo výške 200 €
 
Príspevok pri narodení dieťaťa je finančný dar, ktorým mesto prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje na základe žiadosti oprávnených osôb pri splnení nasledovných podmienok:
 1. jedna z oprávnených osôb musí mať trvalý pobyt na území mesta minimálne 1 rok pred narodením dieťaťa a v čase podania žiadosti musia mať trvalý pobyt na území mesta obe oprávnené osoby,
 2. oprávnené osoby musia mať najmenej 18 rokov,
 3. jedna z oprávnených osôb musí byť v priebehu 18-tich mesiacov pred narodením dieťaťa zamestnaná minimálne 12 mesiacov, pričom za zamestnanie sa považuje aj denná forma štúdia, samostatná zárobková činnosť, prípadne ich kombinácia, alebo poberanie rodičovského príspevku,
 4. dieťa sa musí dožiť najmenej 60 dní,
 5. v prípade, ak oprávnené osoby majú školopovinné deti, tieto nesmú mať neospravedlnené vyučovacie hodiny,
 6. oprávnené osoby nesmú mať záväzky po lehote splatnosti voči mestu,
 7. o príspevok pri narodení dieťaťa musia oprávnené osoby požiadať do 9 mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa.
 
Oprávnenou osobou na uplatnenie príspevku pri narodení dieťaťa je
 1. rodič dieťaťa,
 2. rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
 3. osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
 
Vyplnenú žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa odovzdajte na pulte prvého kontaktu MsÚ v Seredi. Bližšie informácie o poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa Vám poskytneme na MsÚ v Seredi, oddelenie sociálne, bytové a rodiny, č. d. 6.
 
 • Informácie o spracúvaní osobných údajov - príspevok pri narodení dieťaťa pdf [272 KB]
 
Vybavuje:
Mrnková Mária, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 251
tel. č. 0903 243 093
e-mail: maria.mrnkova@sered.sk
Kancelária č. 6
 
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-06
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe