Parkovanie v Seredi

Vyhradené parkoviská a státie na vyhradených parkoviskách

 
1) Mesto Sereď môže podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) formou rozhodnutia vyhradiť parkovacie miesto na verejnom priestranstve a na komunikáciách, na ktorých je príslušným cestným správnym orgánom. Rozhodnutie mesto Sereď vydá po odsúhlasení príslušným dopravným inšpektorátom ODI Galanta a to:
 
 1. pre potreby právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie v blízkosti ich prevádzok,
 2. pre potreby osôb ťažko zdravotne postihnutých, ktoré sú podľa posúdenia príslušného orgánu odkázané na individuálnu dopravu vlastným motorovým vozidlom, v blízkosti ich bydliska (ďalej len ZŤP),
 3. pre potreby fyzických osôb v blízkosti ich bydliska,
 4. pre TAXISLUŽBY na území mesta Sereď. 
 
2) Vyhradené parkoviská podľa ods. 1 písmeno a), b), c), d) sa označujú podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR č. 9/2009Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
 
 1. informatívnou prevádzkovou značkou: IP 16 (parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím).
 2. dodatkovou tabuľou E13 (dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie) s údajmi: evidenčné číslo vozidla, čas platnosti, počet miest – v prípade viacerých vyhradených miest vedľa seba smerová šípka, E1, E7.
 3. vodorovným dopravným značením V 10d (značka parkovacie miesta s vyhradeným státím s príslušným vhodným nápisom alebo symbolom vyznačuje priestor parkovacieho miesta s vyhradeným státím a dopĺňa značku IP 16).
 4. v prípade vyhradeného parkoviska pre občanov so zníženou mobilitou (so zdravotným postihnutím) bude dopravná značka IP 16 doplnená dodatkovou tabuľou E15 – (dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osoby so zdravotným postihnutím) a vodorovné dopravné značenie V 10d s vyobrazením symbolu vozičkára.

3) Počet parkovacích miest vyhradených podľa ods. 1 písm. a), c), d) nesmie prevýšiť 30% z celkového počtu parkovacích miest dotknutého / predmetného parkoviska alebo – parkoviska, ktorého sú súčasťou. Súvisle vedľa seba možno vyhradiť najviac štyri parkovacie miesta. Prevýšiť 30% z celkového počtu vyhradených miest je možné len pre žiadateľov podľa ods.1 písm. b). a to do 40% vyhradenia.
 

Doplňujúce informácie

 
Mesto Sereď podľa § 34a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 13/2012 o miestnych daniach v platnom znení:
 • za vyhradenie parkovacieho miesta pre právnickú a fyzickú osobu na verejnom priestranstve po predchádzajúcom vydaní povolenia mestom na parkovanie a súvislé státie vozidla podľa osobitného predpisu sa platí daň: osobné (M1) a malé nákladné (N1) automobily 200 eur/rok
 • ďalšie parkovacie miesto pre bytovú jednotku za zvýšenú sadzbu 500 eur/rok,
 • za vyhradenie jedného parkovacieho miesta pre potreby osôb ťažko zdravotne postihnuté, ktoré sú podľa posúdenia príslušného orgánu odkázané na individuálnu dopravu vlastným motorovým vozidlom, v blízkosti ich bydliska 30 eur/rok.
   
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond