Parkovanie v Seredi

Vyhradené parkoviská a státie na vyhradených parkoviskách

 
 • Mesto Sereď môže podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) formou rozhodnutia vyhradiť parkovacie miesto na verejnom priestranstve a na komunikáciách, na ktorých je príslušným cestným správnym orgánom. Rozhodnutie mesto Sereď vydá po odsúhlasení príslušným dopravným inšpektorátom ODI Galanta a to:
  1. pre potreby právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie v blízkosti ich prevádzok,
  2. pre potreby osôb ťažko zdravotne postihnutých, ktoré sú podľa posúdenia príslušného orgánu odkázané na individuálnu dopravu vlastným motorovým vozidlom, v blízkosti ich bydliska (ďalej len ZŤP),
  3. pre potreby fyzických osôb v blízkosti ich bydliska,
 • Vyhradené parkoviská podľa  ods.1 písm. a), b), c) sa označujú podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení:
  1. Zvislým dopravným značením č. 270 (zákaz zastavenia)
  2. Zvislým dopravným značením č. 531 (vyhradené parkovanie)
  3. Vodorovným značeným (vhodným vodorovným symbolom/nápisom/skratkou/číslom)
 • Počet parkovacích miest vyhradených podľa ods. 1 nesmie prevýšiť 40% z celkového počtu parkovacích miest dotknutého / predmetného parkoviska alebo – parkoviska, ktorého sú súčasťou.
 
Na základe pripravovanej regulácie parkovania v meste Sereď, nie je možné od 1.5.2024 požiadať o vyhradenie parkovacieho miesta.
 

Doplňujúce informácie

 
Mesto Sereď podľa § 34a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 11/2020 zo dňa 12.11.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 11/2019 zo dňa 14.11.2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva:
 • za vyhradenie parkovacieho miesta pre právnickú a fyzickú osobu na verejnom priestranstve po predchádzajúcom vydaní povolenia mestom na parkovanie a súvislé státie vozidla podľa osobitného predpisu sa platí daň: osobné (M1) a malé nákladné (N1) automobily 252,28 eur/rok, 
 • za vyhradenie jedného parkovacieho miesta pre potreby osôb ťažko zdravotne postihnuté, ktoré sú podľa posúdenia príslušného orgánu odkázané na individuálnu dopravu vlastným motorovým vozidlom, v blízkosti ich bydliska 51,24 eur/rok
 
Vybavuje :
Grillová Marianna, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 269
tel. č. 0907 983 608
e-mail: marianna.grillova@sered.sk
Kancelária č. 2
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-05-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe