Kalendárový zber odpadov

Kalendárovým zberom sa v meste Sereď realizuje:
  • Zber objemných odpadov
  • Zber odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok
  • Zber elektroodpadov
  • Zber batérií a akumulátorov z domácností
 
 

OBJEMNÉ ODPADY

 
Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový komunálny odpad v meste.
Zber objemného odpadu sa uskutočňuje 2 krát ročne (spravidla na jar a na jeseň), a to mobilným zberom objemných odpadov priamo od rodinných domov v termínoch určených mestom.
Na účely kolektívneho zberu objemného odpadu od bytových domov je možné 2 krát ročne prostredníctvom správcu požiadať mesto o pristavenie veľkoobjemového kontajnera priamo k bytovému domu s následným zabezpečením odvozu objemného odpadu.

Objemné odpady je ZAKÁZANÉ:
  • ukladať na verejné priestranstvá,
  • ukladať k 1100 litrovým nádobám v stojiskách pri bytových domoch.
 
Počas celého roka je možné objemný odpad odovzdať na Zbernom dvore mesta Sereď.

Patria sem: starý nábytok (sedacie súpravy, postele, skrine, stoly, stoličky), podlahové krytiny (koberce, linoleá), sanitárna keramika (umývadlá, vane, toalety), matrace, rámy okien, dvere, radiátory, veľké zrkadlá, bicykle, lyže a pod.
 
 

ZBER ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK, ELEKTROODPADOV A BATÉRIÍ

 
Zber odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, elektroodpadov, batérií a akumulátorov sa uskutočňuje 2 krát ročne (spravidla na jar a na jeseň), a to mobilným zberom odpadov priamo od rodinných domov v termínoch určených mestom.
 
Odpady z domácností s obsahom škodlivých látok, elektroodpady, batérie a akumulátory je ZAKÁZANÉ:
ukladať na verejné priestranstvá,
  • ukladať k 1100 litrovým nádobám v stojiskách pri bytových domoch,
  • ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
  • odovzdať iným subjektom (napr. pouličným zberačom),
  • rozoberať ich, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.
 
Počas celého roka je možné odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, elektroodpady, batérie a akumulátory odovzdať na Zbernom dvore mesta Sereď.
Elektroodpady a použité batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného zberu u predajcov elektrospotrebičov, batérií a akumulátorov.

Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.

Medzi elektroodpady patria: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia a pod.

Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tuškové a pod.) a automobilové batérie a akumulátory
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-06
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe