Príspevok na sociálny taxík

Mesto Sereď poskytuje od 1.7.2023 príspevok na sociálny taxík v zmysle Smernice č. 8/2023 „Pravidlá poskytovania príspevku na sociálny taxík“, ktorú prijalo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením č. 162/2023 zo dňa 22.6.2023 a 29.6.2023.
 
Podmienky na poskytnutie príspevku na sociálny taxík
  • poberateľ starobného dôchodku alebo držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktorý je podľa posudku vydaného ÚPSVaR odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a nepoberá z ÚPSVaR peňažný príspevok na prepravu alebo peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
  • výška dôchodku žiadateľa nepresiahne sumu 500 € mesačne a okrem dôchodku nemá iný príjem,
  • žiadateľ nemá nedoplatky voči mestu Sereď.
 
Výška príspevku na sociálny taxík
  • 2 € na jednu jazdu taxíkom pre obyvateľov mesta Sereď s trvalým pobytom na uliciach: Hornočepeňská, Kasárenská, Bratislavská, Priemyselná, Malý háj, Nový Majer, Poľná, Trnavská, Jarná a Letná
  • 1,50 € na jednu jazdu taxíkom pre obyvateľov mesta Sereď s trvalým pobytom na ostatných uliciach mesta Sereď.
 
Príspevok sa poskytuje na jednu jazdu taxíkom na účel návštevy zdravotníckeho zariadenia, lekárne a na vybavenie úradných záležitostí v čase od pondelka do piatku od 6,00 hod. do 14,00 hod.
Príspevok sa jednému žiadateľovi poskytuje v rozsahu maximálne na 10 jázd v kalendárnom mesiaci.
 
Postup získania príspevku na sociálny taxík
  • vyplniť tlačivo, ktoré je k dispozícii na MsÚ, alebo internetovej stránke mesta a dať ho zaevidovať do podateľne MsÚ,
  • k nahliadnutiu predložiť rozhodnutie o poberaní dôchodku, prípadne preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím a posudok vydaný ÚPSVaR.
 
Príspevok na sociálny taxík sa vypláca v hotovosti od prvého do pätnásteho dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiaci na Mestskom úrade č.d. 6 na prízemí, po predložení dokladov z taxi služby.
 
  • Pravidlá poskytovania príspevku na sociálny taxík pdf [419 KB]
 
Vybavuje:
Mrnková Mária, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 251
tel. č. 0903 243 093
e-mail: maria.mrnkova@sered.sk
Kancelária č. 6
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe