Mestský cintorín

Cintorín Sereď

 
Vážení občania, nájomcovia hrobových miest na mestských pohrebiskách v Seredi a v Hornom Čepeni, na základe ustanovení zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, Vás upozorňujeme, že právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom (užívateľom hrobového miesta). Tí z Vás, ktorí ešte uvedenú zmluvu neuzavreli tak môžu učiniť na mestskom pohrebisku v Seredi na Kasárenskej 3088 u správcu pohrebiska v čase:
 

ÚRADNÉ HODINY SPRÁVY POHREBISKA
 

Pondelok 7:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda 7:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 12:00 13:00 – 15:00
 

PRÍSTUP NA POHREBISKO

 
OD 01.01. DO  31.05. 08:00 20:00
OD 01.06. DO  14.10. 07:00 20:00
OD 15.10. DO  15.11. 07:00 22:00
OD 01.01. DO  31.12. 07:00 20:00

Na uzavretie nájomnej zmluvy je potrebné v súlade so zákonom 131/2010 Z. z. o pohrebníctve poskytnúť nasledujúce údaje nájomcu :
  • meno a priezvisko
  • bydlisko
Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku (min 10 rokov). Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
 

Mestský cintorín - dokumenty a tlačivá

  • VZN 2/2023 zo dňa 9.2.2023, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď PDF [310 KB]
  • Ako postupovať, ak sa stanete obstarávateľom pohrebu v Seredi PDF [608 KB]

Správca pohrebiska : 
Mesto Sereď
Monika Plavocká
Kasárenská 3088
tel : 031 789 6380, mob: 0951 797 937
 
Pohrebné služby v Seredi :
Pohrebná služba – Astra Nova s.r.o.: 0904 053 600, 0905 642 878
Pohrebná služba – Edita Kašíková: 0905 542 388
Pohrebná služba Orgován: 0919 381 412
 
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-02-28
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe