Mestský cintorín

Cintorín Sereď

 
Vážení občania, nájomcovia hrobových miest na mestských pohrebiskách v Seredi a v Hornom Čepeni, na základe ustanovení zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, Vás upozorňujeme, že právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom (užívateľom hrobového miesta). Tí z Vás, ktorí ešte uvedenú zmluvu neuzavreli tak môžu učiniť na mestskom pohrebisku v Seredi na Kasárenskej 3088 u správcu pohrebiska v čase:
 
Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
 

Na uzavretie nájomnej zmluvy je potrebné v súlade so zákonom 131/2010 Z. z. o pohrebníctve poskytnúť nasledujúce údaje nájomcu :

- meno a priezvisko
- bydlisko

Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku (min 10 rokov). Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
 

Mestský cintorín - dokumenty a tlačivá

  • Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď, zo dňa 16.09.2021 PDF [310 KB]
  • VZN 7/2021, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď, zo dňa 16.09.2021 PDF [310 KB]
  • Ako postupovať, ak sa stanete obstarávateľom pohrebu v Seredi PDF [608 KB]

Správca pohrebiska : 
Mesto Sereď
Monika Plavocká
Kasárenská 3088
tel : 031 789 6380, mob: 0951 797 937
 
Pohrebné služby v Seredi :
Pohrebná služba – Astra Nova s.r.o.: 0904 053 600, 0905 642 878
Pohrebná služba – Edita Kašíková: 0905 542 388
Pohrebná služba Orgován: 0919 381 412
 
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-02-06
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond