Opatrovateľské služby

Opatrovateľská služba

 
Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorú mesto Sereď poskytuje svojim občanom s trvalým pobytom v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Opatrovateľská služba je poskytovaná občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (napr. hygiena, stravovanie, obliekanie, sprievod pri chôdzi), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (napr. nákup, donáška jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, úprava lôžka) a základných sociálnych aktivitách (napr. prechádzky, vybavovanie úradných záležitostí, donáška liekov).

Opatrovateľská služba je poskytovaná v domácnosti klienta v pracovných dňoch v rozsahu min. 2 hod./denne a max. 8 hod/ denne.

Úhrada za opatrovateľskú službu je od 1.1.2023 vo výške 2 € za hodinu opatrovateľskej služby v zmysle VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby v znení neskorších nariadení č. 16/2011, 12/2019 a 12/2022.  Úhradu za opatrovateľskú službu si klient platí zo svojho príjmu, prípadne zo svojich úspor. V prípade, že má klient príjem, ktorý nepostačuje na úhradu opatrovateľskej služby a nemá úspory, platia túto službu príbuzní, alebo je služba poskytovaná za čiastočnú úhradu alebo bezplatne a mesto si úhradu uplatňuje v konaní o dedičstve.
 

Postup pri vybavovaní opatrovateľskej služby :

  • vyplniť žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá je k dispozícii na MsÚ, alebo internetovej stránke mesta www.sered.sk/tlaciva-ziadosti
  • k žiadosti musí byť priložený Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ktorý vyplní ošetrujúci lekár alebo prepúšťacia správa z nemocnice žiadateľa alebo nálezy odborných lekárov nie staršie ako 6 mesiacov
  • odovzdať vyplnenú kompletnú žiadosť v kanc. č. 6, alebo v Kancelárii prvého kontaktu MsÚ
  • na základe žiadosti bude vyhotovený lekársky a sociálny posudok a vydané rozhodnutie o odkázanosti občana na sociálnu službu
  • následne je potrebné vyplniť žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby, v ktorej je potrebné uviesť požadovaný rozsah opatrovateľskej služby v hodinách a dátum, odkedy má byť opatrovateľská služba poskytovaná
  • vyplnenú žiadosť spolu s výmerom o dôchodku zo sociálnej poisťovne alebo iným príjmom žiadateľa za minulý kalendárny rok odovzdať v kanc. č. 6 - Ing. Mrnková, alebo v Kancelárii prvého kontaktu MsÚ
  • so žiadateľom bude uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby a platení úhrady za túto službu.
 
V prípade, že občan potrebuje väčší rozsah starostlivosti, ako mu je možné zabezpečiť v domácnosti formou opatrovateľskej služby a chce byť umiestnený do zariadenia pre seniorov (bývalý domov dôchodcov), môže požiadať na mestskom úrade o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je totožné, ako pri vybavovaní opatrovateľskej služby. Na základe preloženej žiadosti a posúdenia odkázanosti, vydá mesto Sereď rozhodnutie o odkázanosti občana na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov. S týmto rozhodnutím sa potom občan môže uchádzať o umiestnenie do zariadenia pre seniorov v blízkom či vzdialenejšom okolí. Zmluvu o poskytovaní služieb uzatvára s klientom už konkrétne zariadenie, ktoré si klient vyberie.
 

Opatrovatelská služba - tlačivo

 
Vybavuje:
Mrnková Mária, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 251
tel. č. 0903 243 093
e-mail: maria.mrnkova@sered.sk
Kancelária č. 6
 

Celodenné opatrovanie v domácnosti

Ak zdravotný stav občana vyžaduje celodenné opatrovanie a občan chce zostať vo svojej domácnosti, je potrebné vybavovať príspevok na celodenné opatrovanie. 

Príspevok poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Staničná ul. č. 5
924 01 Galanta
t.č. 031/2444999
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-05-10
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď