Gymnázium Vojtecha Mihálika

Adresa: Kostolná 119/8, 926 01 Sereď
Telefón: 031 789 3752
Email: gymsered@zupa-tt.sk
Internetová adresa:  http://gymsered.edupage.org

Riaditeľka: RNDr. Viera Tkáčova 
Zástupca riaditeľa: RNDr. Jozef Lenčéš 
Počet pedagogických zamestnancov:30 
Počet nepedagogických zamestnancov: 8
Počet externých učiteľov: 3
Počet tried: 14
Počet žiakov: 289
Počet špeciálnych učební: 7 + knižnica
Počet telocviční: 2

Zameranie školy:
7902 J - gymnázium
7902 5 - gymnázium


Záujmová činnosť a súťaže:
Záujmová činnosť je orientovaná na podporu hlavných cieľov gymnázia - prípravu na vysokoškolské štúdium a šľachetné trávenie voľného času študentov. V rámci záujmovej činnosti sa žiaci pripravujú na predmetové olympiády a súťaže, v niektorých dosahujú aj výsledky na medzinárodnej úrovni:
 
 • matematická olympiáda
 • Pytagoriáda
 • súťaž MAKS
 • IQ olympiáda
 • MO Pangea
 • Matematický náboj
 • Matematický klokan
 • Ibobor
 • Sudoku
 • olympiáda zo slovenského jazyka
 • olympiáda z dejepisu
 • chemická olympiáda
 • geografická olympiáda
 • biblická olympiáda
 • literárne súťaže
 • biologická olympiáda
 • olympiáda v cudzích jazykoch (anglický, nemecký jazyk)
 • IJSO
 • športové súťaže


Na škole pracujú tieto krúžky: 
 
 • Biologický
 • Basketbalový
 • Fyzika a chémia
 • Geografický
 • Sprache im Alltag
 • Matematický 1.-4.ročník
 • Príprava na chemickú olympiádu
 • Počítačový
 • Príprava na ústnu maturitnú skúšku z ANJ
 • Stolný tenis
 • Šachový
 • Turistický
 • Volejbalový
 • Vybíjaná
 • Scratch
 • Žurnalistický
 • Študentská firma


Profilácia školy:
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď je všeobecnovzdelávacia stredná škola, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie ukončené maturitou.
 
V školskom roku 2008/2009 sme v rámci reformy školstva začali plniť školský vzdelávací program s názvom Kalokagatia - harmónia tela, rozumu, charakteru..., v ktorom sme podporili vyšším počtom vyučovacích hodín najmä cudzie jazyky. Neskôr sme posilnili aj výučbu matematiky a iných prírodovedných predmetov. Na nižšom gymnáziu sme pridali aj hodinu telesnej výchovy. Študentom, ktorí začali študovať na našej škole po uvedenom školskom roku, umožní rozširovanie a prehlbovanie učiva výber zo 4 modulov:
 
- modul so spoločenskovedným zameraním
- modul s ekonomickým zameraním
- modul s technickým zameraním
- modul s prírodovedným zameraním
 
Obsahová náplň jednotlivých predmetov v moduloch je zameraná na prípravu na vysokoškolské štúdium a jeho úspešné zvládnutie. Pri profesionálnej orientácii, prípadne pri výbere modulu, má každý žiak 2. ročníka a sexty možnosť využiť poradenské služby a pomoc psychologičky. Na škole so žiakmi pracuje výchovný poradca, externý špeciálny pedagóg a koordinátor protidrogovej prevencie.
 
V záujme dosahovania vyváženého rozvoja osobnosti žiakov sa zapájame do viacerých projektov (napr. Comenius, Infovek, Hodina deťom, Modrý gombík...) a pravidelne organizujeme napr. školský program Vianočné zvonenie, Deň otvorených dverí, Gymnaziálny ples, lyžiarske kurzy, venčekové slávnosti, stužkové slávnosti, imatrikulácie nových študentov, Týždeň vedy a techniky, výlety, odborné exkurzie, jazykové exkurzie do Viedne a Anglicka, návštevy divadelných predstavení a múzeí. Udržiavame aj partnerstvo so školou v Tišnove a Stutgarte.
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-02
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond