Gymnázium Vojtecha Mihálika

Adresa: Kostolná 119/8, 926 01 Sereď
Telefón: 031 789 3752
Email: gymsered@zupa-tt.sk
Internetová adresa:  http://gymsered.edupage.org

Riaditeľka: RNDr. Viera Tkáčova 
Zástupca riaditeľa: Mgr. Ľubica Štefáková
Počet pedagogických zamestnancov: 21
Počet nepedagogických zamestnancov: 7
Počet externých učiteľov: 4
Počet tried: 12
Počet žiakov: 255
Počet špeciálnych učební: 7 + knižnica
Počet telocviční: 2 + posilňovňa a workout
 
Naše gymnázium má okrem výbornej polohy, historickej budovy, viac ako 65-ročnej tradície aj modernú tvár. Drží krok s dobou, aby  uspokojilo potreby aj náročného študenta. Pripravujeme žiakov na úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia. Podporujeme rozvoj kreativity i praktických kompetencií žiakov, rozvoj individuálnych daností žiakov, ale aj ich emocionálnej inteligencie a sociálneho cítenia. Výhodou našej malej školy je, že medzi žiakmi rôznych tried vzniká komunita, vďaka ktorej vznikajú priateľstvá a navzájom si pomáhajú aj na vysokých školách.
 
Plusy našej školy:
 • modulové vyučovanie mapujúce profesijnú orientáciu študenta
 • množstvo exkurzií a prednášok podporujúcich globálny rozvoj mladého človeka
 • výmenné programy s gymnáziami v Tišnove a Stuttgarte
 • jazykovo poznávacie pobyty v Anglicku
 • príjemné prostredie v modernej škole s tradíciou
 • IT akadémia Vzdelávanie pre 21. storočie
 • vysoká úspešnosť našich absolventov na vysokých školách (na Slovensku i v zahraničí)
 • nízke percento nezamestnanosti absolventov
 
Iné výhody:
 • zážitkové vyučovanie
 • zelená trieda v školskej záhrade
 • oddychové zóny, bufet
 • 2 telocvične, posilňovňa, workoutové prvky
 • moderná knižnica aj s cudzojazyčnými bestsellermi
 • aktívna žiacka školská rada
 • základný kurz spoločenských tancov ukončený venčekovou slávnosťou
 • výborné umiestnenia žiakov vo vedomostných a športových súťažiach
 
Mimoškolské aktivity :
 • študentská JA firma
 • príprava na prírodovedné olympiády s medzinárodnými úspechmi
 • množstvo záujmových krúžkov s rozmanitým zameraním – šport, turistika, žurnalistika, jazyky
 • Týždeň vedy a techniky
 • a iné
 
Gymnázium Vojtecha Mihálika V Seredi poskytuje štvorročné a osemročné štúdium posilnené výukou dvoch svetových jazykov – angličtiny a nemčiny. Naším špecifikom je zavedenie štyroch ucelených vzdelávacích programov - modulov, ktoré si študenti volia po druhom ročníku alebo sexte. Cieľom tohto modulového vyučovania je zvoliť si systém štúdia, ktorý by absolventov čo najlepšie pripravil na univerzitné štúdium. Ponúkame nasledujúce moduly so zameraním na odborné semináre:
 • modul ekonomický
 • modul prírodovedný
 • modul spoločenskovedný 
 • modul technický

Gymnázium Vojtecha Mihálika

Gymnázium Vojtecha MihálikaGymnázium Vojtecha MihálikaGymnázium Vojtecha MihálikaGymnázium Vojtecha Mihálika
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-11
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe