Tenis

Tenisový klub Sereď


Tenisový klub Sereď
 
 
 
Názov: Tenisový klub Sereď
Adresa: Športová 2887, Sereď 926 01
IČO: 37844270
Dátum vzniku: 31.07.2002
Predseda: Ing. Branislav Bíro
Tajomník: Ing. Stanislav Horváth
Pokladník: JUDr. Martin Takáč
Trénerka: Silvia Zušťáková
Trénerka: Zuzana Molnárová
Mail: tksered@gmail.com
Web: www.tksered.sk
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016071426526
Počet členov: 75
Počet individuálnych hráčov v turnajoch STZ: 2
Počet trénerov: 2
 
Tenis v Seredi bol jedným zo športov, ktorý sa v našom meste hrával už začiatkom minulého storočia. Prvé záznamy o tomto športe v meste Sereď sú evidované z roku 1931. Novodobá história a vznik Tenisového klubu Sereď (ďalej aj "klub") siaha do roku 2002. Činnosti Tenisového klubu Sereď sú od začiatku jeho vzniku zameraná na prácu s deťmi a mládežou, pričom klub pamätá i na možnosť využitia rekreačného tenisu resp. záujemcov z radov seniorov.
  
Od začiatku svojej existencie Tenisový klub v Seredi vytvára pre deti, mládež a dospelých podmienky pre rozvoj pohybových schopností a zručností. Cieľom Tenisového klubu Sereď je ponúkať deťom, mládeži a seniorom alternatívu k iným voľno-časovým športovým aktivitám v meste Sereď.
  
Klub každoročne organizuje detské turnaje a letné kempy. TK Sereď zabezpečuje podporu pre individuálnych hráčov, ktorí hrajú za klub v individuálnych súťažiach organizovanými Slovenským tenisovým zväzom (STZ). 
Financovanie Tenisového klubu Sereď ja zabezpečené z vlastných finančných prostriedkov, príspevkov mesta Sereď, príspevkov samotných členov klubu, darov z 2%, dotácie STZ a darov sponzorov a príspevkov od rodičov detí.
  
Všetky finančné prostriedkov klubu sú zamerané na zabezpečenie vhodných podmienok na tréningy, športových pomôcok na trénovanie, kvalitných trénerov a na uhrádzanie prevádzkových nákladov klubu najmä za prenájom priestorov v zimnej sezóne.
Vďaka za podporu patrí mestu Sereď, ktoré sa snaží zabezpečiť optimálne podmienky tréningové pre TK Sereď.
  
V rámci skvalitnenia tréningového procesu, zlepšenie podmienok pre hranie tenisu v meste Sereď je cieľom klubu spolupráca na vybudovaní nového tenisového areálu a regulárnej krytej haly alebo telocvične pre zimnú sezónu. 
V súčasnosti podmienky pre tréningy tenisu v meste Sereď nie sú ideálne. Pre letnú sezónu sú v meste k dispozícií iba 2 antukové dvorce a pre zimnú sezónu nie je k dispozícií žiadna regulárna krytá hala ani telocvičňa. 
Tento stav má výrazný negatívny vplyv na rozvoj tenisu v Seredi t.j. skvalitnenie tréningov a účasť v súťažiach, zvýšenie počtu hráčov resp. členskej základne tenisového klubu a tiež počtu družstiev v súťažiach STZ. 

Na stránke Tenisového klubu Sereď www.tksered.sk a FB získajú všetci priaznivci tenisu a záujemcovia o tento krásny šport nové informácie o pripravovaných aktivitách tenisového klubu, informácie o novinkách ale aj informácie o blížiacej sa letnej a zimnej tenisovej sezóne.
  
Tenis je šport, ktorým sa rozvíja vôľa, cieľavedomosť, rýchly odhad situácie, spoľahnutie sa na svoju fyzickú pripravenosť, taktické myslenie, schopnosť dlhého sústredenia sa a hlavne vnútorný pokoj.
 
Klub ďakuje všetkým hráčom, rodičom detí, priaznivcom za podporu a priazeň.
 

Tenisový klub Sereď

Tenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub SereďTenisový klub Sereď
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-02-29
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe