Údržba verejnej zelene

Údržbu verejnej zelene zabezpečuje mesto Sereď predovšetkým prostredníctvom právneho subjektu, s ktorým má na túto činnosť uzatvorený zmluvný vzťah. Východiskovým dokumentom na zabezpečenie starostlivosti o zeleň v katastri mesta Sereď je Dokument starostlivosti o dreviny, ktorý poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín a je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny. 

Údržba verejnej zelene zahŕňa predovšetkým:
  • kosenie trávnikov,
  • polievanie kvetinových záhonov, novovysadených drevín a mobilnej zelene,
  • výsadbu stromov, kríkov, trvaliek, letničiek a dvojročiek,
  • výruby a ošetrovanie drevín.

Informácie o aktuálnych prácach pri ošetrovaní a údržbe verejnej zelene na území mesta poskytne:
Výsadba stromov, kríkov, trvaliek, letničiek a dvojročiek
Výruby a ošetrovanie drevín
 
Vohláriková Zuzana, Bc.
tel. č. 031/7892094, klapka 249
tel. č. 0907 736 841
e-mail: zuzana.vohlarikova@sered.sk
Kancelária č. 3
 
Navrátilová Katarína, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 188
tel. č. 0905 822 016
e-mail: katarina.navratilova@sered.sk
Kancelária č. 3
 
Kosenie trávnikov a polievanie kvetinových záhonov, novovysadených drevín a mobilnej zelene
 
#####KONTAKT98#####
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-02-28
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď