Údržba verejnej zelene

Údržbu verejnej zelene zabezpečuje mesto Sereď predovšetkým prostredníctvom právneho subjektu, s ktorým má na túto činnosť uzatvorený zmluvný vzťah. Východiskovým dokumentom na zabezpečenie starostlivosti o zeleň v katastri mesta Sereď je Dokument starostlivosti o dreviny, ktorý poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín a je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny. 

Údržba verejnej zelene zahŕňa predovšetkým:
  • kosenie trávnikov,
  • polievanie kvetinových záhonov, novovysadených drevín a mobilnej zelene,
  • výsadbu stromov, kríkov, trvaliek, letničiek a dvojročiek,
  • výruby a ošetrovanie drevín.

Informácie o aktuálnych prácach pri ošetrovaní a údržbe verejnej zelene na území mesta poskytne:
Výsadba stromov, kríkov, trvaliek, letničiek a dvojročiek
Výruby a ošetrovanie drevín
 
Vašková Kasáková Daniela, PaedDr. Bc.
tel. č. 031/7892094, klapka 249
tel. č. 0918 194 924
e-mail: daniela.vaskova-kasakova@sered.sk
Kancelária č. 4A
 
Navrátilová Katarína, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 188
tel. č. 0905 822 016
e-mail: katarina.navratilova@sered.sk
Kancelária č. 4
 
Kosenie trávnikov a polievanie kvetinových záhonov, novovysadených drevín a mobilnej zelene
 
Mečochová Martina
tel. č. 031/7892094, klapka 101
tel. č. 031 789 6033
e-mail: mu@sered.sk
Kancelária č. 26
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond