Základná škola Jana Amosa Komenského

Adresa: Komenského č. 1227/8, 926 01 Sereď
IČO: 37836706
DIČ: 2021618654
Telefón: 
Budova A: 031 7892404, 031 7013021, 031 7013022, 031 7892491 
Budova B: 031 7897550
Email: zskomsered@gmail.com
Internetová adresa: www.zskomsered.edupage.org
FB stránka: www.facebook.com/zs.janaamosakomenskeho
 
Riaditeľ: PaedDr. Paulína Krivosudská
Zástupca riaditeľa pre primárne vzdelávanie : Mgr. Karin Ščasná
Zástupca riaditeľa pre nižšie stredné vzdelávanie: Mgr. Michaela Takáčová
Špeciálny pedagóg: Mgr. Horáčková Eva
Školský psychológ: Mgr. Silvia Hojerová
Počet pedagogických zamestnancov: 56
Počet nepedagogických zamestnancov: 22
Počet tried: 27
Počet žiakov: 513
Špeciálne učebne: počítačové učebne, jazykové učebne, multimediálne učebne, multifunkčná učebňa , učebňa fyziky, chémie, biológie, prírodovedy, dielňa, cvičná kuchynka, školská knižnica
Počet telocviční: 3
Multifunkčné ihrisko: 1
Školský klub detí: 7 oddelení
Školský vzdelávací program ZŠ Jana Amosa Komenského, Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ Jana Amosa Komenského pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie „ JAMOSENKO“.
Motto: „ Jazykovými a matematickými spôsobilosťami rozvíjame environmentálne a komunikačné kompetencie každého absolventa našej školy“.
Učebný plán je súčasťou školského vzdelávacieho programu a inovovaného školského vzdelávacieho programu, rozpracúva rámcové učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu podľa jednotlivých ročníkov.

Projekty:
Škola priateľská deťom – Schválený MŠ SR, v spolupráci s UNICEF – šk. r. 2012/2013; Výchovno-vzdelávací projekt, ktorého cieľom je výchova k tolerancii, multikulturalite, zodpovednosti, implementácie Dohovoru o právach dieťaťa (realizácia počas celého školského roku).
Škola podporujúca zdravie – schválený MŠ SR, uskutočňovaný priebežne od r. 2002, v rámci neho Dni Zeme a iné aktivity.
Školské ovocie – v rámci projektu Zdravá škola sme sa zapojili do uvedeného projektu, ktorý zabezpečoval denne žiakom čerstvé ovocie (jablká) a jablčnú šťavu cez veľké prestávky v rámci zdravej výživy.
Srdce na dlani – v r.2012 absolvovali učitelia prvého stupňa zaškolenie pre prácu s programom „ Srdce na dlani „. Vyučujúci využívajú zakúpenú učebnú pomôcku na hodinách etickej výchovy. Práca s programom pomáha eliminovať prejavy nežiadúceho správania sa v triedach, prispieva k zlepšovaniu sociálnej klímy v triedach a učí žiakov prosociálnemu správaniu. Tento projekt sme realizovali aj v spolupráci s mestskou políciou.
Projekt: „Čas premien“ – cieľom tohto projektu je pripravovať predpubertálne deti na obdobie dospievania, umožniť im chápať fyzické a psychické zmeny, ktorými budú prechádzať alebo už prechádzajú.
Projekt: „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“
Projekt: „Komplexný poradenský systém, prevencie a ovplyvňovania socio-patologických javov v školskom prostredí“ – tento národný projekt realizujeme v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie. V rámci tohto národného projektu škola získala odborné metodiky, publikácie, časopiseckú literatúru, diagnostické a edukačné balíčky, metodologické nástroje sprístupnené prostredníctvom internetového úložiska pre potreby výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga a jeho poradenských aktivít pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
JA Slovensko : vzdelávací program v rámci finančnej gramotnosti – (organizácia, ktorá na Slovensku od roku 1992 ponúka mladým ľuďom a učiteľom ekonomické, podnikateľské a finančné vzdelávanie na vysokej úrovni) vzdelávanie pre žiakov 6.ročníka s programom JA Základy podnikania, ktorý hravou formou oboznamuje žiakov s konceptami na rozvíjanie podnikateľských a ekonomických schopností a finančnej gramotnosti.
Medzinárodná spolupráca Sereď– Tišnov, uskutočňovaná každoročne od r. 2003
Projekt: „Zbieram baterky“ – v rámci tohto projektu sa v škole celoročne zbierali jednočlánkové batérie. Od septembra roku 2016 zbierame v rámci tohto projektu aj použité žiarivky.
Infovek a Infovek 2– schválený MŠ SR (od r.2003)
Podpora mládežníckych aktivít – Letná činnosť ŠKD 
Preventívne programy

Čestný názov školy
Prepožičaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky 2. septembra 2002.

Žiacky parlament
ustanovený v januári 2004.

Záujmové krúžky : 
 • Cykloturistický krúžok
 • Lego a šikovné ruky
 • Literárno dramatický krúžok, 3.-4.ročník
 • Plávanie  5.-9.ročník
 • Počítačový krúžok pre 1. a 2.ročník
 • Šachový krúžok I. a II. stupeň
 • Šikovníci, 1.-2.ročník
 • Športom k zdraviu, pre 8..ročník
 • Športové hry /chlapci 5.-9.ročník/
 • Športové hry /pre dievčatá, 5.-7.ročník/
 • Športový krúžok
 • Volejbal pre II. stupeň
 • Všetko pre nás
 • Výtvarný ateliér, 3.4. a 5. ročník

Centrum voľného času:
Od 1. septembra 2010 patrí bývalé Centrum voľného času už pod ZŠ Jana Amosa Komenského.
CVČ zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.
V telocvični trénujú aj basketbalistky Lokomotívy Sereď a futbalisti ŠK Hutník Sereď.
Centrum voľného času v školskom roku 2018/2019 navštevuje 374 detí.
 
Oddiely v Centre voľného času:
 •  
 • CVČ basketbal kadeti
 • CVČ basketbal mladší mini
 • CVČ basketbal mladší žiaci
 • CVČ basketbal starší žiaci
 • CVČ Basketbal staršie mini
 • CVČ basketbal žiačky
 • CVČ florbal
 • CVČ futbal prípravka U10
 • CVČ futbal prípravka U11
 • CVČ futbal prípravka U17
 • CVČ futbal prípravka U7
 • CVČ futbal prípravka U9
 • CVČ futbal starší žiaci
 • CVČ futbal U15
 • CVČ futbal U19
 • CVČ LY DANCE UNITED
 • CVČ športová prípravka 1-2
 • CVČ  CVČ taekwondo

Profilácia školy:
Od 1.júla 2013 z dôvodu racionalizácie škôl sa zlúčili ZŠ P.O.Hviezdoslava so ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi do jedného celku.
Škola za zameriava na vyučovanie cudzích jazykov, informatiky a prírodných vied.
Naša škola je otvorená všetkým žiakom. Na systematické poskytovanie primeranej odbornej starostlivosti má právo každé dieťa. Základné vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami vyžaduje podnetné a ústretové školské prostredie, ktoré žiakom umožňuje rozvíjanie ich vnútorného potenciálu, podporuje ich sociálnu integráciu. Naša škola bude i naďalej venovať veľkú pozornosť týmto žiakom, čo vyplýva i z nášho školského vzdelávacieho programu. Jednou z priorít školy je zabezpečovať úzku spoluprácu medzi školou, žiakmi, ich zákonnými zástupcami a odbornými inštitúciami. Pre skvalitnenie práce s takýmito žiakmi škola dbá na dôsledné dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, metodických pokynov a usmernení a doporučení poradenských zariadení.
I v našej škole máme žiakov, ktorí svojimi vedomosťami a schopnosťami výrazne vynikajú nad svojimi vrstovníkmi v jednej alebo i viacerých vzdelávacích oblastiach. Tiež im ponúkame krúžky rôzneho zamerania. V snahe podporovať ich nadanie škola podporuje ich účasť na športových, vedomostných či umeleckých súťažiach a predmetových olympiádach.
 
 

Základná škola Jana Amosa Komenského

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-10-19
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond