Základná škola Jana Amosa Komenského

Adresa: Komenského č. 1227/8, 926 01 Sereď
IČO: 37836706
DIČ: 2021618654
Telefón: 
031 6270151 alebo 031 6270140
Email: riaditelka@zskomsered.skzastupkyna1.st@zskomsered.skzastupkyna2.st@zskomsered.sk
Riaditeľka: PaedDr. Paulína Krivosudská
Zástupkyňa riaditeľky pre primárne vzdelávanie : Mgr. Karin Ščasná
Zástupkyňa riaditeľky pre nižšie stredné vzdelávanie: Mgr. Michaela Takáčová
Vedúca prevádzkového úseku: Brigita Halasi 
Vedúca ekonomického úseku: Mgr. Miriam Belková 
Vedúca školskej jedálne: Antónia Míková
Celkový počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa odvíja od počtu žiakov školy. Počet členov školského podporného tímu závisí od počtu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Stabilne na škole pôsobia 2 špeciálne pedagogičky, 1 školská psychologička, 1 sociálna pedagogička, 1 školská zdravotná sestra. Počet asistentov nie je stabilný. Priemerne má škola 80 zamestnancov a 600 žiakov v 26 triedach. 
Internetová adresa: www.zskomsered.edupage.org
Virtuálna prehliadka školy: https://www.provirtual.sk/images/projekty/projekt877/zssered.html 
Frajeri z Komenskej: https://www.youtube.com/watch?v=nCjRbhc_RPU
FB stránka: https://www.facebook.com/zsjanaamosakomenskehosered
 
Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v štyroch samostatne stojacich budovách.      
•    V budove A sa nachádzajú triedy 1. až 5. ročníka, odborné učebne pre primárne i nižšie stredné vzdelávanie (2 počítačové učebne, 1 jazyková učebňa,  1 jazykové laboratórium,  1 prírodovedná učebňa, 1 učebňa fyziky, 2 školské dielne, 2 učební pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 2 cvičné kuchynky, 1 školská knižnica, administratívne a prevádzkové priestory, školský klub detí a školská knižnica.
•    V budove B sa nachádzajú triedy 6. až 9. ročníka, odborné učebne pre nižšie stredné vzdelávanie (2 počítačové učebne, 2 jazykové učebne,  1 jazykové laboratórium,  1 učebňa biológie, 1 chemické laboratórium, 3 učební pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 1 cvičná kuchynka), 2 telocvične, 1 posilňovňa, prevádzkové priestory školy a centra voľného času, kuchyňa so školskou jedálňou.  V priestoroch  budovy B sídli v dlhodobom prenájme Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda.
•    V budove C sa nachádza školský klubu detí s prevádzkovými priestormi.
•    V budove D sa nachádza  telocvičňa prioritne určená pre žiakov primárneho vzdelávania.
K školskému  areálu patrí  1 multifunkčné ihrisko, 1 atletická dráha, 2 ihriská s fitnes strojmi, 1 workoutové ihrisko, 1 detské ihrisko, 1 volejbalové ihrisko, 1 futbalové ihrisko, spevnené plochy na športovanie. Altánok, vonkajšia oddychová zóna a spevnené plochy určené na pohyb. 
 
Školský vzdelávací program:
ZŠ Jana Amosa Komenského nadväzuje na tradíciu školy s dôrazom na potreby 21. storočia v súlade s reformou vzdelávania. Škola kladie dôraz prostredníctvom zvýšeného počtu hodín na matematiku,  prírodovedné predmety, šport, cudzie jazyky od prvého ročníka a inkluzívne vzdelávanie.
ZŠ Jana Amosa Komenského je: 
MODERNÁ ŠKOLA S BOHATOU HISTÓRIOU
-    stavia na tradičných hodnotách s moderným prístupom,   
-    pružne reaguje na požiadavky vo vzdelávaní 21. storočia, 
-    využíva digitálne technológie vo výchovno-vzdelávacom procese, 
-    aplikuje moderné metódy a formy vzdelávania,  
-    prepája teoretické poznatky s reálnym životom, 
-    rozvíja talent a praktické zručnosti žiakov,  
-    buduje odborný a spolupracujúci tím, 
-    vytvára inkluzívne prostredie,  
ŠKOLA KDE TO ŽIJE
-    organizuje akcie zamerané na tradície pre žiakov, rodičov, miestnu komunitu  
-    ponúka záujmové vzdelávanie formou krúžkov, v ŠKD či v  CVČ,  
-    organizuje a zapája žiakov do športových, pohybových, umeleckých a vedomostných aktivít, súťaží, 
-    vytvára priestor a poskytuje čas na pohyb, relax, detský smiech,  
-    zapája žiakov, rodičov  do diania v škole,  
REŠPEKTUJÚCA A SPOLUPRACUJA ŠKOLA ZAMERANÁ NA PROGRES
-    vytvára bezpečné prostredie, 
-    rešpektuje osobnosť žiaka, pedagogických a odborných zamestnancov, rodičov a partnerov, 
-    vytvára podmienky na spoluprácu a komunikáciu medzi aktérmi vzdelávania,  
-    spolupracuje so školami a organizáciami na miestne, národnej i medzinárodnej úrovni,
-     podporuje rozvoj jednotlivcov a tímov sparujúci k progresu.  
 

Projekty:
Škola je zapojená do viacerých projektov. Medzi najvýznamnejšie patria: 
-    Kurikulárnu reformu: Od 1.9.2023 patrí škola medzi 39. škôl v SR, ktoré sú zapojené do postupného zavádzania štátneho vzdelávacieho programu. Reforma je zameraná na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie. 
-    Aktívnu školu: Minister školstva Ján Horecký a štátny tajomník pre šport Richard Nemec udelili 11.mája 2023 ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi ako 1. škole v SR titul AKTÍVNA ŠKOLA. Hlavnou myšlienkou projektu je zvýšenie pohybových aktivít na školách pred, počas i po skončení vyučovania. 
-    FinQ: Program finančného vzdelávania je zameraný na rozvoj finančnej kultúry,  rozvoj kritického myslenia a systémového myslenia v celkovom kontexte financií. 
-    Zdravá duša školy, Moje šťastné dieťa, Na spoločnej ceste k zmene a iné projekty zamerané na podporu duševného zdravia. 

Školský klub detí pri ZŠ Jana Amosa Komenského (ŠKD):
-    ŠKD je súčasťou školy. Zabezpečuje výchovu detí v popoludňajších hodinách mimo vyučovania. Ponúka rôzne záujmovej činnosti spoločensko-vedného, prírodovedného, umeleckého a športového charakteru. Školský klub detí navštevujú deti primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania školy na základe písomnej prihlášky rodičov. V prevádzke je od 6:00 h do 7:45 h a od 11:30 h do 17:00h.
 
Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského (CVČ):
-    CVČ je súčasťou školy. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a športovú činnosť deti a mládeže do 30 rokov v ich voľnom čase. CVČ navštevujú okrem žiakov školy  deti a mládež z okolitých škôl i obcí. Je v prevádzke počas školského roka 5 dní v týždni.
 

Základná škola Jana Amosa Komenského

Základná škola Jana Amosa KomenskéhoZákladná škola Jana Amosa KomenskéhoZákladná škola Jana Amosa KomenskéhoZákladná škola Jana Amosa KomenskéhoZákladná škola Jana Amosa KomenskéhoZákladná škola Jana Amosa Komenského
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-02-21
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe