Základná škola Jana Amosa Komenského

Adresa: Komenského č. 1227/8, 926 01 Sereď
IČO: 37836706
DIČ: 2021618654
Telefón: 
031 6270151 alebo 031 6270140
Email: zskomsered@gmail.comzskomsered@gmail.com
Internetová adresa: www.zskomsered.edupage.org
FB stránka: www.facebook.com/zs.janaamosakomenskeho
 
Riaditeľ: PaedDr. Paulína Krivosudská
Zástupca riaditeľa pre primárne vzdelávanie : Mgr. Karin Ščasná
Zástupca riaditeľa pre nižšie stredné vzdelávanie: Mgr. Michaela Takáčová
Špeciálny pedagóg: Mgr. Horáčková Eva, PaedDr. Ivica Vargová
Školský psychológ: Mgr. Silvia Hojerová
Počet pedagogických zamestnancov: 57
Počet nepedagogických zamestnancov: 24
Počet tried: 27
Počet žiakov: 549
Špeciálne učebne: 4 počítačové učebne, 4 jazykové učebne,   jazykové laboratórium, učebňa chémie, chemické laboratórium, dielne, prírodovedná učebňa, 5 učební pre žiakov so ŠVVP,  cvičná kuchynka, školská knižnica, lego učebňa,  3 telocvične, posilňovňa, multifunkčné ihrisko

 

Škola je zameraná na prírodovedné predmety, šport, jazyky a inkluzívne vzdelávanie.

 
Školský vzdelávací program:  ŠkVP Jana Amosa Komenského je vypracovaný na základe platných kurikulárnych dokumentov, tradície školy, požiadaviek rodičov a žiakov s dôrazom na potreby spoločnosti.
V nadväznosti na tradíciu školy je naším cieľom vzbudiť u žiakov záujem o matematiku aplikáciou Hejného metódy postupne od prvého ročníka a posilneným časovej dotácie predmetu vo vybraných ročníkoch druhého stupňa. Vhodné materiálno technické a priestorové vybavenie školy umožňuje pedagógom motivovať žiakov aj k ostatným prírodovedným predmetom ako prírodoveda, biológia, či chémia. Uvedomujeme si význam životného prostredia pre život súčasného človeka a budúce generácie, preto sme rozšírili učebný plán v siedmom ročníku o povinne-voliteľný predmet patriaci medzi prírodné vedy - ekológiu. Dostatok kvalifikovaných pedagógov nám dáva možnosť vyhovieť požiadavke rodičov a poskytovať vzdelávanie cudzích jazykov od prvého ročníka so zvýšenou časovou dotáciou na oboch stupňoch. V prvom ročníku sa žiaci môžu rozhodnúť pre štúdium anglického alebo nemeckého jazyka, v siedmom ročníku môžu začať okrem uvedených jazykov so štúdiom ruského jazyka. Zvýšenú pozornosť venujeme zdravému životnému štýlu aj prostredníctvom rozšíreného vyučovania telesnej výchovy od prvého po šiesty ročník. Každoročne vzrastá na škole počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, preto je nevyhnutné budovať inkluzívny tím a vytvárať vhodné podmienky pre vzdelávanie žiakov so ŠVVP.
 
Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti:
  • - nepretržite hľadať, spoznávať a aplikovať také spôsoby edukácie, aby sme dobehli a udržali krok s 21. storočím.
  • - vytvárať podnetné prostredie nielen pre kontinuálne vzdelávanie žiakov, ale i pre ich zmysluplné využitie voľného času.
  • - využívať vedomosti, skúsenosti a zručnosti učiteľov, rodičov, odborníkov z rôznych inštitúcií a aktívne ich zapájať do života školy.
  • - stavať na spolupráci mesta, vedenia, zamestnancov, žiakov, rodičov, jednotlivých organizačných zložiek školy, partnerských škôl na - národnej i medzinárodnej úrovni či rôznych inštitúcií.
  • - produkovať komplexne rozvinuté osobnosti schopné uplatniť sa v spoločnosti.
V popoludňajších hodinách žiaci majú možnosť navštevovať rôzne športové, umelecké či vzdelávacie  krúžky priamo v škole zamerané pre žiakov primárneho aj nižšieho sekundárneho vzdelávania. 


Projekty:

Škola je zapojená do viacerých menších projektov. Za najvýznamnejšie v aktuálnom školskom roku považujeme: 
  • - LIRE Language Interpretation through Reading – medzinárodný projekt Erasmus + 2020 – 2022 zameraný na rozvoj jazykovej gramotnosti, kritického  a analytického myslenia,  komunikačných zručnosti a tvorivosť žiakov prostredníctvom nového prístupu k učeniu sa anglického  jazyka.
  • - Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov – ŠPÚ 2020 – 2023 – učebný plán školy a obsah vzdelávania  bude rozdelený do 3 cyklov, podľa modelu vzdelávania v mnohých krajinách tak, aby zohľadňoval potreby  žiakov a školy. 
  • - V základnej škole úspešnejší – 2018 – 2021 cieľom projektu je zvyšovanie inkluzívnosti vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 

Školský klub detí pri ZŠ Jana Amosa Komenského (ŠKD):

ŠKD je súčasťou školy. Zabezpečuje výchovu detí v popoludňajších hodinách mimo vyučovania. Ponúka rôzne záujmovej činnosti spoločensko-vedného, prírodovedného, umeleckého a športového charakteru. Školský klub detí navštevujú deti primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania školy na základe písomnej prihlášky rodičov. V prevádzke je od 6:00 h do 7:45 h a od 11:30 h do 17:00h.
 

Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského (CVČ):

CVČ je súčasťou školy. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a športovú činnosť deti a mládeže do 30 rokov v ich voľnom čase. CVČ navštevujú okrem žiakov školy  deti a mládež z okolitých škôl i obcí. Je v prevádzke počas školského roka 5 dní v týždni.
 
 

Základná škola Jana Amosa Komenského

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2020-10-02
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond