Organizácia verejného kultúrneho podujatia

Organizácia verejného kultúrneho podujatia
Verejnými kultúrnymi podujatiami sú podujatia organizované pre individuálne neurčených návštevníkov:
 • divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
 • koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
 • výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
 • festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
 • tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,
 • artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.
 

Krátky manuál pre usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí

Organizátor si vyberie miesto, termín a čas plánovaného podujatia. 
Dohodne s vlastníkom alebo správcom použitie športoviska na konkrétny termín a čas.
 
Ak sa jedná o priestor vo vlastníctve mesta
V prípade záujmu organizovania podujatia v priestoroch mesta Sereď ako sú zámocký park, amfiteáter, Námestie slobody, a pod., je potrebné v kalendári podujatí mesta Sereď skontroluje obsadenosť vo zvolenom termíne.
Kalendáre :
 
Požiada mestský úrad, resp. Dom kultúry o uzatvorenie nájomnej zmluvy na miesto, termín a čas.
Zarezervuje si vybraný priestor nahlásením mailom na skolstvo.sport@sered.sk.
 
Oznámenie o organizovaní verejného kultúrneho podujatia
Usporiadateľ podujatia po odsúhlasení rezervácie písomne oznámi v termíne najneskôr sedem dní údaje v zmysle zákona č. 96/1991 Z.z. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení. Tlačivo oznámenie nájdete tu:
 
Vyplnené a podpísané tlačivo zašle organizátor  
 • poštou na adresu Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, 92601 Sereď, alebo
 • prostredníctvom slovensko.sk (IČO mesta 00306169), alebo
 • naskenované mailom na skolstvo.sport@sered.sk, alebo
 • osobne do podateľne MsÚ
Úrad oznámenie zašle Obvodnému oddeleniu PZ v Seredi a Mestskej polícii v Seredi. 
Usporiadateľ je povinný podujatie nahlásiť aj na oddelení životného prostredia MsÚ, zakúpiť vrecia na vzniknutý odpad a dohodnúť spôsob jeho likvidácie. 
 
Kontakt odpady
Opátová Lucia, Bc.
tel. č. 031/7892094, klapka 279
tel. č. 0948 340 037
e-mail: lucia.opatova@sered.sk
Kancelária č. 4
 
Ďalšie povinnosti
K oznámeniu vo veľkom parku, ktorý ja zaradený do IV. pásma ochrany musí usporiadateľ predložiť súhlas na výnimku na organizovanie podujatia udelený Okresným úradom v Trnave, odborom starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 
K oznámeniu, ktoré sa má konať na cestách a miestnych komunikáciách, a na ktorých bude počas podujatia čiastočne  alebo úplne uzatvorená premávka, je potrebné predložiť stanovisko Dopravného inšpektorátu Galanta.
 
Organizátor je povinný dodržiavať aj ustanovenie §12 zákona č. 121/2002 Z.z.  o požiarnej prevencii. Ak sa jedná o podujatie, na ktorom sa zúčastňuje viac ako:
 • 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch,
 • 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,
 • 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu,
 • 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu,
je usporiadateľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku.
 
Ak sa jedná o podujatie s vyššie uvedeným počtom osôb v objektoch a miestach, ktoré na to nie sú určené, je usporiadateľ povinný predložiť spracovaný písomný návrh opatrení na vydanie súhlasu Okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante. 
 
Ak súčasťou podujatia bude aj hudobná produkcia, organizátor je povinný dodržiavať ustanovenia  Autorského zákona – postup nájdete na
SOZA: https://moja.soza.sk/stranka/faq
Slovgram: http://www.slovgram.sk/vp1.asp 
 
Bližšie informácie
Kováčová Silvia, Mgr.
tel. č. 031/7892094, klapka 228
tel. č. 0918 450 853
e-mail: silvia.kovacova@sered.sk
Kancelária č. 18
 
Višvardová Xénia
tel. č. 031/7892094, klapka 268
tel. č. 0950 481 195
e-mail: skolstvo.sport@sered.sk
Kancelária č. 19
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-11-15
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď